Sprawy Wydziału, wiadomości

Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 20.04.2012 Dziekan prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki złożył sprawozdanie z działalności wydziału w roku 2011. Sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie. ***** Rada Wydziału przyjęła uchwałę w sprawie zasad podziału środków na badania naukowe w zależności od indywidualnych osiagnięć publikacyjnych pracownika. ***** Rada Wydziału przyjęła uchwałę w sprawie budżetu wydziału na rok 2012. ***** Na posiedzeniu w dniu 20.04.2012 Rada Wydziału upoważniła mgra Jacka Laskowskiego do prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych "Informatyczne technologie biznesowe". ***** Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału powołała komisje doktorską w przewodzie mgra Matasa Sileikisa w następującym składzie: prof. UAM dr hab. Zbigniew Palka (przewodniczący), prof. UAM dr hab. Tomasz Kubiak (zastępca przewodniczącego), prof. dr hab. Andrzej Ruciński (promotor), prof. dr hab. Mirosław Krzyśko (egzaminator), prof. dr hab. Tomasz Łuczak (egzaminator), prof. dr hab. Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski, recenzent), prof. dr hab. Paweł Hitczenko (Drexel University, USA, recenzent). ***** *****

Wizyty gości Wydziału, wykłady, wyjazdy pracowników

W dniu 17.04.2012 odbył się kolejny wykład dla młodzieży szkół średnich z cyklu "Po indeks z Pitagorasem". Wygłosiła go dr Małgorzata Bednarska-Bzdęga - tytuł wykładu brzmiał: "O grze HEX". ***** W dniu 19.04.2012 odbył się wykład skierowany dla studentów i doktorantów, na którym Paweł Dłotko z Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosił odczyt pt. "Topologia obliczeniowa - algorytmy i zastosowania". ***** W dniu 14.04.2012 odbyły się na naszym wydziale IV Ogólnopolskie Zawody Robotyki - PozRobot 2012. Zorganizowali je Koło Naukowe Robotyki, Grupa Robocza Inżynierii Kognitywistycznej oraz Fundacja PozRobot. W tym roku roboty musiały odczytać zakodowaną na planszy cyfrę oraz odnaleźć się na mapie. Najlepsi zawodnicy zaprezentowali rozwiązania problemu znanego z gry Snake - wyszukać i przejechać najdłuższą możliwą ścieżkę na planszy. Wszelkie szczegóły o zawodach (m.in opis konkurencji oraz harmonogram) można znaleźć na stronie http://pozrobot.pl oraz na Facebooku http://facebook.com/pozrobot Zawody zostały objęte patronatem JM Rektora UAM oraz dziekanów Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Wydziału Nauk Społecznych. ***** Student I roku informatyki studiów I stopnia, Adam Kuczyński zdobył nagrodę specjalną dla najlepszego designera podczas finałów Polski konkursu Imagine Cup 2012. Pan Adam Kuczyński jest członkiem zespołu Flexify, którego opiekunem jest mgr Tomasz Gdala. ***** 12.4.2012 podczas finałów Polski konkursu Imagine Cup 2012 w kategorii Projektowanie Oprogramowania zespół Flexify studentów naszego wydziału w składzie: Tomasz Malesza (II rok studiów II stopnia), Marek Banaszak (I rok studiów II stopnia), Michał Kulikowski (II rok studiów II stopnia), Piotr Kowalczyk (II rok studiów II stopnia) oraz Adam Kuczyński (I rok studiów I stopnia) zdobył III miejsce. Dodatkowo zespół uzyskał nagrodę pieniężną za projekt o największym potencjale biznesowym. Opiekunem zespołu jest mgr Tomasz Gdala . ***** W dniu 27.05.2011 o godzinie 11.30 odbędzie się w auli uniwersyteckiej absolutorium studentów naszego wydziału. ***** W ramach Wykładów Wydziałowych i Seminarium z Ekonometrii Finansowej, w dniu 20.04.2012 prof. dr hab. Rafał Weron (Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania) wygłosił wykład pt. "Modelowanie spotowych cen energii elektrycznej". ***** Gośćmi wydziału byli w kwietniu br.: ***** W miesiącu kwietniu br. odbyły się następujące wyjazdy naukowe pracowników wydziału: ***** KONGRES STATYSTYKI POLSKIEJ
Z okazji jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego, w Poznaniu w dniach 18-20 kwietnia 2012 roku odbył się, pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, "Kongres Statystyki Polskiej".
W Kongresie uczestniczyło ponad trzystu gości z kraju i z zagranicy. W pierwszym dniu obrady prowadzono w auli UAM, gdzie odbyła się uroczysta sesja powitalna, sesja zatytułowana "Prezentacja osiągnięć statystyki polskiej", sesja pod hasłem "Rozwój polskiej myśli statystycznej" oraz panel dyskusyjny - "Przyszłość statystyki". Zwieńczeniem tego dnia obrad Kongresu był koncert "Piękne głosy, piękne melodie". W dwóch kolejnych dniach obrady odbywały się w pięciu równoległych sekcjach, w czterech blokach półtoragodzinnych, w pomieszczeniach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Z okazji Kongresu ukazała się publikacja \emph{Statystycy polscy} zawierająca biogramy 85-ciu nieżyjących już statystyków polskich oraz publikacja \emph{Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912-2012}.
prof. dr hab. Mirosław Krzyśko *****

Notatka historyczna

360 lat temu, 21.04.1652 roku urodził się w Ambert (Owernia, Francja) Michel Rolle (zmarł 8.11.1719 roku w Paryżu). Był synem kramarza, odebrał tylko elementarne wykształcenie i pracował jako pisarz. W roku 1675 udał się do Paryża, gdzie zdobywał wiedzę jako samouk. Pracował jako nauczyciel domowy. Dopiero po zostaniu w roku 1699 członkiem Paryskiej Akademii Nauk zaczął otrzymywać regularną pensję.
Zajmował się głównie badaniem własności algebraicznych równań. W dziele "Trait'e d'algebre" (1690) badał m.in. równania diofantyczne oraz udowodnił twierdzenie, znane dziś pod jego nazwiskiem, a głoszące, że funkcja różniczkowalna, która przyjmuje równe wartości w dwóch punktach musi mieć punkt, gdzie nachylenie prostej stycznej do wykresu funkcji jest równe zeru, dokładniej: jeżeli f jest ciągłą funkcją rzeczywistą określoną na przedziale domkniętym $[a,b]$ różniczkowalną na przedziale otwartym (a,b) oraz f(a) = f(b), to istnieje taki punkt c należący do przedziału otwartego (a,b), że f'(c) = 0.
Przez pewien okres był przeciwnikiem metod infinitezymalnych opartych na pojęciu różniczki rozumianej jako wielkość nieskończenie mała. R. M.

Cytat

Wy nie wiecie, co to jest matematyka! Wy myślicie: liczby, liczby! A ona śpiewa jak kryształ. Cała dusza tonie w dźwięcznym, przejrzystym krysztale. Stanisław Brzozowski