Sprawy Wydziału, wiadomości

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał prof. UAM drowi hab. Maciejowi Wygralakowi, kierownikowi Zakładu Metod Przetwarzania Informacji Nieprecyzyjnej, tytuł naukowy profesora nauk technicznych. ***** Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie nadał drowi Tomaszowi Góreckiemu (Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej) stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie informatyki. ***** W dniu 1.10.2015 odbyła się wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2015/2016. Dziekan i prodziekani przedstawili sprawozdanie za ubiegły rok akademicki oraz plany na nowy rok. Odbyła się także dyskusja. W kolejnej części spotkania dziekan prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski wręczył nagrody pracownikom wydziału. ***** Nagrody JM Rektora UAM za osiągnięcia naukowe otrzymali w tym roku: ***** Prof. dr hab. Mieczysław Mastyło otrzymał indywidualną nagrodę specjalną I stopnia dla nauczycieli akademickich legitymujących się najwyższym wskaźnikiem efektywności w publikowaniu wysoko punktowanych prac naukowych w roku 2014. ***** Nagrody JM Rektora UAM za osiągnięcia dydaktyczne otrzymali: ***** JM Rektor UAM przyznał także nagrody pracownikom wydziału nie będącym nauczycielami akademickimi. Nagrody otrzymali: ***** Nagrody Dziekana otrzymali: dr Izabela Bondecka-Krzykowska, dr Bartłomiej Bzdęga, dr Roman Czarnowski, prof. UAM dr hab. Stanisław Gawiejnowicz, dr hab. Tomasz Górecki, dr hab. Jerzy Grzybowski, prof. dr hab. Henryk Hudzik, dr Edyta Juskowiak, prof. UAM dr hab. Maciej Kandulski, prof. UAM dr hab. Artur Michalak, dr Paweł Mleczko, dr Wojciech Politarczyk, dr hab. Maciej Radziejewski, dr Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska, prof. dr hab. Ryszard Urbański, prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański, dr Tadeusz Werbiński, prof. UAM dr hab. Marek Wisła, prof. dr hab. Witold Wnuk oraz Elżbieta Dąbrowska-Kąkol, Maria Gajda, lic. Magdalena Grygiel, Danuta Janicka, mgr Marta Kłobukowska, Agnieszka Kmiecik-Wojnicz, mgr Magdalena Marcinkowska-Gałązkiewicz, mgr Maria Wisła, mgr Teresa Nowak, mgr Maciej Prill, Maria Staszków i mgr Tomasz Zaworski. ***** Na studia doktoranckie w trybie stacjonarnym w roku akademickim 2015/2016 przyjęci zostali: ***** Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 25.09.2015 Dziekan prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski wręczył nagrodę i list gratulacyjny pani Karinie Korbaczyńskiej, przewodniczącej Rady Samorządu Studenckiego naszego wydziału. ***** Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 25.09.2015 zaopiniowała pozytywnie wnioski o zatrudnienie dr Małgorzaty Bednarskiej-Bzdęgi na 1/2 etatu starszego wykładowcy oraz dra Krzysztofa Winnickiego na 1/3 etatu starszego wykładowcy. ***** Na tym samym posiedzeniu rozstrzygnięty został konkurs na trzy stanowiska starszego wykładowcy. Zgodnie z rekomendacją Komisji Osobowej mającej uprawnienia stałej Komisji Konkursowej zatrudnione zostaną: dr Edyta Juskowiak, dr Jolanta Grala-Michalak oraz dr Mirosława Kołowska-Gawiejnowicz. ***** Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek o Medal UAM dla mgra Bazylego Klockiewicza. ***** Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek dr Sylwii Antoniuk o urlop bezpłatny w okresie od 8.10.2015 do 30.09.2016. W tym czasie dr Antoniuk odbywać będzie staż podoktorski w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem prof. dra hab. Tadeusza Januszkiewicza. ***** Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 25.09.2015 zaopiniowała pozytywnie wnioski o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla następujących studentów naszego wydziału: Grzegorz Adamski, Bartosz Biadasiewicz, Jędrzej Garnek, Miłosz Makowski, Łukasz Michalak, Piotr Mizerka, Łukasz Nizio, Anna Olejnik, Andrzej Rumiński oraz Sylwester Swat. ***** Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 25.09.2015 Prorektor UAM prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki przedstawił informację o stanie realizacji programu kierunków zamawianych na studiach II stopnia na naszym wydziale. ***** Rada Wydziału powołała w dniu 25.09.2015 Wydziałową Komisję ds. Potwierdzania Efektów Uczenia w następującym składzie: dr Roman Czarnowski - przewodniczący oraz dr Krzysztof Dyczkowski, prof. dr hab. Tomasz Kubiak, prof. UAM dr hab. Zbigniew Palka i dr Jerzy Rutkowski (członkowie). ***** W związku ze zmianą