Sprawy Wydziału, wiadomości

W dniu 3.03.2017 odbył się XXIV Uroczysty Wykład im. Władysława Orlicza. W tym roku wykład pt. "O ortogonalności funkcji multyplikatywnych i ciągów deterministycznych w teorii ergodycznej" wygłosił prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. ***** W dniu 12.05.2017 odbędzie się XXIV Uroczysty Wykład im. Wojtka Pulikowskiego. Odczyt pt. "Zastosowanie metody łańcuchowej do szacowania procesów stochastycznych" wygłosi dr hab. Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski) ***** Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 24.03.2017 gościł JM Rektor UAM prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki oraz prorektorzy prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk i prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki. W czasie spotkania JM Rektor przedstawił prace nad nowelizacją Statutu UAM oraz kwestię ośrodka w Pile, gdzie nasz wydział będzie prowadził kierunek studiów "Technologie informatyczne". W drugiej częsci spotkania odbyła się dyskusja, w której poruszono m.in. nastepujące sprawy: zwiększenie liczby doktorantów, usprawnienie wymiany między pracownikami UAM i władzami uniwersytetu, plany utworzenia uniwersytetów badawczych, problem wsparcia administracyjno-technicznego pracowników naukowych, sprawa budowy akademików na kampusie Morasko, kwestia przedłużenia czasu na uzyskanie stopnia doktora habilitowanego. ***** Na posiedzeniu w dniu 24.03.2017 Rada Wydziału zatwierdziła warunki konkursów na stanowisko adiunkta. ***** Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek prof. dra hab. Zygmunta Vetulaniego, kierownika Zakładu Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji o udzielenie w roku akademickim 2017/2018 płatnego urlopu naukowego. ***** Rada Wydziału przyjęła w dniu 24.03.2017 uchwałę rekrutacyjną na rok akademicki 2018/2019. ***** Rada Wydziału przyjęła uchwałę w sprawie limitów przyjęć w roku akademickim 2017/2018. Przewiduje ona w szczególności następujące limity: ***** Na posiedzeniu w dniu 24.03.2017 Rada Wydziału wyraziła zgodę na utworzenie kierunku studiów pierwszego stopnia "Technologie informatyczne" oraz kierunku studiów drugiego stopnia "Analiza i przetwarzanie danych". ***** Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału dokonała modyfikacji programu studiów drugiego stopnia na kierunku informatyka. ***** Rada Wydziału upoważniła dra Wojciecha Pałubickiego do prowadzenia prac magisterskich. ***** Rada Wydziału upoważniła również pana dra Adama Maciaszka (Apollogic) do prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych "Przetwarzanie danych - Big Data". ***** Na posiedzeniu w dniu 24.03.2017 Rada Wydziału wszczęła przewód doktorski mgra Bartosza Staniowa, słuchacza Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale. Rada powołała na promotora prof. dra hab. Mieczysława Mastyłę oraz na promotora pomocniczego dra Radosława Szwedka. Rada zatwierdziła także temat rozprawy doktorskiej, który brzmi: "Operatory całkowe i multiplikatory między przestrzeniami funkcji holomorficznych na dysku". Rada Wydziału zatwierdziła następujący zakres egzminów doktorskich: ***** Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 24.03.2017 wyraziła zgodę na zmianę tytułu rozprawy doktorskiej mgra Romana Grundkiewicza, słuchacza Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale. Pierwotny tytuł "Algorithms for automatic verification of grammatical correctness" zmienony został na "Algorithms for automatic grammatical error correction". Rada powołała też następujące komisje egzaminacyjne: ***** W dniu 24.03.2017 Rada Wydziału powołała następujących recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Andrzeja Wójtowicza, słuchacza Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale: dr hab. Michał Baczyński (Uniwersytet Śląski) oraz prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz (Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk). Rada powołała też komisję doktorską w nastepującym składzie: