Sprawy Wydziału, wiadomości

W dniu 13.05.2011 odbył się XVIII Wykład im. Wojtka Pulikowskiego. W tym roku wygłosił go dr hab. Michał Rams z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk. Tytuł wykładu: "Wokół twierdzenia Marstranda". ***** W dniu 13.05.2011 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Berlińskiej, słuchaczki Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale. Tytuł rozprawy brzmiał: "Scheduling divisible loads in heterogeneous distributed systems". Jej promotorem był prof. dr hab. inż. Maciej Drozdowski (Politechnika Poznańska), a recenzentami: prof. dr hab. inż. Marek Kubale (Politechnika Gdańska) i prof. UAM dr hab. Zbigniew Palka (UAM). W wyniku obrony komisja postanowiła wystąpić do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgr Joannie Berlińskiej stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki. Jednocześnie komisja uznała rozprawę mgr J. Berlińskiej za wyróżniającą się. ***** W dniu 20.05.2011 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Kozaka, słuchacza Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale. Tytuł rozprawy brzmiał: "Logiki podstrukturalne oparte na dystrybutywnych kratach z rezyduacjami". Jej promotorem był prof. UAM dr hab. Kazimierz Świrydowicz, a recenzentami: prof. dr hab. Damian Niwiński (Uniwersytet Warszawski) i prof. dr hab. Wojciech Buszkowski (UAM). W wyniku obrony komisja postanowiła wystąpić do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgrowi Michałowi Kozakowi stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki. ***** Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 27.05.2011 zaopiniowała pozytywnie następujące wnioski o nagrody naukowe JM Rektora UAM: ***** Rada zaopiniowała pozytywnie wnioski o nagrody dydaktyczne JM Rektora UAM dla następujących osób: prof. UAM dr hab. Krzysztof Pawałowski, dr Izabela Bondecka-Krzykowska oraz dr Jacek Marciniak. ***** Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek o obniżkę pensum dydaktycznego dla prof. dra hab. Michała Karońskiego. ***** Na posiedzeniu w dniu 27.05.2011 Rada Wydziału zaopiniował pozytywnie wniosek o przedłużenie stypendium habilitacyjnego dr Anecie Sikorskiej- Nowak. ***** Rada zaopiniowała pozytywnie wniosek o urlop szkoleniowy dla dra Łukasza Pańkowskiego w okresie 1.10-30.11.2011. W okresie tym dr Pańkowski będzie prowadził badania naukowe na uniwersytecie w Würzburgu (Niemcy). ***** W dniu 27.05.2011 Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wnioski o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta następujących osób: dra hab. Yoichi Uetake, dr Izabeli Bondeckiej-Krzykowskiej, dr Darii Bugajewskiej, dr Aldony Dutkiewicz, dra Krzysztofa Dyczkowskiego, dra Wojciecha Kowalewskiego, dra Stanisława Machowskiego, dra Jacka Marciniaka oraz dra Macieja Radziejewskiego. ***** Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wnioski o mianowanie na stanowisku adiunkta następujących osób proponowanych przez Komisję Konkursową: dr Stefan Barańczuk, dr Marcin Gogolewski, dr Tomasz Górecki, dr Radosław Kaczmarek, dr Krzysztof Piszczek, dr Hubert Przybycień i dr Anna Stachowiak. ***** Na posiedzeniu w dniu 27.05.2011 Rada Wydziału wyraziła zgodę na rozwiązanie zatrudnienia w trybie mianowania na stanowisku adiunkta dra Jacka Marcińca. ***** Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wnioski o zatrudnienie następujących osób na okres jednego roku akademickiego w niepełnym wymiarze czasu pracy: prof. UAM dr hab. Magdaleny Jaroszewskiej (1/3 etatu), dra hab. Jerzego Grzybowskiego (1/3 etatu) i dr Izabeli Janickiej-Lipskiej (1/2 etatu). ***** Rada Wydziału upoważniła adiunktów do prowadzenia wykładów i egzaminów w roku akademickim 2011/2012. ***** Rada upoważniła także adiunktów do prowadzenia prac magisterskich w roku 2011/2012. ***** Rada Wydziału zatwierdziła listę przedmiotów do wyboru realizowanych w roku akademickim 2011/2012. ***** W drugiej części posiedzenia w dniu 27.05.2011 Rada Wydziału powołała komisję w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Anety Sikorskiej-Nowak w następującym składzie: ***** Rada Wydziału nadała w dniu 27.05.2011 stopień naukowy doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki mgr Joannie Berlińskiej. Rada uznała także jej rozprawę doktorską za wyróżniającą się. ***** W tym samym dniu Rada Wydziału nadała stopień naukowy doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki mgrowi Michałowi Kozakowi. ***** Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 27.05.2011 wszczęła przewód doktorski mgr Haifeng Ma z Harbin Normal University (Harbin, Chiny). Rada zatwierdziła temat rozprawy doktorskiej, który brzmi: "Construction of some generalized inverses of operators between Banach spaces and their selections, perturbations and applications" wyrażając jednocześnie zgodę na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku angielskim. Rada powołała na kopromotora prof. dra hab. Henryka Hudzika (drugim kopromotorem będzie prof. Yuwen Wang z Harbin Normal University). ***** Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału wszczęła przewód doktorski mgra Jakuba Marciniaka, słuchacza Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale. Rada zatwierdziła temat rozprawy doktorskiej, który brzmi: "arządzanie danymi i metadanymi w systemach wymiany danych" i powołała na promotora prof. PP dr hab. Tadeusza Pankowskiego (Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej). ***** Rada Wydziału zatwierdziła następujący zakres egzaminów doktorskich w przewodzie mgr Haliny Wiśniewskiej z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: dyscyplina podstawowa - analiza funkcjonalna, dyscyplina dodatkowa - historia matematyki, język obcy - angielski. Rada powołała także następujące komisje egzaminacyjne: ***** W dniach 21-22.05.2011 odbyło sie kolejne doroczne spotkanie Konferencji Władz Uniwersyteckiej Matematyki i Informatyki (KWUMI). W tym roku gospodarzem był Uniwersytet Szczeciński. Nasz wydział reprezentowali: dziekan prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki oraz prodziekani: prof. dr hab. Jerzy Kąkol, dr Wiesław Kurc i prof. UAM dr hab. Leszek Skrzypczak. ***** W dniu 22.05.2011 odbyło się w Auli UAM absolutorium studentów matematyki i informatyki naszego wydziału. ***** W ramach wykładów wydziałowych we wtorek 21.05.2011 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału A1-33/34 prof. dr hab. Julian Musielak wygłosi wykład pt. "O dwudziestowiecznej matematyce poznańskiej". ***** W dniach 6-8.06.2011 odbędzie się na naszym wydziale konferencja \textit{Abelian Varieties \& Galois Actions}. Tematyka konferencji obejmie następujące zagadnienia: arytmetyka rozmaitości abelowych, teoria Iwasawy i L-funkcje p-adyczne, reprezentacje Galois, grupy podstawowe i $K$-teoria. Konferencję organizują: Wojciech Gajda (Poznań), Cornelius Greither (Monachium) i Sebastian Petersen (Monachium). Finansowanie konferencji pochodzi ze środków Wydziału Matematyki i Informatyki UAM oraz z polsko-niemieckiego grantu fundacji Deutsche Forschunsgemeinschaft. Pełna informacje o konferencji znajduje się na stronie \texttt{http://avga.wmi.amu.edu.pl}. ***** Dr Łukasz Pańkowski z Zakładu Algebry i Teorii Liczb otrzymał prestiżową nagrodę The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences ustanowioną przez firmę Ericpol Telecom oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne. Dr Pańkowski przedstawił rozprawę "Twierdzenia o łącznej uniwersalności a twierdzenie Kroneckera o aproksymacjach diofantycznych" przygotowaną pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Kaczorowskiego. ***** W Springer Verlag (Berlin-Heidelberg 2011) ukazała się książka pod redakcją prof. dra hab. Zygmunta Vetulaniego pt. Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics. 4th Language and Technology Conference, LTC 2009, Poznań, November 2009 (ss. 578). ***** Projekt SoundAbility grupy .NET działającej w ramach Koła Inżynierii Oprogramowania, składającej się ze studentów UAM (Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Fizyki) i Poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego zdobył I nagrodę na II Kongresie Kół Naukowych UAM. SoundAbility to system tworzony głównie z myślą o osobach niesłyszących i niedosłyszących. Umieszczona na telefonie komórkowym aplikacja towarzysząc osobie odciętej od istotnych informacji niesionych przez dźwięk (jak np. syrena alarmowa czy dzwonek do drzwi) tłumaczy dźwięki na sygnały wibracyjne i wizualne. Głównym celem projektu jest poprawa komfortu osób mających problemy ze słuchem. Innowacyjne zastosowanie sieci neuronowych na mobilnym telefonie komórkowym sprawiło, iż użytkownik systemu może nauczyć SoundAbility dźwięków pochodzących ze swojego otoczenia, dostosowując go dokładnie do własnych potrzeb. W skład grupy, która pracowała nad nagrodzonym projektem wchodzili: mgr Tomasz Gdala (mentor) - Wydział Matematyki i Informatyki, Alicja Brożyna - Instytut Akustyki, Wydział Fizyki, Magdalena Dudarska - Uniwersytet Artystyczny, Marek Banaszak, Maciej Bettin oraz Krzysztof Żarczyński - Wydział Matematyki i Informatyki. ***** Na tegorocznym finale Imagine Cup 2011 w Nowym Jorku, dwa zespoły reprezentujące nasz wydział walczyć będą o pierwsze miejsce na podium. Zespół "Cellardoor" w składzie: Aleksnadra Łukasik, Krzysztof Żarczyński (III rok), Oskar Szulc (II rok), Rafał Szekalski (II rok) reprezentuje Polskę w kategorii projektowanie gier.Zespół "Demoscenespirit" w składzie: Magdalena Dudarska, Łukasz Michniewicz (V rok), Marek Banaszak (III rok) oraz Szymon Majewski reprezentuje nasz kraj w kategorii interoperacyjność i już ma zapewnione miejsce na podium. Opiekunem obu zespołów jest mgr Tomasz Gdala. *****

