Sprawy Wydziału, wiadomości

W dniu 16.12.2014 prof. Daria Lipińska-Nałęcz - wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego wręczyła nominacje nowym członkom Rady Narodowego Centrum Nauki. Przewodniczącym Rady został ponownie prof. dr hab. Michał Karoński z naszego wydziału. ***** W poprzednim numerze Informatora Wydziałowego zabrakło informacji, że Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 19.12.2014 zaopiniowała pozytywnie wniosek o Medal im. Stefana Banacha dla prof. dra hab. Henryka Iwańca, profesora Rutgers University w New Brunswick (N.J., USA). ***** Na posiedzeniu w dniu 23.01.2015 Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek o nagrodę Prezesa Rady Ministrów dla prof. dra hab. Henryka Hudzika, kierownika Zakładu Teorii Przestrzeni Funkcyjnych, za wybitny dorobek naukowy. ***** Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 23.01.2015 odbyła się dyskusja na temat uruchomienia studiów anglojęzycznych na naszym wydziale. Wprowadzenie do dyskusji wygłosił pełnomocnik dziekana do spraw takich studiów dr hab. Michał Jasiczak. ***** Rada Wydziału na tym samym posiedzeniu upoważniła następujące osoby spoza wydziału do prowadzenia zajęć dydaktycznych: Marek Banaszak (Grupa Allegro), Paweł Baszuro (GFT), Ewa Gowin (Grupa Allegro), Paweł Homenko (Astri Polska sp. z o.o.), Dawid Lewandowicz (Grupa Allegro), Piotr Makowski (Grupa Allegro), Andrzej Przyborski (Grupa Allegro), Bartosz Sokół (GFT), Marcin Barański, Anna Padawska i Piotr Szczęsny. ***** Rada zatwierdziła też uzupełnienie listy przedmiotów specjalizacyjnych do wyboru. ***** Na posiedzeniu w dniu 23.01.2015 Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek o przedłużenie zatrudnienia na czas nie określony dr Edyty Juskowiak z Zakładu Dydaktyki Matematyki. ***** Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek o urlop naukowy dla dra Bartosza Naskręckiego z Zakładu Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej w okresie od 1.03.2015 do 29.02.2016. W tym czasie dr B. Naskręcki przebywać będzie na uniwersytecie w Bayreuth (Niemcy), gdzie będzie współpracował z prof. Michaelem Stollem. ***** W dniu 23.01.2015 Rada Wydziału przyjęła uchwałę w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia w roku 2015 nauczycielom akademickim i pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi wydziału z dochodów własnych. ***** W dniu 23.01.2015 Rada Wydziału wszczęła przewód doktorski dra hab. Piotra Maćkowiaka z Katedry Ekonomii Matematycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Rada zatwierdziła tytuł rozprawy doktorskiej, który brzmi "Non-linear superposition operators in the space of functions of bounded variation" i powołała na promotora prof. UAM dra hab. Dariusza Bugajewskiego z Zakładu Optymalizacji i Sterowania. Rada wyraziła zgodę na przedstawienie przez dra hab. P. Mackowiaka rozprawy doktorskiej w języku angielskim. Rada wyznaczyła także następujący zakres egzaminów doktorskich: dyscyplina podstawowa - analiza nieliniowa, dyscyplina dodatkowa - historia matematyki oraz język obcy - angielski. ***** Rada Wydziału powołała na posiedzeniu w dniu 23.01.2015 komisje egzaminacyjne w przewodzie