przewodniczący - prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański, zastępca przewodniczącego - prof. dr hab. Jerzy Jaworski, promotor - prof. dr hab. Maciej Wygralak, członek - prof. UAM dr hab. Krzysztof Jassem, członek - dr hab. Waldemar Wołyński, członek - prof. UAM dr hab. Maciej Kandulski, członek - dr hab. Michał Hanćkowiak, recenzent - dr hab. Michał Baczyński (Uniwersytet Śląski), recenzent - prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz (Instytut Badań Systemowych PAN), promotor pomocniczy (bez prawa głosu) - dr Krzysztof Dyczkowski. ***** Były pracownik Instytutu Matematyki UAM, nestor matematyków poznańskich, prof. dr hab. Jerzy Albrycht został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wręczenie odznaczenia odbyło się w Urzędzie Miasta Poznania w dniu 7.03.2017. ***** Dr Edyta Juskowiak (Zakład Dydaktyki Matematyki) otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. ***** W dniu 15.03.2017 JM Rektor UAM wydał zarządzenie w sprawie ustanowienia Nagrody Praeceptor Laureatus. Jest to nagroda indywidualna przyznawana corocznie pracownikowi naukowo-dydaktycznemu, naukowemu lub dydaktycznemu wyłonionemu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w UAM. Nagroda przyznawana jest odrębnie dla wydziałowego dydaktyka roku w każdej z podstawowych jednostek organizacyjnych uniwersytetu. Nagroda ma formę statuetki. Laureaci otrzymują również nagrodę dydaktyczną Rektora III stopnia. ***** Na początku marca br. została podpisana umowa między naszym wydziałem (reprezentowanym przez UAM) a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu PO WER "Engineering studies in IT - umiędzynarodowiony program studiów prowadzonych przez Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu" w zakresie Działania 3.3 "Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego". Projekt będzie realizowany przez kolejne cztery lata do 31.03.2021 roku. Celem głównym projektu jest umożliwienie w tym okresie 36 osobom (w tym 18 Polakom i 18 cudzoziemcom) podjęcia na naszym wydziale stacjonarnych studiów angielskojęzycznych na pierwszym stopniu kierunku Informatyka. Uzyskane dofinansowanie bardzo ułatwi rozwijanie naszej oferty studiów angielskojęzycznych, co jest jednym z ważnych elementów strategii rozwoju wydziału. ***** Nasz wydział uczestniczył w konkursie ogłoszonym przez NCBiR w ramach Działania 3.4 "Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego POWER" (konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016). Pracowaliśmy wspólnie nad wnioskiem dla 6 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Biologii, Chemii, Fizyki, Matematyki i Informatyki, Nauk Politycznych i Dziennikarstwa), który został dofinansowany na kwotę 971 190,00 zł. Obsługa pracy nad wnioskiem realizowana była poprzez firmę SENSE CONSULTING, z którą współpracowaliśmy już wcześniej. Po stronie naszego wydziału osobą zaangażowaną w przygotowanie wniosku był mgr Tomasz Piłka. Jest to jeden z największych projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach tego konkursu. Wniosek został sklasyfikowany na 9 miejscu listy rankingowej, a na 163 wniosków tylko 48 uzyskało ocenę pozytywną (mniej niż 30Efektem otrzymanego dofinansowania będą szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr Uczelni w czterech obszarach: (a) innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (w tym m.in. z zakresu design thinking, grywalizacji, umiejętności aktorskich czy technik twórczego myślenia), (b) umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych (obejmującymi m.in. podniesienie kompetencji z zakresu programowania, wykorzystania w procesie nauczania infografiki i aplikacji Google), (c) prowadzenia dydaktyki w języku obcym (angielskim, hiszpańskim, niemieckim wraz z możliwością nabycia umiejętności planowania i organizowania zajęć w języku angielskim), (d) zarządzania informacją (między innymi zwrotną - podczas pracy ze studentami). ***** W konkursie posterów STEM w brytyjskim Parlamencie brązowy medal (trzecia nagroda) za