Sprawy Wydziału, wiadomości

W odpowiedzi na odwołanie dra hab. Ryszarda Smarzewskiego (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów nie zaopiniowała pozytywnie wniosku o nadanie mu tytułu naukowego profesora. ***** W dniu 29.11.2012 odbył się kolejny Wykład z Informatyki im. Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. W tym roku wygłosił go prof. Johan H{\aa}stad (Royal Institute of Technology, Sztokholm, Szwecja). Tytuł wykładu: "Lazy verification of proof and hard problems". ***** W dniu 11.12.2012 odbył się XX Wykład im. Profesora Władysława Orlicza. W tym roku wygłosił go prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk (Uniwersytet Warszawski). Tytuł wykładu: "Świat nie jest taki zły". Po wykładzie dziekan prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski wręczył wykładowcy pamiątkowy Medal Władysława Orlicza. ***** Wydział nasz znalazł się wśród laureatów konkursu, w ramach którego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozdzieliło 62 miliony złotych pomiędzy wydziały i uczelnie, które dzięki nowoczesnym metodom nauczania i współpracy z przedsiębiorcami udoskonaliły swoje programy studiów. Zwycięskie wydziały będą mogły przeznaczyć otrzymany w ramach dotacji podmiotowej 1 mln zł na doskonalenie oferty dydaktycznej, np. sfinansowanie nowoczesnych technik i narzędzi stosowanych podczas wykładów i ćwiczeń, pokrycie kosztów praktyk zawodowych dla studentów czy lepsze przygotowanie wykładowców akademickich.