doktorskim mgra Adama Przestackiego, słuchacza Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale: ***** Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału podjęła decyzję o zamknięciu przewodów doktorskich następujących osób: mgr Marii Bulińskiej, mgr Donaty Dębickiej, mgra Tomasza Gdali, mgra Krzysztofa Klimorowskiego, mgra Michała Skorzybuta, mgr Moniki Sperling oraz mgr Beaty Świrskiej. ***** W Springer Verlag ukazała się książka Descriptive Topology and Functional Analysis. In Honour of Jerzy Kąkol's 60th Birthday, eds. Juan Carlos Ferrando, Manuel López-Pellicer, ss. 240. ***** W serii Banach Center Publications (jako tom 102) ukazała się książka Function Spaces X pod redakcją Henryka Hudzika, Grzegorza Lewickiego, Juliana Musielaka, Mariana Nowaka, Leszka Skrzypczaka i Marka Wisły, ss. 235. ***** W Wydawnictwie Naukowym UAM ukazała sie książka dr Jolanty Grali-Michalak pt. Statystyczne metody matematyki finansowej w zadaniach , ss. 145. ***** Pan Bazyli Klockiewicz, student matematyki (II rok studiów II stopnia) otrzymał stypendium Funduszu im. Rodziny Kulczyków. ***** W dniu 7.01.2015 odbył się drugi wykład z cyklu wykładów otwartych poświęconych wielowymiarowym metodom statystycznym w badaniach ekonomicznych i społecznych. Cykl ten organizują Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Wydział Nauk Przyrodniczych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz nasz wydział. Wykład pt. "Translacja demograficzna: skąd się wziął baby boom?" wygłosił prof. dr hab. Jan Paradysz, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. ***** W dniu 16.01.2015 odbyło się na naszym wydziale spotkanie z przedstawicielami firmy NOKIA. Eksperci opowiedzieli o najbardziej zaawansowanych sieciach mobilnych. ***** W dniu 20.01.2015 odbyły się na naszym wydziale wykłady inaugurujące program Samsung Tech Academy. Celem tego programu jest zapoznanie naszych studentów z wymaganiami i oczekiwaniami współczesnego rynku IT. Wykłady wygłosili: Jacek Piekarski - "Poznaj tajniki Embedded Programming" i dr Paweł Mazur - "Kariera programisty w centrum R&D". Z ramienia wydziału program tej współpracy prowadzony jest przez mgra Tomasza Piłkę. ***** W dniu 20.01.2015 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Wykładów Otwartych dla młodzieży "Po indeks z Pitagorasem". Odczyt pt. "Kiedy kwadrat jest kołem, czyli o różnych metrykach" wygłosił dr Tomasz Karolak z Zakładu Dydaktyki Matematyki. Szczegółowe informacje na temat tego cyklu wykładów znajdują się na stronie
http://www.wmi.amu.edu.pl/pl/wyklady-otwarte
***** W dniu 28.01.2015 odbył się trzeci wykład z cyklu wykładów otwartych poświęconych wielowymiarowym metodom statystycznym w badaniach ekonomicznych i społecznych. Wykład na pt. "Obszary wiejskie województwa wielkopolskiego i ich mieszkańcy" wygłosili dr Tomasz Klimanek i mgr Ewa Kowalka. ***** W skład Rady Samorządu Studentów naszego wydziału wchodzą obecnie: Tomasz Burewicz - przewodniczący,
Karina Korbaczyńska - wiceprzewodnicząca,
Marta Smektała - wiceprzewodnicząca,
Bartłomiej Koczenasz,
Ewa Kubacka,
Marcin Kuskiewicz,
Miłosz Szczepaniak,
Magdalena Szypura oraz
Agnieszka Wieczorek. *****