przepisów ministerialnych Rada Wydziału dokonała nowelizacji uchwały w sprawie podziału dotacji celowej. ***** Rada Wydziału wyraziła zgodę na prowadzenie zajęć na naszym wydziale przez następujące osoby, które nie są pracownikami wydziału: dr Wiesław Kurc, dr Jędrzej Osiński, Michał Aleksander (IOKI Pearson), Monika Hoffmann (Apollogic), Robert Mastalarek (Apollogic), Andrzej Matłosz (Grupa GFT), Piotr Ożga (Apollogic), Nikodem Rafalski (Grupa GFT) oraz Marcin Wawrzonkowski (Apollogic). ***** Rada Wydziału podjęła decyzję w sprawie rozliczania lekcji prowadzonych przez pracowników wydziału w klasach patronackich i akademickich. ***** W przerwie obrad Rady Wydziału odbył się wykład przedhabilitacyjny dra Wojciecha M. Kozłowskiego z School of Mathematics and Statistics University of New South Wales (Australia). Tytuł wykładu brzmiał: "Wspólne punkty stałe dla półgrup odwzorowań nieliniowych". ***** Na posiedzeniu w dniu 25.09.2015 Rada Wydziału wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Wojciecha M. Kozłowskiego oraz wyznaczyła następujących członków komisji habilitacyjnej: dr hab. Mieczysław Cichoń- sekretarz, prof. dr hab. Tadeusz Kuczumow (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - recenzent, prof. UAM dr hab. Dariusz Bugajewski - członek. ***** Rada Wydziału zaipiniowała pozytywnie wniosek o uznanie prof. Michaela Kaminskiego (Department of Computer Science, Technion - Israel Institute of Technology, Hajfa, Izrael) za osobę spełniającą wymóg art. 20 pkt 8 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. ***** Rada Wydziału powołała na recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Zhe Lina (Chiny): prof. UO dra hab. Piotra Wojtylaka (Uniwersytet Opolski) i prof. dra Michaela Kaminskiego (Technion - Israel Institute of Technology, Hajfa, Izrael). Rada powołała także komisję doktorską w następującym składzie: przewodniczący - prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański, zastępca przewodniczącego - prof. UAM dr hab. Krzysztof Jassem, promotor - prof. dr hab. Wojciech Buszkowski, recenzenci - prof. UO dr hab. Piotr Wojtylak (Uniwersytet Opolski) i prof. dr Michael Kaminski (Technion -– Israel Institute of Technology) oraz członkowie - prof. UAM dr hab. Maciej Kandulski i prof. UAM dr hab. Kazimierz Świrydowicz. ***** Rada Wydziału zamknęła na posiedzeniu w dniu 25.09.2015 przewody doktorskie mgr Joanny Pomianowskiej i mgra Jakuba Marciniaka. ***** W okresie letnim odbyły się następujące konferencje naukowe współorganizowane i współ-finansowane przez nasz wydział: W najbliższym czasie odbędą się jeszcze następujące konferencje ***** W ramach tegorocznej rekrutacji przyjęto na I rok studiów stacjonarnych I stopnia: ***** Student naszego wydziału, pan Jędrzej Garnek otrzymał Studencki Laur dla najlepszego studenta. ***** Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uchyliło wcześniejszą decyzję dotyczącą dotacji celowej dla naszego wydziału na prowadzenie badań naukowych przez młodych naukowców i doktorantów. Nowa kwota dotacji wynosi 92 220 złotych. ***** W dniu 4.12.2015 odbędzie się XXIII Uroczysty Wykład im. Profesora Władysława Orlicza. W tym roku wykładowcą będzie prof. dr hab. Marek Bożejko z Uniwersytetu Wrocławskiego. ***** W dniu 1.07.2015 zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza a Grupą Allegro Sp. z o.o. Nasz wydział od wielu lat współpracuje z Grupą Allegro, w szczególności prowadzone są wspólnie zajęcia dydaktyczne w ramach powstałej specjalności "Technologie mobilne". Zawarte porozumienie ma na celu zintensyfikowanie dalszej współpracy m. in. poprzez wymianę doświadczeń między teoretykami i praktykami informatyki, prowadzenie wspólnych badań i zajęć dydaktycznych. W zamierzeniach są również plany oferowania przez firmę Allegro praktyk dla najlepszych studentów, ułatwienia najlepszym absolwentom uzyskania pierwszej pracy, a także przygotowania komercyjnej oferty konsultingowej i szkoleniowej. ***** W dniu 7.09.2015 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Samsung Electronics Polska podpisały porozumienie o podjęciu długofalowej współpracy w rozwijaniu innowacyjnych projektów z dziedziny nowych technologii i komunikacji. Współpraca polegać ma na wdrażaniu wspólnych programów badawczych, wymianie specjalistów, tworzeniu wspólnych publikacji oraz współdziałaniu w zakresie dydaktyki. Jednostką realizującą współpracę od strony uczelni jest nasz wydział. ***** W dniu 16.09.2015 grono