Sprawy Wydziału, wiadomości

W dniu 15.02.2012 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Jędrzeja Osińskiego, słuchacza Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale. Tytuł rozprawy brzmiał: "Modelowanie i przetwarzanie wiedzy czasowo-przestrzennej. Model XCDC - aspekty teoretyczne oraz rozwiązania aplikacyjne". Jej promotorem był prof. dr hab. Zygmunt Vetulani (Zakład Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji), a recenzentami prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski (Politechnika Poznańska) i prof. UAM dr hab. Maciej Wygralak (UAM). W wyniku obrony komisja postanowiła wystąpić do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgrowi J. Osińskiemu stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki. ***** Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 24.02.2012 zaopiniowała pozytywnie wniosek o zespołową nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla zespołu w składzie: prof. dr hab. Jerzy Kąkol (Zakład Analizy Funkcjonalnej), prof. Wiesław Kubiś (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) oraz prof. Manuel López-Pollicer (Uniwersytet w Walencji, Hiszpania). ***** Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek dr Edyty Nowińskiej (Zakład Dydaktyki Matematyki) o urlop naukowy. ***** Rada Wydziału przyjęła sprawozdanie dr Izabeli Bondeckiej-Krzykowskiej z realizacji badań naukowych w związku z pobieraniem przez nią stypendium habilitacyjnego. ***** Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie kandydaturę prof. Siergieja Astaszkina (Rosja) do stażu w ramach projektu "Unikatowy absolwent". ***** Na posiedzeniu w dniu 24.02.2012 prodziekan prof. UAM dr hab. Leszek Skrzypczak przedstawił informację na temat prac nad nowymi programami studiów zgodnymi z Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi. ***** Rada Wydziału powołała w dniu 24.02.2012 recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Wojciechowskiej, słuchaczki Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale. Zostali nimi: prof. dr hab. Anna Kamont (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Sopot) oraz prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk (Instytut Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego). Rada powołała też komisję do przeprowadzenia przewodu w następującym składzie: prof. dr hab. Wojciech Gajda (przewodniczący), prof. UAM dr hab. Artur Michalak (zastępca przewodniczącego), prof. dr hab. Leszek Skrzypczak (promotor), prof. dr hab. Paweł Domański i prof. UAM dr hab. Andrzej Sołtysiak (egzaminatorzy z dyscypliny podstawowej) oraz prof. dr hab. Anna Kamont i prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk (recenzenci). ***** Na posiedzeniu w dniu 24.02.2012 Rada Wydziału zatwierdziła następujący zakres egzaminów doktorskich mgra Matasa Sileikisa: dyscyplina podstawowa - rachunek prawdopodobieństwa i kombinatoryka, dyscyplina dodatkowa - historia matematyki, język obcy - angielski (kandydat przedstawił certyfikat zaświadczający stosowną znajomość języka angielskiego). Rada powołała też następujące komisje w przewodzie doktorskim: ***** Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 24.02.2012 nadała mgrowi Jędrzejowi Osińskiemu stopień naukowy doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki. ***** W drugiej części posiedzenia Rady Wydziału w dniu 24.02.2012 odbyło się spotkanie z władzami rektorskimi. Gośćmi wydziału byli JM Rektor UAM prof. dr hab. Bronisław Marciniak oraz prorektorzy prof. dr hab. Andrzej Lesicki i prof. dr hab. Jacek Witkoś. Rektor podsumował kończąca się kadencje władz UAM 2008-2012 oraz zarysował program wyborczy i plany na kadencję 2012-2016. Następnie miała miejsce dyskusja, w której poruszono takie problemy, jak pensje pracowników uniwersytetu, kwestia zatrzymania zdolnych adiunktów na uczelni, uniwersytet wobec niżu demograficznego, samofinansowanie się wydziałów i decentralizacja finansowa, aplikowanie o granty, poprawa wynagrodzeń pracowników administracji i pracowników technicznych, Krajowe Ramy Kwalifikacyjne. ***** ***** W dniu 1.03.2012 odbędzie się uroczystość wręczenia prof. drowi hab. Andrzejowi Schinzlowi z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dyplomu doktora honoris causa naszego uniwersytetu. ***** W dniu 2.03.2012 odbędzie się kolejny XIX Wykład im. Profesora Władysława Orlicza. Tegoroczny wykład na temat "Teoria aproksymacji "po krakowsku"" wygłosi prof. dr hab. Wiesław Pleśniak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. ***** W dniu 28.02.2012 odbyło się kolejne w tym roku akademickim spotkanie z cyklu Wykładów Otwartych dla młodzieży "Po indeks z Pitagorasem". Dr Anna Stachowiak wygłosiła wykład pt. "Jak nauczyć komputer radzić sobie z informacją nieprecyzyjną?". Szczegółowe informacje na temat całego cyklu wykładów znajdują się na stronie www.wmi.amu.pl w zakładce "Po indeks z Pitagorasem". ***** Narodowe Centrum Nauki przyznało w XLI konkursie granty na realizację następujących projektów badawczych prowadzonych przez pracowników naszego wydziału: ***** Komisja ds. Grantów Naukowych i Dydaktycznych przyznała granty na rok 2012. Wpłyneło 5 wniosków: 2 wnioski o granty naukowe i 3 wnioski o granty dydaktyczne na łączną kwotę 53 500 zł. Komisja przyznała następujące granty: Komisja przyjęła uchwałę głoszącą, że w dalszych pracach kierować będzie się zasadą, iż do czasu pełnego wykonania zadania zgłoszonego w grancie wnioskodawca nie może ubiegać się o nowy grant. *****