Wizyty gości Wydziału, wykłady, wyjazdy pracowników

***** W ostatnim czasie gośćmi wydziału byli: ***** W dniu 9.01.2015 prof. UJK dr hab. Grzegorz Łysik (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Instytut Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach) wygłosił referat pt. "Sumowalność formalnych rozwiązań równań różniczkowych cząstkowych". ***** W dnaich 13, 15 i 16.01.2015 prof. Wiesław Kubiś wygłosił cykl wykładów otwartych poświeconych metodzie forcingu. ***** W dniu 20.01.2015 dr Tomasz Kochanek (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Warszawa) wygłosił referat pt. "Constructing twisted sums of Banach spaces via stability properties of vector measures". ***** W dniu 21.01.2015 dr Mateusz Pawlik z Uniwersytetu w Salzburgu wygłosił referat pod tytułem "Badanie podobieństw między drzewami z użyciem miary Tree Edit Distance". ***** W ostatnim okresie odbyły się następujące wyjazdy naukowe pracowników wydziału:

Notatka historyczna

30 marca 1892 roku urodził się w Krakowie Stefan Banach. Jego ojcem był młody góral służący jako żołnierz w wojsku austriackim (później pracujący jako urzędnik w Krakowie) Stefan Greczek, a matką prawdopodobnie góralka Katarzyna Banach. Wychowywał się w rodzinie zastępczej (właścicielki pralni - Franciszki Płowej i jej córki, Marii Puchalskiej). Matematykę studiował jako samouk. W 1916 roku zainteresował się nim - spotkawszy go przypadkowo na Plantach w Krakowie - Hugo Steinhaus. Mimo, że nie ukończył studiów, w roku 1922 uzyskał doktorat na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie - jego rozprawa doktorska zawierała podstawowe twierdzenia nowej dyscypliny matematyki, analizy funkcjonalnej. W roku 1922 habilitował się na uniwersytecie we Lwowie i został profesorem. Po zajęciu Lwowa we wrześniu 1939 roku przez wojska radzieckie był profesorem Uniwersytetu Lwowskiego, dziekanem Wydziału Matematyczno-Fizycznego. W czasie okupacji niemieckiej (1941-1944) Lwowa był karmicielem wszy w Instytucie Badań nad Tyfusem Plamistym i Wirusami profesora Rudolfa Weigla. Po ponownym zajęciu Lwowa przez Armię Czerwoną w roku 1944 kontynuował swoją pracę na Uniwersytecie Lwowskim jako kierownik katedry matematyki. Wykładał też w Lwowskim Instytucie Politechnicznym. Zmarł 31 sierpnia 1945 we Lwowie.
Banach był współtwórcą nowej dziedziny matematyki - analizy funkcjonalnej. Podał jej fundamentalne twierdzenia oraz wprowadził terminologię, którą zaakceptowali matematycy na całym świecie. Był jedną z głównych postaci Lwowskiej Szkoły Matematycznej.

R. M.

Cytat

[Ulam] zmarł 13 maja 1984 roku. We wspomnieniach o mężu Françoise Ulam przypomniała słowa, które powtarzał przy różnych okazjach:
- Najlepszym sposobem na śmierć jest nagły atak serca lub strzał oddany przez zazdrosnego męża.
"Miał szczęście umrzeć w ten pierwszy sposób, choć myślę, że chyba wolałby ten drugi" - napisała.
M. Urbanek, Genialni. Lwowska szkoła matematyczna , Iskry, Warszawa 2014, s. 244.

FIFTH POLISH COMBINATORIAL CONFERENCE

W dniach 22-26 września 2014 roku, w Centrum Konferencyjnym w Będlewie, odbyła się konferencja "Fifth Polish Combinatorial Conference" (pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się w 2006 roku pod nazwą "Poznań-Zielona Góra Workshop on Combinatorics", kolejne odbywają się co dwa lata pod nazwą "Polish Combinatorial Conference"). W skład Komitetu Programowego wchodzili profesorowie: Jarosław Grytczuk i Paweł Idziak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Mariusz Woźniak z Akademii Górniczo-Hutniczej, Zbigniew Lonc z Politechniki Warszawskiej oraz z naszego Wydziału: Michał Karoński, Tomasz Łuczak i Andrzej Ruciński. Komitet Organizacyjny 5PCC stanowili prof. Jarosław Grytczuk i dr Piotr Micek (UJ), dr Paweł Naroski (PW), prof. Jerzy Jaworski i dr Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska (UAM) oraz dr Alina Szelecka (UZ). Konferencja finansowana była przez Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha, Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych - KNOW, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą i UAM.
Celem konferencji była prezentacja i integracja polskiego środowiska kombinatorycznego oraz jego konfrontacja z czołówką światową. Wzięło w niej udział 114 uczestników, w tym 40 z zagranicy. Referaty plenarne wygłosili: Alan Frieze (Carnegie Mellon University), Daniela Kühn (Birmingham University), Deryk Osthus (Birmingham University), János Pach (École Polytechnique Fédérale de Lausanne), Stanisław Radziszowski (Rochester Institute of Technology), Piotr Sankowski (Uniwersytet Warszawski), Benny Sudakov (Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich). Tradycyjnie w ostatnim dniu konferencji odbyły się warsztaty dla studentów i doktorantów poprowadzone przez Adriana Kosowskiego z Inria and Université Paris Diderot - "Deterministic walks on graphs: exploration and diffusion" oraz przez Daniela Krála z University of Warwick - "Limits of discrete structures and their applications".
Ważnym wydarzeniem podczas konferencji było rozstrzygnięcie trzeciej edycji konkursu "Open Mind" na najlepszego polskiego młodego matematyka w dziedzinie kombinatoryki. W tym roku Kapituła Nagrody Open Mind wybrała trzech finalistów: Marka Cygana (Uniwersytet Warszawski), Aleksandra Mądrego (Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne) orazBartosza Walczaka (Uniwersytet Jagielloński oraz Georgia Institute of Technology). Spośród nich Alan Frieze, plenarny wykładowca tegorocznego Międzynarodowego Kongresu Matematyków w Seulu, wyłonił zwycięzcę, którym w 2014 roku został Aleksander Mądry.
Następna konferencja z tego cyklu jest planowana za dwa lata. Więcej informacji można znaleźć na stronie
http://5pcc.tcs.uj.edu.pl/

prof. dr hab. Jerzy Jaworski