Nagrodzony został prowadzony przez nasz wydział kierunek studiów informatyka, studia I stopnia. W uzasadnieniu ministerstwa napisano: Na Wydziale dużą wagę przywiązuje się do współpracy z lokalnymi i globalnymi firmami informatycznymi. Efektem tego są liczne praktyki zawodowe odbywane zarówno w sposób tradycyjny w lokalnych firmach informatycznych, jak i zdalnie w ramach IBM Academic Initiative z wykorzystaniem Multipurpose Cloud Center (mc2). Wydział prowadzi również współpracę merytoryczną z największymi firmami informatycznymi, takimi jak Microsoft, IBM, Comarch, ICG wdrożenia SAP, IMPAQ, itd. ***** W dniu 18.12.2012 odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne pracowników wydziału, a w dniu 20.12.2012 - spotkanie świąteczno-noworoczne dla studentów. ***** Na posiedzeniu w dniu 14.12.2012 Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek o nadanie tytułu doktora honoris causa UAM profesorowi Béli Bollobásowi z uniwersytetu w Cambridge. Jednocześnie powołano prof. dra hab. Michała Karońskiego na promotora, a prof. dra hab. Zbigniewa Ciesielskiego (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Sopot), prof. dra hab. Stanisława Kwapienia (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Warszawa) i prof. dra hab. Tomasza Łuczaka (UAM) na recenzentów. ***** Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału przyjęła sprawozdanie dr Aldony Dutkiewicz (Zakład Analizy Matematycznej) i dra Macieja Radziejewskiego (Zakład Algebry i Teorii Liczb) z postępów prac nad rozprawą habilitacyjną w związku z pobieraniem stypendium habilitacyjnego. ***** Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 14.12.2012 przyjęła uchwałę w sprawie programu studiów na specjalności matematyka nauczycielska. ***** W dniu 14.12.2012 Rada Wydziału powołała komisję ds. nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w następującym składzie: dr Roman Czarnowski (przewodniczący), prof. UAM dr hab. Krzysztof Jassem, prof. UAM dr hab. Tomasz Kubiak i prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański (członkowie). ***** Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału przyjęła uchwałę w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia w roku 2013 nauczycielom akademickim i pracownikom nie będącym nauczycielami akademickimi z dochodów własnych wydziału oraz środków dotacji projakościowej. ***** Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek dra hab. Stanisława Gawiejnowicza (Zakład Algorytmiki i Programowania) o udzielenie mu rocznego płatnego urlopu naukowego. ***** W dniu 14.12.2012 odbył się wykład przedhabilitacyjny dra Michała Jasiczaka (Zakład Analizy Matematycznej). Rada Wydziału wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz powołała następujących członków komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Witold Wnuk (sekretarz), prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek (Uniwersytet Jagielloński; recenzent) i prof. dr hab. Paweł Domański (członek). ***** Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 14.12.2012 poparła wniosek o tytuł naukowy dla prof. UAM dra hab. Tomasza Kubiaka (Zakład Teorii Funkcji Rzeczywistych). W tej części posiedzenia uczestniczył prof. dr hab. Aleksander Błaszczyk (Uniwersytet Śląski, Katowice), pełniący funkcję recenzenta. ***** Rada Wydziału wszczęła postępowanie o nadanie tytułu naukowego prof. UAM drowi hab. Leszkowi Skrzypczakowi, kierownikowi Zakładu Teorii Funkcji Rzeczywistych. Rada powołała też następujących recenzentów w tym postępowaniu: prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk (Uniwersytet Warszawski) i prof. dr hab. Mieczysław Mastyło (UAM). W związku z powołaniem prof. dra hab. M. Mastyły na recenzenta Rada zwolniła go z funkcji członka komisji. ***** W dniu 14.12.2012 Rada Wydziału powołała następujących recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Michała Golińskiego, słuchacza Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale: prof. dr hab. Mieczysław Mastyło (UAM) i prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk (Uniwersytet Warszawski). Rada powołała też komisje doktorską w następującym składzie: prof. UAM dr hab. Leszek Skrzypczak (przewodniczący), prof. dr hab. Wojciech Gajda (zastępca przewodniczącego), prof. dr hab. Paweł Domański (promotor), prof. dr hab. Mieczysław Mastyło (UAM) i prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk (Uniwersytet Warszawski) (recenzenci) oraz prof. dr hab. Lech Drewnowski i prof. UAM dr hab. Andrzej Sołtysiak (członkowie). ***** Rada Wydziału wszczęła w dniu 14.12.2012 przewód doktorski mgr Katarzyny Jesse-Józefczyk (Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego). Rada zatwierdziła tytuł rozprawy doktorskiej, który brzmi: "Zbiory bezpieczne w grafach" i powołała na promotora prof. dra hab. Macieja Sysłę (Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytut Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Rada zatwierdziła też następujący zakres egzaminów doktorskich: dyscyplina podstawowa - matematyka dyskretna, dyscyplina dodatkowa - filozofia matematyki i język obcy - angielski. Rada Wydziału wyraziła również zgodę na przedstawienie przez mgr K. Jesse-Józefczyk rozprawy doktorskiej w języku angielskim. ***** Senat UAM powołał prof. UAM dra hab. Tomasza Kubiaka na członka Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów I instancji, prof. UAM dra hab. Tomasza Szulca na zastępcę przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów II instancji, prof. dra hab. Witolda Wnuka na członka Uczelnianego Zespołu Odwoławczego oraz prof. dra hab. Henryka Hudzika na członka Senackiej Komisji ds. Oceny Członków Zespołów Oceniających. ***** Rada Samorządu Studentów naszego wydziału przyjęła w dniu 4.12.2012 uchwałę, na mocy której przedstawicielami studentów w Radzie Wydziału zostali: Patryk Dawid, Konrad Drygas, Tomasz Dwojak, Aleksandra Grzelczak, Remigiusz Kaczmarek, Karina Korbaczyńska, Marcin Kuskiewicz, Katarzyna Pardyka, Przemysław Pela, Anna Pogodzińska, Janusz Przekaza, Marta Smektała, Karol Tyszer i Joanna Wojciechowska. ***** Prof. UAM dr hab. Dariusz Bugajewski (Zakład Optymalizacji i Sterowania) został wybrany do Rady Naukowej Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Schaudera w Toruniu. ***** Prof. UAM dr hab. Tomasz Kubiak otrzymał przyznaną przez JM Rektora UAM nagrodę specjalną dla nauczycieli akademickich legitymujących się najwyższym wskaźnikiem efektywności w roku 2012. ***** W dniu 19.12.2012 JM Rektor UAM prof. dr hab. Bronisław Marciniak odznaczył prof. dra hab. Ryszarda Urbańskiego Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W tym samym dniu Medale za Długoletnią Służbę z rąk JM Rektora UAM otrzymali następujący pracownicy naszego wydziału: dr Jan Kaczmarek, dr Aleksandra Maciejewska, mgr Teresa Nowak, dr Jerzy Rutkowski, dr Bogdan Sołtys, dr Danuta Stachowiak-Gniłka i dr Cezary Suwalski. ***** Dr Piotr Płuciennik (Pracownia Ekonometrii Finansowej) oraz dr Agata Kliber (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) otrzymali I nagrodę w konkursie na najlepszy artykuł naukowy w czasopiśmie Bank i Kredyt w 2011 roku za artykuł pt. "An assessment of monetary policy effectiveness in POLONIA rate stabilization during financial crisis". Była to druga edycja konkursu. Nagroda została przyznana przez kapitułę, w skład której wchodzą prof. Jacek Osiewalski (przewodniczący), prof. Stanisław Gomułka, prof. Karol Lutkowski oraz prof. Aleksander Weron. ***** W konkursie na najlepszy referat zaprezentowany przez młodych uczestników odbywający się w ramach ogólnopolskiej konferencji <>Statystyka matematyczna drugą nagrodę otrzymał mgr Łukasz Waszak, słuchacz Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale, pracujący pod opieką naukową priof. dra hab. Mirosława Krzyśko. ***** W dniu 4.12.2012 odbyło się szkolenie dla osób przygotowujących wnioski o granty do Narodowego Centrum Nauki. Materiały z tego szkolenia znaleźć można na stronie naszego wydziału "http://rw.wmi.amu.edu.pl/ w zakładce: Sprawy Wydziału Znajdują sie tam także materiały ze szkolenia (bardziej praktycznego) zorganizowanego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w dniu 5.12.2012. ***** W dniu 6.12.2012 odbył się na naszym wydziale Samsung Open Day. W czasie spotkania miały miejsce wykłady oraz prezentacje technologii wykorzystywanych przez firmę Samsung w pracy nad jej platformami. ***** W dniach 7-8.12.2012 odbyły się na naszym wydziale VII Zawody w Programowaniu Zespołowym. Wzięło w nich udział ponad 300 uczestników. ***** *****