swój poster otrzymał dr Bartosz Naskręcki (Zakład Geometrii Algebraicznej i Diofantycznej). W konkursie startowało 30 matematyków prezentujących swoje wyniki. Pierwsze i drugie miejsce przyznane zostały za badania związane z biologią. ***** Student pierwszego roku kierunku matematyka na naszym wydziale, Wojciech Wawrów zajął drugie miejsce na Ósmej Otwartej Olimpiadzie Matematycznej w Mohylowie na Białorusi. Zawodnikami byli studenci z 7 krajów (Białaruś, Czechy, Iran, Polska, Rosja, Tadżykistan, Uzbekistan), którzy mieli za zadanie rozwiązanie 30 trudnych zadań w ciągu 5 godzin. Polskę reprezentowali studenci UJ, UMK, AGH i UAM. Nasz Uniwersytet reprezentowało 2 studentów: Łukasz Kalinowski oraz Wojciech Wawrów. Łukasz Kalinowski zajął 13 miejsce. ***** W dniu 17.03.2017 odbył się wykład laureatki pierwszej edycji konkursu im. Edyty Szymańskiej organizowanego przez Poznańską Fundację Matematyczną. Laureatką konkursu została dr Maria Donten-Bury z Uniwersytetu Warszawskiego - uzyskała ona nagrodę za swoje wyniki z geometrii algebraicznej. Tytuł wykładu brzmiał: "Rozwiązywanie osobliwości ilorazowych". ***** W dniu 10.03.2017 odbył się na naszym wydziale konkurs "Horyzonty Matematyki" dla uczniów szkół podstawowych. Organizatorami konkursu byli Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia w Poznaniu, nasz wydział i Poznańska Fundacja Matematyczna. Wzięło w nim udział 300 uczestników przybyłych z całej Wielkopolski. ***** W dniach 17-19.03.2017 w siedzibie Microsoftu w Warszawie odbył się "Imagine Cup: Demo Day", podczas którego w każdej spośród trzech kategorii - "Innovation/Games/World Citizenship" zostało wyłonionych 5 zespołów awansujących do półfinału konkursu. Wśród nich znalazły się dwa zespoły z naszego wydziału. W kategorii "Games" do półfinałów awansował zespół "Pyra Squad" działający pod opieką dra Krzysztofa Dyczkowskiego w składzie: Artur Pereć, Mateusz Pusty, Tymon Oziemblewski z projektem "The Blindness". W kategorii "Innvation" do półfinałów dostał się zespół "Midi Studio Team" działający od opieką dra Krzyztofa Krzywdzińskiego w składzie: Hubert Dworczyński, Wojciech Olejnik z projektem "Midi Studio VR". ***** W dniu 15.03.2017 odbył się kolejny wykład z cyklu wykładów otwartych poświęconych wielowymiarowym metodom statystycznym w badaniach technicznych. Wykład pt. "Charakteryzacje rozkładów prawdopodobieństwa za pomocą wybranych funkcji z teorii niezawodności" wygłosiła dr Magdalena Szymkowiak z Politechniki Poznańskiej. ***** W dniach 12-14.05.2017 na naszym wydziale odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Studentów Matematyki organizowana przez Koło Naukowe Matematyków oraz Koło Naukowe Matematyki i Informatyki Stosowanej UAM. Głównym założeniem konferencji jest ukazanie różnych aspektów matematyki w popularnonaukowy sposób. Informacje dotyczące rejestracji i opłaty konferencyjnej znaleźć można na stronie: ***** W dniach 20-24.03.2017 w V LO im Klaudyny Potockiej odbywał się XI Festiwal Matematyki, Fizyki, Informatyki i Architektury. Program przewidywał konkursy oraz dni wykładowe pod patronatem wybranych wydziałów UAM oraz Politechniki Poznańskiej. Dzień 23.03.2017 był dniem pod patronatem naszego wydziału. Wykłady wygłosili: Piotr Berda, dr Bartłomiej Bzdęga, dr Roman Czarnowski, dr Jolanta Grala-Michalak, mgr Eliza Jackowska-Boryc oraz prof. UAM dr hab. Maciej Kandulski. ***** W dniu 23.03.2017 odbył się na naszym wydziale "Wieczór z grami" zorganizowany przez Radę Samorządu Studentów naszego wydziału wraz z Kołem Naukowym Matematyki i Informatyki Stosowanej oraz Kołem Naukowym StuDMat. Impreza skierowana była zarówno do studentów, jak i pracowników naszego wydziału. ***** W dniu 24.03.2017 odbył się na naszym wydziale X Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla gimnazjalistów "Pitagorejczycy". Jego organizatorami byli nasz wydział oraz Gimnazjum nr 1 w Luboniu. ***** W dniach 24-25.03.2017 odbył się na naszym wydziale "BrainCode 2017 - 24h hackathon" zorganizowany przez @AllegroTech.