partnerów naszego wydziału zostało powiększone o firmę Pearson IOKI, z którą podpisane zostało porozumienie o współpracy. Dzięki temu organizowane będą wydarzenia, podczas których specjaliści z Pearson IOKI dzielić się będą swoją wiedzą z naszymi studentami. Jednym z pierwszych wspólnych działań będzie nowy przedmiot poświęcony UX. Planuje się również wspólne prowadzenie praktyk i staży studenckich, a w dalszej perspektywie badań naukowych. ***** W dniu 16.09.2015 podpisane zostało oficjalne porozumienie pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a firmą Apollogic sp. z o.o. Firma Apollogic posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z europejskimi potentatami z różnych branż, oferuje również autorskie oprogramowanie optymalizujące procesy biznesowe oraz rozszerzające funkcjonalność systemów zarządzania informacją. W ramach współpracy firmy Apollogic z naszym wydziałem planowane jest prowadzenie wspólnych badań, realizacja praktyk i staży studenckich. W szczególności pracownicy firmy Apollogic prowadzić będą zajęcia poświęcone zagadnieniom Internet of Things, realizowane w ramach przedmiotu „Internet Rzeczy w aplikacjach biznesowych”. ***** Dnia 1.08.2015 w Błagojewgradzie (Bułgaria) zakończyły się 22. Międzynarodowe Zawody Matematyczne (International Mathematics Competition for University Students), najbardziej prestiżowy konkurs tego typu dla studentów. W zawodach wzięło udział ok. 320 studentów z całego świata. Drużyna UAM liczyła cztery osoby: Jędrzej Garnek oraz Grzegorz Adamski zajęli miejsca odpowiednio 25-te oraz 54-te zdobywając tym samym złote medale, zaś Piotr Mizerka oraz Bartosz Biadasiewicz uzyskali wzmianki zaszczytne. Drużyna UAM uzyskała 16-te miejsce wśród ponad 70 uniwersytetów z Europy, Azji i obu Ameryk. Wyjazd studentów sponsorował Urząd Miasta Poznania. Międzynarodowe Zawody Matematyczne odbywają się od 1994 roku. Podczas dwóch dni konkursu zawodnicy mają po pięć godzin na rozwiązanie dwóch zestawów zadań. Część najlepszych zawodników otrzymuje złote, srebrne i brązowe medale, a także wzmianki zaszczytne. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza bierze udział w zawodach od 19 lat, ale ostatni złoty medal zdobył w 1996 roku. ***** Zespół studentów, w skład którego wchodzą Marta Kłobukowska (kapitan) i Weronika Ziętek z naszego wydziału oraz Wojciech Odważny i Kamil Poturalski z Wydziału Fizyki znalazł się wśród 30 najlepszych na świecie i jednocześnie w gronie Top 15 Europy tegorocznej edycji konkursu Google Online Marketing Challenge (GOMC). Sklasyfikowani jako najlepszy polski zespół, nasi studenci pokonali ponad 1660 drużyn z całego świata i zdobyli tytuł: AdWords Business Semi-Finalist (CID: 1828073032). Pod opieką naukową dra Wojciecha Czarta z Wydziału Fizyki przeprowadzili kampanię promocyjną dla internetowego sklepu modelarskiego Fun & Fly. ***** W dniu 31.08.2015 rozpoczęła się na naszym wydziale czwarta edycja Poznańskich Praktyk Badawczych. Przez cały wrzesień studenci, doktoranci i pracownicy naszego wydziału rozwiązywali metodami matematycznymi i narzędziami informatycznymi problemy pochodzące z innych dziedzin nauki oraz ze świata biznesu. Wcześniej, w dniach 24-28.08.2015 miał miejsce tydzień szkoleń i wykładów obowiązkowych dla kandydatów na liderów projektów badawczych w ramach PPB. W dniu 29.09.2015 odbyły się prezentacje końcowe IV edycji Poznańskich Praktyk Badawczych 2015. ***** Ogłoszone zostały wyniki naboru do programu TransFormation.doc skierowanego do młodych naukowców, a realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”. Laureatami programu z naszego wydziału zostali: dr Marcin Witkowski, mgr Andrzej Wójtowicz oraz mgr Patryk Żywica. W ramach programu sfinansowane zostaną kursy szkoleniowe dla 500 doktorantów/młodych naukowców w czołowych ośrodkach akademickich na świecie. Projekt ma na celu rozwój kompetencji miękkich oraz umiejętności współpracy z sektorem biznesowym. ***** W Wydawnictwie Naukowym UAM ukazała się książka dra Jacka Marciniaka (Zakład Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji) pt. Inteligentne systemy e-learningowe wykorzystujące ontologie typu word.net (Poznań 2015, ss. 244). ***** Nakładem Juliusz Schauder Center for Nonlinear Studies (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) ukazała się książka dra Marcina Borkowskiego(Zakład Optymalizacji i Sterowania) pt. Theory of Hyperconvex Metric Spaces. A Beginner's Guide (Toruń 2015, ss. 108).