Wizyty gości Wydziału, wykłady, wyjazdy pracowników

***** Koło Naukowe Inżynierii Oprogramowania zainaugurowało cykl wykładów pt. "Wykłady z Inżynierii Oprogramowania". Jest to inicjatywa skierowana do wszystkich, zarówno studentów jak i osób pracujących. Poruszane będą tu tematy kluczowe dla procesu wytwarzania oprogramowania, a prelegentami będą osoby z wieloletnim doświadczeniem, chcące podzielić się swoja wiedzą.

Pierwszy wykład odbył się 20.11.2012. Wykład na temat "Co to jest Architektura IT i jak może pomóc?" zaprezentował Jarosław Jackowiak (IBM Polska).

Aktualne informacje o wykładzie dostępne są na stronie Koła Naukowego Inżynierii Oprogramowania http://kino.wmi.amu.edu.pl/ ***** W dniu 21.11.2012 odbył sie transmitowany bezpośrednio z USA wykład prof. Jesse Heinesa z Uniwersytetu Massachusetts w Lowell. Dotyczył on zagadnień związanych z przedmiotem: Tworzenie Systemów Informatycznych. ***** W dniu 27.11.2012 odbyło się pierwsze w tym roku akademickim spotkanie z cyklu Wykładów Otwartych dla młodzieży "Po indeks z Pitagorasem". Dr Łukasz Pańkowski wygłosił referat pt. "Barwny świat fraktali".

Kolejne spotkanie z tego cyklu odbyło się w dniu 18.12.2012. Dr Tomasz Karolak wygłosił referat pt. "Więźniowie i uciekinierzy, czyli jak powstaje zbiór Mandelbrota".