Wizyty gości Wydziału, wykłady, wyjazdy pracowników

W roku 2012 odbędą się na naszym wydziale następujące cykle wykładów: ***** Gośćmi wydziału w lutym 2012 roku byli: ***** W dniu 22.02.2012 prof. Preda Mihailescu (Universitat Gottingen, Niemcy) wygłosił wykład pt. "The CM, totally split case of Leopoldt's conjecture". ***** W lutym 2012 odbyły się następujące wyjazdy naukowe pracowników naukowych wydziału: *****

Notatka historyczna

160 lat temu, 12.04.1852 roku urodził się w Hanowerze Carl Louis Ferdinand Lindemann (zmarł 6.03.1939 w Monachium). W latach 1870-1873 studiował w Getyndze, Erlangen, Monachium, Paryżu i Londynie. W roku 1873 uzyskał doktorat u Felixa Kleina w Erlangen. W roku 1877 został docentem prywatnym (Privatdozent) w Wurzburgu i w tym samym roku uzyskał profesurę na uniwersytecie we Fryburgu. W roku 1883 powołany na uniwersytet w Królewcu, a w roku 1893 na uniwersytet w Monachium. W roku 1923 przeszedł na emeryturę. Lindemann był matematykiem wszechstronnym. Opublikował prace z wielu dziedzin matematyki czystej, jak również z mechaniki, astronomii, fizyki molekularnej, teorii spektralnej oraz historii matematyki. Główne jego zainteresowania dotyczyły geometrii różniczkowej, geometrii algebraicznej oraz teorii liczb. Najważniejsze jego osiągnięcie to dowód twierdzenia, że liczba pi jest przestępna, który opublikował w roku 1882 w pracy "Die Zahl Pi" R. M.

Cytat

W szkolnictwie wyższym zaplanowaliśmy podwyżki płac, począwszy od 2013 r. o 9,14 proc. rocznie. Szacujemy, że przeciętne wynagrodzenia pracowników uczelni do 2015 r. wzrosną mniej więcej o jedną trzecią. Mam świadomość, że to być może nie tak wiele, ale w sytuacji kryzysu ekonomicznego to naprawdę znacząca deklaracja. Minister Barbara Kudrycka
(Gazeta Wyborcza, Duży Format, 23.02.2012)