Sprawy Wydziału, wiadomości

Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 22.03.2013 prodziekan ds. studiów stacjonarnych dr Roman Czarnowski wręczył dyplomy studentom, którzy otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendia JM Rektora UAM. Stypendia Ministra otrzymali: Paweł Jassem oraz Łukasz Kalinowski, stypendia Rektora zaś: Łukasz Kalinowski, Bazyli Klockiewicz, Łukasz Nizioł, Przemysław Pela i Piotr Zdanowicz. ***** Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 22.03.2013 zaopiniowała pozytywnie przedłużenie stypendium habilitacyjnego dr Izabeli Bondeckiej-Krzykowskiej (Zakład Logiki Matematycznej). ***** Rada Wydziału przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie programu kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z matematyki realizowanych w ramach projektu PO KL 1/9.4/11 w Koszalinie. ***** W dniu 22.03.2013 odbyły sie dwa wykłady przedhabilitacyjne. Wygłosili je: ***** Na posiedzeniu w dniu 22.03.2013 Rada Wydziału dopuściła dra Andrzeja Dudka do kolokwium habilitacyjnego. ***** Na tym samym posiedzeniu Rada wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Pawła Foralewskiego (Zakład Teorii Przestrzeni Funkcyjnych) oraz powołała następujących trzech członków komisji habilitacyjnej: prof. UAM dr hab. Marek Wisła (sekretarz), prof. dr hab. Anna Kamińska (University of Memphis, USA; recenzent), prof. dr hab. Witold Wnuk (członek). ***** W dniu 22.03.2013 Rada Wydziału powołała następujących trzech członków w postępowaniu habilitacyjnym dra Janusza Januszewskiego: prof. UAM dr hab. Tomasz Kubiak (sekretarz), dr hab. Krzysztof Przesławski (Uniwersytet Zielonogórski; recenzent), dr hab. Jerzy Grzybowski (członek). ***** Rada Wydziału wszczęła w dniu 22.03.2013 przewód doktorski mgr Sylwii Antoniuk, słuchaczki Środowiskowego Studium Doktoranckiego z Nauk Matematycznych. Rada zatwierdziła temat rozprawy doktorskiej, który brzmi: "Sharp threshold functions for some properties", wyraziła zgodę na przedstawienie rozprawy w języku angielskim i powołała na promotora prof. dra hab. Tomasza Łuczaka. Rada wyznaczyła tez następujący zakres egzaminów doktorskich: dyscyplina podstawowa - matematyka dyskretna, dyscyplina dodatkowa - historia matematyki, język obcy - angielski. ***** Na posiedzeniu w dniu 22.03.2013 Rada Wydziału wszczęła przewód doktorski mgr Katarzyny Mieczkowskiej, słuchaczki Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale. Rada zatwierdziła temat rozprawy doktorskiej, który brzmi: "Metching in hypergraphs", wyraziła zgodę na przedstawienie rozprawy w języku angielskim i powołała na promotora prof. dra hab. Tomasza Łuczaka. Rada wyznaczyła też następujący zakres egzaminów doktorskich: dyscyplina podstawowa - matematyka dyskretna, dyscyplina dodatkowa - historia matematyki, język obcy - angielski. ***** Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału wszczęła przewód doktorski mgra Grzegorza Taberskiego. Rada zatwierdziła temat rozprawy doktorskiej, który brzmi: "Parcing heurystyczny dla gramatyk szyku swobodnego" i powołała na promotora prof. dra hab. Zygmunta Vetulaniego. Rada wyznaczyła też następujący zakres egzaminów doktorskich: dyscyplina podstawowa - teoria algorytmów i lingwistyka obliczeniowa, dyscyplina dodatkowa - historia matematyki, język obcy - angielski. ***** Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało naszemu wydziałowi dotacje na działalność statutową w roku 2013 w wysokości 923 590 zł. Dotacja ta jest niższa od dotacji z roku poprzedniego o około 19% (sic!) - w roku 2012 dotacja wynosiła 1 140 000 zł, a w roku 2011 - 1 300 000 zł. Dodajmy, że wydział posiada najwyższą kategorię. ***** W dniu 11.03.2013 odbył się w V Liceum Ogólnokształcącym Festiwal Matematyki, Informatyki i Architektury. Wydział nasz zaprezentował w ramach tego festiwalu 5 prelekcji. ***** W dniu 10.04.2013 odbędzie sie na naszym wydziale kolejny Festiwal Nauki i Sztuki. ***** W Wydawnictwie Naukowym UAM ukazała się książka dr Izabeli Bondeckiej-Krzykowskiej, pt. Historia obliczeń. Od rachunku na palcach do maszyny analitycznej (Poznań 2012, ss. 235). ***** W dniu 6.03.2013 odbył się kolejny wykład z cyklu Wykładów Otwartych "Wielowymiarowe metody statystyczne" organizowanego przez Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i nasz wydział. Wykład pt. "Analiza skupień" wygłosili dr Tomasz Górecki oraz dr Waldemar Wołyński. ***** W dniu 7.03.2013 odbył się kolejny wykład Koła Naukowego Systemu TeX "TeXUAM" pt. "Jak zacząć z LaTeXem pod Windows". Wygłosił go dr Michał Ren. Tematem wykładu była instalacja i konfiguracja dystrybucji MikTeX oraz przykładowy, pierwszy dokument. Bieżące informacje o pracach Koła można znaleźć na stronie http://tex.wmi.amu.edu.pl/ . *****