Szczegółowe informacje o tym cyklu wykładów znajdują się na stronie http://web.wmi.amu.edu.pl/ w zakładce "Po indeks z Pitagorasem". ***** W dniu 19.12.2012 odbył się na naszym wydziale drugi wykład z cyklu "Wielowymiarowe metody statystyczne" organizowanego przez Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i nasz wydział. Cykl poświęcony jest nowoczesnym metodom wielowymiarowej statystyki matematycznej użytecznym przy opracowywaniu danych statystycznych. Wykład pt. "Zmienne dyskryminacyjne" wygłosili prof. dr hab. Mirosław Krzyśko, dr Tomasz Górecki i mgr Łukasz Waszak. ***** W dniu 16.12.2012 w auli UAM odbył sie VIII Koncert Charytatywny z udziałem Kamila Bednarka. W przerwie koncertu odbyła się aukcja prac plastycznych studentów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu. W tym roku zbierano pieniądze na rehabilitację Leszka Lorensa - studenta naszego wydziału. ***** W ostatnim okresie gośćmi wydziału byli: ***** W dniu 27.11.2012 prof. Johan Håstad (KTH Royal Institute of Technology, Sztokholm, Szwecja) wygłosił wykład pt. "Approximation resistance and Uselessness". ***** 10.12.2012 prof. Sebastian Petersen z uniwersytetu w Kassel (Niemcy) wygłosił wykład pt. "On varieties of Hilbert type". ***** W dniu 12.12.2012 dr Henrik Russell z Freie Universität Berlin (Niemcy) wygłosił wykład pt. "On geometric class field theory with bounded ramification". ***** W listopadzie i grudniu 2012 odbyły się następujące wyjazdy naukowe pracowników wydziału: ***** *****

Notatka historyczna

100 lat temu, 17.07.1912 roku zmarł w Paryżu Henri Poincaré (urodził się 29.04.1854 roku w Nancy w Lotaryngii). Studiował w L'Ecole Normale Supérieure w Paryżu. Od roku 1881 był profesorem Sorbony, od 1887 członkiem Akademii Francuskiej.}

Był człowiekiem niezwykle uzdolnionym. Pracował twórczo w dziedzinie matematyki, fizyki, geologii, astronomii i filozofii nauk ścisłych. Napisał również dwie powieści (w latach 1879 i 1880) - obie niestety zaginęły. W matematyce był jednym z współtwórców topologii, zajmował się funkcjami automorficznymi i funkcjami klasy Fuchsa, równaniami różniczkowymi, badał szeregi rozbieżne, stworzył teorię rozwinięć asymptotycznych, podał dowód niesprzeczności geometrii nieeuklidesowej. W pracy ogłoszonej w roku 1906 stworzył, prawie równocześnie z Einsteinem, matematyczne podstawy szczególnej teorii względności.

W zakresie filozofii matematyki reprezentował stanowisko apriorystyczne, był intuicjonistą i konstruktywistą, twórcą konwencjonalizmu (który znalazł wyraz zwłaszcza w jego poglądach na podstawy geometrii i w jego metodologii nauk empirycznych). Istnieje wyraźna zależność stanowiska Poincarégo od myśli Kanta. Swe poglądy filozoficzne przedstawił przede wszystkim w następujących dziełach: Science et l'hypothése} (1902), La valeur de la science (1905), Science et méthode (108) oraz w wydanych pośmiertnie Dernéres pensées (1913).

R. M.

Cytat

Możność spełniania właściwych Uniwersytetowi zadań jest uwarunkowana jego bezwzględną duchową niezależnością. Duchową - bo materialnie Uniwersytet, o ile nie stoi o własnych siłach, będzie zawsze zależny od tego czynnika, który mu daje finansowe podstawy istnienia i wyposaża go w środki do pracy. Ale ci, co Uniwersytety fundują i utrzymują, dowiedliby zupełnego niezrozumienia istoty Uniwersytetu, gdyby chcieli w czymkolwiek krępować jego pracę, z góry zastrzegać się przeciw pewnym jej wynikom, wskazywać, jakie rezultaty byłyby pożądane. I gdyby nawet wyniki pracy naukowej Uniwersytetu były niemiłe tym, którym on zawdzięcza swój byt, nie wolno by w tym upatrywać uprawnienia do nakładania mu jakichkolwiek więzów, do stosowania jakichkolwiek ograniczeń. Albowiem badania naukowe rozwijać się i owoce nieść mogą tylko wtedy, gdy nie są niczym krępowane ani zagrażane. Kazimierz Twardowski, O dostojeństwie uniwersytetu,
mowa wygłoszona z okazji wręczenia mu dyplomu
doktora honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego
21 listopada 1932 roku

Konferencja FUNCTION SPACES X

W dniach 9-13 lipca 2012 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja matematyczna "Function Spaces X", która była satelicką konferencją w stosunku do do VI Europejskiego Kongresu Matematycznego, odbywającego się w Krakowie w dniach 2-7 lipca 2012 r. Pierwsza konferencja z serii "Function Spaces" odbyła sie w roku 1986. Cztery spośród konferencji tego cyklu odbyły się poza Poznaniem (w Zielonej Górze, we Wrocławiu, w Będlewie i w Krakowie).