Wizyty gości Wydziału, wykłady, wyjazdy pracowników

Gośćmi wydziału w okresie od lipca do września br. byli: ***** W dniu 18.09.2015 prof. Jürgen Appell z Uniwersytetu w Würzburgu (Niemcy) wygłosił wykład pt. "Some counterexamples for your calculus course". ***** W miesiącu lipcu br. odbyły się następujące wyjazdy naukowe pracowników wydziału: ***** W miesiącu sierpniu br. odbyły się następujące wyjazdy naukowe pracowników wydziału: ***** Dr Marcin Borkowski brał w dniu 29.08.2015 udział (zdalnie - sic!) w konferencji EmacsConf2015 w San Francisco w USA, gdzie wygłosił referat oraz komunikat. ***** W miesiącu wrześniu br. odbyły się następujące wyjazdy naukowe pracowników wydziału:

Notatka historyczna

10 czerwca 1903 roku urodził się w Warszawie Jan Salamucha. W 1919 roku wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie, w 1925 przyjął święcenia kapłańskie. W 1920 uczestniczył jako sanitariusz w wojnie polsko-rosyjskiej. W latach 1923-1927 studiował filozofię, matematykę i logikę matematyczną na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie słuchał wykładów J. Łukasiewicza, S. Leśniewskiego, T. Kotarbińskiego, W. Tatarkiewicza, S. Mazurkiewicza. Doktoryzował się w roku 1927. W latach 1927-1929 studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Do roku 1933 wykładał filozofię w seminarium duchownym w Warszawie. W 1933 roku habilitował się - habilitacja został zatwierdzona przez ministerstwo dopiero w roku 1936. W roku 1934 podjął wykłady także na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Wraz z Józefem Marią Bocheńskim, Janem Drewnowskim i Bolesławem Sobocińskim współtworzył tzw. Koło Krakowskie. W listopadzie 1939 został wraz z innymi profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, a stamtąd do Dachau. Wyszedł na wolność w styczniu 1941 i przedostał się do Warszawy, gdzie działał w konspiracji. W czasie powstania warszawskiego oficjalnie pełnił funkcję kapelana. Zginął 11 sierpnia 1944 roku.
Badania Salamuchy dotyczyły przede wszystkim możliwości wykorzystania logiki matematycznej do formalizacji rozumowań w filozofii średniowiecznej i nowożytnej. Pod wpływem Łukasiewicza starał się wykorzystać metody logiczne w metafizyce.
R. M.

Cytat

Zważywszy, iż: (1) po otrzymaniu nominacji na profesora Uniwersytetu Warszawskiego zmuszony jestem urządzić się i wyekwipować odpowiednio do godności stanu profesorskiego; (2) zmuszony jestem sprowadzić z Rosji rzeczy, które są mi niezbędnie potrzebne, a które zostały w Moskwie, gdzie, będąc w r. 1915 odcięty od Warszawy, z konieczności przez 3 lata przebywałem; (3) odcięty jestem od swoich niewielkich kapitałów, uwięzionych obecnie w Rosji; (4) nie mogę wyłożyć jednorazowo większej sumy z moich poborów, wynoszących 1400 marek miesięcznie - proszę o udzielenie mi zaliczki na płacę w sumie 3000 (trzy tysiące) marek, spłacalne po 500 (pięćset) marek miesięcznie począwszy od 1 listopada r. 1919.

Z listu Stanisława Leśniewskiego do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 października 1919 roku