Wizyty gości Wydziału, wykłady, wyjazdy pracowników

***** W miesiącu marcu 2013 roku gościli na naszym wydziale: ***** W dniu 19.03.2013 prof. Susumu Yamasaki (Okayama University, Japonia) wygłosił wykład pt. "Action structure specification and algebraic aspect". ***** W dniu 20.03.2013 prof. Francesco Veneziano (Universität Göttingen, Getynga, Niemy) wygłosił wykład pt. "Torsion-anomalous intersections". ***** W dniu 25.03.2013 prof. Fabien Pazuki (Uniwersytet w Bordeuax, Francja) wygłosił wykład pt. "Local components for heights on abelian varieties". ***** W miesiącu marcu 2013 odbyły się następujące wyjazdy pracowników naszego wydziału: *****

Notatka historyczna

50 lat temu, 12.04.1963 roku zmarł w Warszawie Kazimierz Ajdukiewicz (urodził się 12.12.1890 roku w Tarnopolu). Studiował filozofię, fizykę i matematykę na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W roku 1912 uzyskał stopień naukowy doktora - promotorem rozprawy doktorskiej był Kazimierz Twardowski. W 1913 zdał egzamin państwowy na nauczyciela matematyki w szkole średniej. W latach 1913-1914 kontynuował studia na uniwersytecie w Getyndze, gdzie słuchał wykładów Edmunda Husserla, Leonarda Nelsona i Davida Hilberta. Poglądy tego ostatniego wywarły znaczny wpływ na Ajdukiewicza, co ujawniło się m.in. w jego rozprawie habilitacyjnej. Z chwilą wybuchu I wojny światowej został powołany do armii austriackiej, a w 1915 wysłany na front włoski. W październiku 1918 objął w Krakowie w imieniu Wojska Polskiego dowództwo baterii, a potem - pociągu pancernego. Do września 1919 uczestniczył w walkach w okolicach Lwowa. W roku 1920 brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej. W latach 1919-1922 pracował jako nauczyciel w gimnazjum lwowskim, a jednocześnie prowadził badania naukowe. W roku 1921 habilitował się na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1922-1925 wykładał jako docent prywatny na uniwersytecie we Lwowie oraz uczył w lwowskich szkołach średnich. W roku 1925 został profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1928 był profesorem uniwersytetu we Lwowie. W latach 1940-1941 wykładał psychologię we Lwowskim Państwowym Instytucie Medycznym. W czasie okupacji niemieckiej pracował jako księgowy, a jednocześnie był czynny w tajnym nauczaniu. W latach 1944-1945 kierował Katedrą Fizyki Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie. W roku 1945 objął Katedrę Teorii i Metodologii Nauk w Uniwersytecie Poznańskim, gdzie też w latach 1948-1952 piastował stanowisko rektora. W roku 1954 przeniósł się na Uniwersytet Warszawski.

Ajdukiewicz pracował naukowo przede wszystkim w zakresie semiotyki, epistemologii i ogólnej metodologii nauk. Bliski był mu zawsze antyirracjonalizm i empiryzm. Był autorem ważnych i cenionych podręczników.