W skład Komitetu Organizacyjnego tegorocznej konferencji wchodzili profesorowie: Julian Musielak (honorowy przewodniczący), Henryk Hudzik (przewodniczący), Grzegorz Lewicki (Uniwersytet Jagielloński), Marian Nowak (Uniwersytet Zielonogórski), Leszek Skrzypczak i Marek Wisła (UAM). Ważną rolę organizacyjną odegrał też Lokalny Komitet Organizacyjny, w którego skład wchodzili doktorzy: Paweł Foralewski, Radosław Kaczmarek i Wojciech Kowalewski. W skład Komitetu Programowego oprócz członków Komitetu Organizacyjnego wchodzili następujący profesorowie: Józef Banaś (Politechnika Rzeszowska), Petru Cojuhari (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), Roman Ger (Uniwersytet Śląski), Lech Górniewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Mieczysław Mastyło (UAM), Józef Myjak (Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Uniwesytet w L’Aquila), Wiesław Pleśniak (Uniwersytet Jagielloński) oraz Stefan Rolewicz (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk w Warszawie).

Celem konferencji była prezentacja najnowszych wyników z teorii przestrzeni funkcyjnych, geometrii przestrzeni Banacha, teorii aproksymacji i interpolacji, teorii operatorów, teorii równań różniczkowych i funkcyjnych oraz zastosowań tych teorii a także integracja polskiego środowiska matematycznego reprezentującego te dziedziny z czołówką światową oraz przedłużenie i intensyfikacja współpracy naukowej z kilkoma zagranicznymi grupami naukowymi.

W konferencji udział wzięło 102 matematyków z 17 krajów. Referaty plenarne wygłosiło 22 matematyków (6 z Polski, 4 z Chin, 3 z Hiszpanii, 3 z Niemiec, 2 z USA i po 1 z Francji, Gruzji, Rosji i Szwecji). Oprócz tego wygłoszono 57 krótkich 20-minutowych komunikatów.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali trzy tomy notatnika Grigorija Łozanowskiego Lozanovsky’s Notebooks. Pierwszy tom tego notatnika został przetłumaczony i opracowany przez profesorów Włodzimierza Odyńca i Marka Wójtowicza i wydany przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze w roku 2000. Pozostałe dwa tomy zostały przetłumaczone przez prof. Marka Wójtowicza, przygotowane we współpracy z Dorotą Wójtowicz oraz profesorami Lechem Maligrandą, Mieczysławem Mastyło, Witoldem Wnukiem i Davidem Yostem i wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w roku 2012, a ich wydanie sponsorowane było przez panią Ritę Łozanowską z USA, żonę Grigorija Łozanowskiego.

Jedna z przedpołudniowych sesji złożona z referatów plenarnych profesorów: Sergeya V. Astashkina, Francisco L. Hern´andeza i Guillermo Curbery poświęcona była pamięci Grigorija Łozanowskiego, a druga przedpołudniowa sesja złożona z referatów plenarnych profesorów: Vakhtanga Kokilashvili, Winfrieda Sickela i Anny Kamińskiej pamięci zmarłego 17 czerwca br. prof. Miroslava Krbeca z Instytutu Matematyki Czeskiej Akademii Nauk, wielokrotnego wykładowcy plenarnego na konferencjach z serii "Function Spaces" i stałego współpracownika Zakładu Teorii Przestrzeni Funkcyjnych naszego wydziału. W środowe popołudnie 9 lipca odbyła sie wycieczka autokarowa uczestników konferencji do Zamku w Rydzynie.

Następna konferencja z tej serii planowana jest na lipiec 2015 roku.

Prof. dr hab. Henryk Hudzik