Wizyty gości Wydziału, wykłady, wyjazdy pracowników

Gośćmi wydziału w maju br. byli: ***** W dniu 6.05.2011 prof. P.Haxell (Uniwersytet Waterloo) wygłosił wykład pt. "Edge colourings of multigraphs". ***** W dniu 11.05.2011 dr Stefano Vigni (Departament de Matematica Aplicada II, Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, Hiszpania) wygłosił wykład pt. "The arithmetic of Darmon points on Shimura curves and abelian varieties". ***** 12.05.2011 prof. Josef Pieprzyk (Department of Computing, Macquarie University, Sydney, Australia) wygłosił wykład pt. "Analysis of the Convex Hull Click Human Identification Protocol". ***** W dniu 17.05.2011 prof. Piotr Błaszczyk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) wygłosił wykład pt. "Trzy definicje ciągłości funkcji w punkcie". ***** W dniu 18.05.2011 prof. Andrzej Dąbrowski (Uniwersytet Szczeciński) wygłosił wykład "Wartości L-funkcji i periody". ***** W środe 25.05.2011 prof. Samir Siksek (University of Warwick, Anglia) wygłosił wykład pt. "Mordell-Weil Generators for Cubic Surfaces". ***** W dniu 26.05.2011 prof. J. Pena (Uniwersytet w Saragossie, Hiszpania) wykłosił wykład pt. "Total Positivity: a new golden age". ***** W miesiącu maju br. odbyły się następujące wyjazdy naukowe pracowników wydziału: *****

Notatka historyczna

210 lat temu, 16.06.1801 roku urodził się w Elberfeld Julius Plücker (zmarł 22.05.1868 roku w Bonn). Studiował w Heidelbergu, Bonn, Berlinie i Paryżu. W roku 1823 doktoryzował się (in absentia) w Marburgu. W roku 1828 został profesorem nadzwyczajnym w Bonn, a w 1932 na uniwersytecie w Berlinie i jednocześnie w Gimnazjum Friedricha-Wilhelma w Berlinie. W roku 1833 przyjął profesurę zwyczajną na uniwersytecie w Halle. W 1835 przeniósł się na uniwersytet w Bonn, gdzie w roku 1836 został także profesorem fizyki.     Prace matematyczne Plückera należą w całości do geometrii analitycznej. O bok prac A.F. Möbiusa i H. Grassmanna stanowią one krok milowy w przezwyciężeniu panującej przez długi okres w Niemczech geometrii syntetycznej. Około roku 1847 prowadził także badania w zakresie fizyki. Należy do współtwórców analizy spektralnej. R. M.

Cytat

Matematyka uczy precyzyjnego myślenia i nie ma to wiele wspólnego z liczbami. Dla mnie matematyka w pierwszym skojarzeniu to bardziej obrazy, geometria niż arytmetyka. I bardzo mnie denerwuje, kiedy mój student odpowiadając na pytanie nie ilustruje odpowiedzi rysunkiem, bo zaczynam podejrzewać, że on tego wszystkiego nie widzi. Matematyka to jest w gruncie rzeczy wyobraźnia, która przewyższa wszelkie pomysły poetyckie. Wiadomo, że istnieje skończoność i nieskończoność i że religia obiecuje życie wieczne, nieskończone. Tymczasem w matematyce jest wiele różnych nieskończoności, są nieskończoności większe, mniejsze i różny sposób ich liczenia. Aparat pojęciowy matematyki jest szalenie bogaty i umożliwia znacznie lepsze, precyzyjniejsze myślenie. St. L. Woronowicz