R. M.

Cytat

Historia czyni człowieka mądrym, poezja dowcipnym, a matematyka subtelnym. Francis Bacon

6TH CONGRESS OF MATHEMATICS W KRAKOWIE

Szósty Europejski Kongres Matematyki (6th European  Congress of Mathematics) odbył się w Krakowie w dniach od 2 do 7 lipca 2012 roku. Brało w nim udział 982 zarejestrowanych uczestników  z wielu krajów  Europy, a także innych kontynentów. Poprzednie Europejskie Kongresy Matematyki odbyły się w Paryżu, Budapeszcie, Barcelonie, Stockholmie, Amsterdamie kolejno co cztery lata od 1992 do 2008 roku. Następny ECM będzie w Berlinie w 2016 roku.}  

Odbyło się 9 plenarnych wykładów godzinnych na 10 zgłoszonych, gdyż wykład Gromowa nie odbył się ze względu na zły stan zdrowia prelegenta. Wśród wykładowców plenarnych był profesor Tomasz Łuczak z naszego wydziału, który wygłosił wykład "Threshold behaviour of random discrete structures", jako jedyny prelegent plenarny z Polski.

Było też 35 zaproszonych wykładów 45 minutowych (invited lectures), które odbywały się równolegle, (Sławomir Kołodziej IM UJ oraz Piotr Śniady UWr i IM PAN) oraz 10 zaproszonych 45 minutowych wykładów laureatów nagród EMS dla młodych matematyków. Przypomnijmy, że w 1992 w Paryżu, młodziutki wówczas, Tomasz Łuczak został nagrodzony taką nagrodą. Dodajmy, że w 1996 w czasie 2 ECM Grigorij Perelman został także uhonorowany taką nagrodą, ale już wtedy nie odebrał tej nagrody, tak jak 10 lat później w Madrycie Medalu Fieldsa. Wśród laureatów tych nagród połowa pracuje w USA.

W ramach programu naukowego 6ECM odbyły się 24 Mini-Sympozja (3-5 wykładowców w każdym) wyselekcjonowane z około 60 wniosków przez Komitet Naukowy 6ECM, wśród nich 8, w których organizatorem lub współorganizatorem był matematyk z Polski. Z Wydziałem Matematyki i Informatyki UAM można związać jedno Mini-Sympozjum: Arithmetic Geometry, którego organizatorami byli Wojciech Gajda (UAM) i Samir Siksek (University of Warwick).

Odbyło się 13 specjalnych sesji tematycznych, w których swoje referaty przedstawiali uczestnicy tych sesji w liczbie od kilku do kilkunastu, zaproszeni przez organizatorów sesji lub zgłaszający się sami. Wydział Matematyki i Informatyki UAM reprezentowany był przez sesję "Combinatorics", którą organizowali: Jarosław Grytczuk (UJ), Michał Karoński (UAM), Mariusz Woźniak (AGH),a UAM (fizycy) także przez sesję "Integrable Systems" zorganizowaną przez Macieja Błaszaka (UAM).

Przed i po 6ECM odbyło się 30 konferencji mających status 6ECM satelite  meeting, z tego w organizacji trzech uczestniczyli pracownicy naszego wydziału: Warto zaznaczyć, że organizatorzy 6ECM dostali od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i EMS dotacje w wysokości po ok. 100 000 zł. Pieniądze te należało rozdzielić na granty na sfinansowanie uczestnictwa w 6ECM, do czego należało rozpatrzeć kilkaset podań, aby wyłonić około 200 nagrodzonych tymi grantami. Tę żmudną, mało widoczną, a jakże potrzebną pracę wykonał Specjalny Zespól 6ECM ds. Grantów pod kierunkiem profesora Roberta Wolaka (IM UJ), a jego członkiem z naszego wydziału był profesor Jerzy Jaworski.

Na koniec: Wśród członków Komitetu Organizacyjnego 6 ECM był też przedstawiciel naszego wydziału - Wacław Marzantowicz, który był odpowiedzialny za imprezy naukowe towarzyszące 6ECM. Sama selekcja plenarnych i zaproszonych prelegentów oraz minisympozjów była dokonywana przez Komitet Naukowy 6ECM, ale korespondencja i organizacja, a zwłaszcza zachęcanie do organizacji tych imprez było domeną Komitetu Organizacyjnego. Specjalne sesje tematyczne były oryginalnym pomysłem lokalnych  organizatorów, stąd i ich formalna akceptacja była dokonywana przez Komitet Organizacyjny.

Prof. dr hab. Wacław Marzantowicz