Sprawy Wydziału, wiadomości

W dniu 28.10.2008 zmarła prof. dr hab. Wanda Nowak, emerytowany profesor naszego wydziału, wieloletni kierownik Zakładu Dydaktyki Matematyki. ***** W dniu 16.10.2008 odbyły się na naszym wydziale wykłady zorganizowane w ramach XI Festiwalu Nauki i Sztuki. Zaprezentowano dziesięć wykładów: Wykłady wygłosili także studenci z Koła Naukowego Matematyków oraz z Koła Naukowego Informatyków, a mianowicie: W czasie Festiwalu czynne były też następujące stoiska: W wykładach uczestniczyło około 700 osób. ***** W dniu 27.10.2008 odbyła się w Instytucie Filozofii UAM publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Frąckowiak-Ciesielskiej, słuchaczki Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale. Tytuł rozprawy brzmiał: „Koncepcje nominalistyczne we współczesnej filozofii matematyki. Analiza krytyczno-porównawcza”. Jej promotorem był prof. dr hab. Roman Murawski, a recenzentami: prof. dr hab. Roman Duda (Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) i dr hab. Zbigniew Tworak (Instytut Filozofii UAM). W wyniku obrony komisja postanowiła wystąpić do Rady Naukowej Instytutu Filozofii z wnioskiem o nadanie mgr Annie Frąckowiak-Ciesielskiej stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii (filozofia matematyki). ***** Na posiedzeniu w dniu 14.11.2008 Rada Wydziału powołała następujących przedstawicieli wydziału do organów kolegialnych uczelni: Rada zaopiniowała także następujące kandydatury przedstawicieli wydziału: ***** Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek o nadanie Centrum Kryptologii statusu grupy badawczej. ***** Prodziekan ds. studiów stacjonarnych prof. UAM dr hab. Leszek Skrzypczak przedstawił Radzie Wydziału informację na temat akredytacji kierunków studiów prowadzonych przez nasz wydział. ***** Rada zatwierdziła zmiany w programie indywidualnego toku studiów pana Bartosza Naskręckiego, studenta kierunku matematyka. ***** Rada Wydziału zatwierdziła także zmiany w programie studiów podyplomowych „Matematyka”. ***** Na posiedzeniu w dniu 14.11.2008 Rada Wydziału powołała komisję w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie drowi hab. Jerzemu Jaworskiemu z Zakładu Matematyki Dyskretnej tytułu naukowego w następującym składzie: prof. dr hab. Jerzy Kąkol (przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Ruciński (zastępca przewodniczącego), prof. dr hab. Grzegorz Banaszak, prof. dr hab. Wo jciech Buszkowski, prof. dr hab. Lech Drewnowski, prof. dr hab. Henryk Hudzik, prof. dr hab. Tomasz Łuczak i prof. dr hab. Zygmunt Vetulani. ***** Rada Wydziału wszczęła na posiedzeniu w dniu 14.11.2008 przewód doktorski mgr Anety Sawikowskiej, słuchaczki Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale. Rada zatwierdziła tytuł rozprawy, który brzmi: „Graphs with minimum eigenvalue for the number of vertices and edges” i powołała na promotora prof. dra Charlesa R. Johnsona (The College of William and Mary, Williamsburg, USA). Rada wyznaczyła też następujący zakres egzaminów doktorskich: dyscyplina podstawowa – algebra liniowa z elementami teorii grafów, dyscyplina dodatkowa – filozofia matematyki i język obcy - angielski. ***** Rada Wydziału powołała w dniu 14.11.2008 komisję w przewodzie doktorskim mgra Łukasza Pańkowskiego, słuchacza Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale w następującym składzie: prof. UAM dr hab. Leszek Skrzypczak – przewodniczący, prof. UAM dr hab. Krystyna Bartz – zastępca przewodniczącego, prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski – promotor, prof. UAM dr hab. Kazimierz Wiertelak – egzaminator i recenzent, prof. dr hab. Władysław Narkiewicz (Uniwersytet Wrocławski) – recenzent, prof. UAM dr hab. Wo jciech Ga jda – egzaminator, prof. dr hab. Roman Murawski – egzaminator z dyscypliny dodatkowej oraz prof. UAM dr hab. Wiesław Śliwa – członek. ***** Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 14.11.2008 powołała komisję w postępowaniu nostryfikacyjnym stopnia naukowego doktora mgra Andrzeja Dudka w następującym składzie: prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk – przewodniczący, prof. dr hab. Henryk Hudzik - zastępca przewodniczącego, prof. dr hab. Wo jciech Buszkowski, prof. dr hab. Tomasz Łuczak i prof. UAM dr hab. Andrzej Sołtysiak. ***** JM Rektor UAM prof. dr hab. Bronisław Marciniak powołał prof. dra hab. Romana Murawskiego do Komisji ds. badań i Współpracy z Zagranicą. ***** W ostatnim okresie opublikowane zostały następujące książki, których autorami są pracownicy naszego wydziału:

Wizyty gości Wydziału, wykłady, wyjazdy pracowników

Gośćmi wydziału w miesiącu październiku br. byli: ***** W dniu 7.10.2008 prof. David Yost (University of Ballarat, Australia) wygłosił wykład pt. „Decomposability of convex sets”. ***** W dniu 16.10.2008 Raul F. Cheng z laboratorium IBM w Toronto wygłosił wykład pt. „Web 2.0 demos with DB2”. ***** W dniu 17.10.2008 prof. Carsten Thomassen (Technical University of Denmark) wygłosił wykład pt. „On the graph theorems of Menger and Kuratowski”. ***** W dniu 23.10.2008 prof. Dominik Szynal (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) wygłosił wykład pt. „U-statystyki jako testy zgodności uzyskane z charakteryzacji rozkładów ciągłych via wartości rekordowe”. ***** W dniu 24.10.2008 prof. Andrzej Szulkin (Uniwersytet w Sztokholmie, Szwecja) wygłosił wykład pt. „Równania mechaniki Newtona. Od rozwiązań okresowych do chaotycznych”. ***** W miesiącu październiku br. odbyły się następujące wyjazdy naukowe pracowników wydziału:

Notatka

SECOND POLISH COMBINATORIAL CONFERENCE
W dniach 17-23 października 2008 w Centrum Konferencyjnym w Będlewie odbyła się konferencja Second Polish Combinatorial Conference (pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się w 2006 roku pod nazwą Poznań - Zielona Góra Workshop on Combinatorics). Tym razem Komitet Programowy stanowili prof. P. Idziak z UJ, prof. Z. Lonc z PW i niżej podpisany, a Komitet Organizacyjny: prof . J. Grytczuk z UJ, prof. J. Jaworski z UAM, dr P. Micek z UJ, mgr P. Naroski z PW i mgr K. Rybarczyk-Krzywdzińska z UAM . Konferencja była finansowana przez Centrum Banacha, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Jagiel loński i UAM. Celem konferencji była prezentacja i integracja polskiego środowiska kombinatorycznego, oraz jego konfrontacja z czołówką światową. Wzięło w niej udział 125 uczestników, w tym 19 z zagranicy, oraz około 60 studentów i doktorantów. Referaty plenarne wygłosili: Z myślą o młodszych adeptach kombinatoryki, w ramach konferencji odbyły się cztery kursy szkoleniowe (tutoriale), a mianowicie: W sobotę odbył się tradycyjny, dwugodzinny marszobieg po Wielkopolskim Parku Narodowym. Pogoda dopisała. Następna konferencja z tego cyklu jest planowana za dwa lata. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://2pcc.tcs.uj.edu.pl/index.php.

Notka historyczna

700 lat temu, 8.11.1308 zmarł w Kolonii logik Johannes Duns Scotus (ur. w 1266/1274 ). Był franciszkaninem. Po studiach w Oxfordzie nauczał w Paryżu i Kolonii. Zwany doctor subtilis. Twórca szkoły logicznej. Matematyka była d la Dunsa Scotusa ideałem ścisłej wiedzy naukowej i ścisłego dowodzenia – na jej wzór próbował budować argumentacje w filozofii i teologii. Cechą wyróżniającą jego prac logicznych jest szerokie zastosowanie logiki bizantyńskiej, w szczególności idei Al-Farabiego. Widać to na przykład w schematycznym przedstawieniu trojakiej egzystencji uniwersaliów: universale ante rem, in re oraz post rem. Logika była d la niego z jednej strony niezależną i samodzielną nauką, a z drugiej strony – jako modi sciendi – dyscypliną pomocniczą dostarczającą wzorców i sposobów wnioskowania i argumentowania (organon). Duns Scotus rozwinął logikę konsekwencji. Ustalona przezeń zasada, że ze sprzeczności wynika dowolna

Cytat

Matematyk powinien być szczęśliwy, jeśli miał w życiu kilka znaczących pomysłów i potrafił je dobrze zagospodarować w dalszych latach, gdy osiągnął już pełną dojrzałość naukową. Jeszcze lepiej zrobi, gdy rozwijanie tych pomysłów pozostawi swoim uczniom, a nie będzie chciał liczbą swoich prac osiągnąć wyniku nadającego się do księgi Guinessa. prof. Julian Musielak, przemówienie z okazji odnowienia doktoratu