Wizyty gości Wydziału, wykłady, wyjazdy pracowników

W dniu 1.03.2017 prof. Preda Mihailescu (Universit"at G"ottingen, Niemcy) wygłosił wykład pt. "Improved, explicit estimates for the error term for the Dedekind zeta-function" (joint work with Korneel Debaene). ***** W ramach Wydziałowego Seminarium z Analizy Nieliniowej i jej Zastosowań "SONATA" w dniu 10.03.2017 wykład pt. "Nieradialne rozwiązania równania Schrödingera z nieliniowością ogólnego typu" wygłosił dr Jarosław Mederski (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika). ***** W ostatnim okresie odbyły się następujące wyjazdy pracowników naszego wydziału:

Notatka historyczna

11 lutego 2017 roku minęła setna rocznica urodzin prof. dra hab. Andrzeja Alexiewicza, który wniósł ogromny wkład w dynamiczny rozwój poznańskiego środowiska matematycznego. Urodził się we Lwowie. W 1935 ukończył Państwowe VI Gimnazjum Męskie im. Stanisława Staszica we Lwowie, po czym podjął studia z zakresu fizyki, a później matematyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza. W 1940 obronił pracę magisterską napisaną pod kierunkiem Eustachego Żylińskiego. W 1941 został asystentem na Uniwersytecie Lwowskim. Po wkroczeniu do Lwowa wojsk niemieckich wraz z wieloma innymi przedstawicielami polskiej nauki i kultury znalazł schronienie w Instytucie Badań nad Tyfusem Plamistym i Wirusami prof. Rudolfa Weigla. Doktoryzował się w roku 1944 u prof. Władysława Orlicza na Tajnym Uniwersytecie we Lwowie.
W maju 1945 wraz z prof. Orliczem opuścił Lwów udając się do Poznania, gdzie podjął pracę naukową na Uniwersytecie Poznańskim. Tutaj w 1948 roku uzyskał habilitację, w 1953 tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1961 profesora zwyczajnego. W latach 1951-1954 pełnił funkcję prodziekana, a w latach 1954-1955 dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. W latach 1956-1959 był prorektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wykładał też gościnnie na uczelniach amerykańskich. Przez 18 lat, do przejścia na emeryturę w 1987 roku piastował stanowisko dyrektora Instytutu Matematyki UAM. Był również prezesem Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa. W 1952 otrzymał Nagrodę Stefana Banacha.
Zainteresowania badawcze Andrzeja Alexiewicza dotyczyły głównie różnych działów analizy funkcjonalnej (w tym algebr Banacha, różniczkowania i całkowania funkcji o wartościach wektorowych, analityczności funkcji wektorowych, przestrzeni dwunormowych). Jest autorem obszernej monografii Analiza funkcjonalna opublikowanej w serii Monografie Matematyczne. Wykształcił liczne grono uczniów - wypromował 18 doktorów matematyki. Interesował się malarstwem, był twórczym malarzem.
Zmarł 11 lipca 1995 roku.
R. M.

Cytat

[...] społeczeństwo, które zważa tylko na niepohamowane mnożenie zysków, które nie szanuje swych nauczycieli, jest głęboko skażone.

G. Steiner, Nauki Mistrzów, Poznań 2003, s. 193

GALOIS REPRESENTATIONS AND AUTOMORPHIC FORMS

W dniach 14-20 sierpnia 2016 w ośrodku konferencyjnym IM PAN w Będlewie odbyła się międzynarodowa konferencja Galois representations and automorphic forms. Organizatorami konferencji byli: Grzegorz Banaszak (UAM), Stefan Barańczuk (UAM), Tobias Berger (Sheffield University, England), Krzysztof Kłosin (City University of New York, USA) i Piotr Rzonsowski (UAM). Pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się w Będlewie w roku 2011.
Konferencja była sponsorowana przez Banach Center IM PAN Warszawa, Wydział Matematyki i Informatyki UAM, Warsaw Center of Mathematics and Computer Science oraz Queens College City University of New York.
W konferencji wzięło udział 58 uczestników z wielu krajów i wielu ośrodków naukowych, między innymi z California Institute of Technology, Cambridge University, Columbia University, C.N.R.S Paris, City University of New York, Durham University, École Normale Supérieure de Lyon, Freie Universit"at Berlin, Hebrew University Jerusalem, Universit"at Heidelberg, King's College London, Korea Institute for Advanced Study, Kyushu University, Max Planck Institute Bonn, National Taiwan University, Politechnika Poznańska, Princeton University, Tata Institute, Tokyo Denki University, UAM Poznań, University of Arizona, Tucson, Université Blaise Pascal, University of California San Diego, University of Copenhagen, Universiteit Leiden, Université du Luxembourg, University of Notre Dame, University of Oregon, Eugene, Université Paris 7, Université Paris 13, Universit" at Regensburg, Universita di Roma Tor Vergata, University of Sheffield UK, US Szczecin, University of Toronto.
Podczas konferencji wygłoszono 25 plenarnych wykładów (invited lectures). Do głównych tematów omawianych podczas wykładów na konferencji należy zaliczyć zagadnienia dotyczące: p-adycznych form modularnych, rozmaitości moduli, reprezentacji Galois i reprezentacji automorficznych, hipotezy Sato-Tate'a, programu Langlandsa, p-adycznego programu Langlandsa, p-adycznych L-funkcji itd. W ostatnich latach uzyskano bardzo wiele znaczących wyników dotyczących tych zagadnień. Wielu matematyków bioracych udział w konferencji przedstawiło swoje najnowsze wyniki w tym zakresie.
Konferencja w Będlewie była znakomitym forum do prowadzenia interesujących dyskusji naukowych i nawiązania kontaktów naukowych. Dla młodych matematyków, uczestniczących w konferencji(również jako plenary speakers), była to znakomita okazja do zapoznania się z najnowszymi wynikami w arytmetycznej geometrii algebraicznej, zaprezentowania swoich rezultatów i poszukiwania nowych kierunków badań.
Warto dodać, że uczestnik konferencji oraz pianistka mgr Dorota Blinkiewicz z naszego wydziału wystąpiła z recitalem fortepianowym dla uczestników konferencji w Auli Lubrańskiego. Koncert spotkał się dużym zainteresowaniem. Prof. dr hab. Grzegorz Banaszak