Sprawy Wydziału, wiadomości

Kolegium Elektorów UAM dokonało w dniu 4.04.2016 wyboru JM Rektora UAM na kadencję 2016-2020. Został nim prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki. W dniu 11.04.2016 odbyły się wybory prorektorów UAM. Prorektorami UAM na kadencję 2016-2020 zostali wybrani: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk, prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki oraz prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas. ***** W dniu 15.04.2016 odbyło się otwarte zebranie pracowników i studentów wydziału, którego celem była prezentacja zgłoszonych kandydatów na dziekana i prodziekanów na kadencję 2016-2020. ***** W dniu 19.04.2016 odbyło się zebranie wyborcze Wydziałowego Kolegium Elektorów, na którym dokonano wyborów dziekana i prodziekanów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM na kadencję obejmującą lata 2016-2020. Na stanowisko dziekana został wybrany prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski.
Na stanowiska prodziekanów na kadencję 2016-2020 zostali wybrani: dr Roman Czarnowski, prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański, prof. UAM dr hab. Marek Wisła oraz prof. dr hab. Witold Wnuk. ***** W dniu 19.04.2016 na zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich naszego wydziału mających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zostali wybrani: ***** Rada Wydziału Informatyki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie nadała w dniu 23.03.2016 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka drowi Jackowi Marciniakowi z Zakładu Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji naszego wydziału. Tytuł rozprawy habilitacyjnej brzmiał "Inteligentne systemy e-learningowe wykorzystujące ontologie typu wordnet". ***** W dniu 3.06.2016 odbędzie się XXIII Uroczysty Wykład im. Wojtka Pulikowskiego. Wygłosi go w tym roku dr Piotr Nowak z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Tytuł wykładu: "Kohomologiczna sztywność grup i jej zastosowania". Więcej informacji można znaleźć na stronie
http://www.wmi.amu.edu.pl/pl/wyklady-im-wojtka-pulikowskiego
***** Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 22.04.2016 Dziekan prof. dr hab Jerzy Kaczorowski przedstawił sprawozdanie z działalności wydziału w roku 2015. Tej części posiedzenia przewodniczył prof. dr hab Henryk Hudzik. Po dyskusji Rada Wydziału przyjęła sprawozdanie. ***** Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie kandydatury następujących osób na członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: ***** Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek o etat naukowy dla prof. dra hab Pawła Domańskiego, kierownika Zakładu Analizy Funkcjonalnej na okres od 1.10.2016 do 30.09.2017. ***** Na posiedzeniu w dniu 22.04.2016 Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek o zatrudnienie na stanowisku adiunkta - stażysty podoktorskiego dra Wiktora Ejsmonta w grancie OPUS "Dualna kombinatoryka wielomianów Jacka". ***** Prodziekan ds. studenckich (studia stacjonarne) dr Roman Czarnowski przedstawił sprawozdanie dotyczące jakości kształcenia na naszym wydziale. ***** W dniu 22.04.2016 odbył sie wykład przedhabilitacyjny dr Małgorzaty Bednarskiej-Bzdęgi z Zakładu Matematyki Dyskretnej. Tytuł wykładu nawiązujący do osiągnięcia habilitacyjnego brzmiał: "Pozycyjne gry na grafach i hipergrafach oraz ich związki ze strukturami losowymi". ***** Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 22.04.2016 wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Bednarskiej-Bzdęgi. Rada wyznaczyła też następujących członków komisji habilitacyjnej: sekretarz - prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański, recenzent - prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc (Politechnika Warszwska), członek komisji - prof. dr hab. Mariusz Woźniak (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie). ***** Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało naszemu wydziałowi dotację celową na prowadzenie w roku 2016 badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w wysokości 112 330 zł (w roku 2015 dotacja taka wynosiła 103 978 zł). ***** W Wydawnictwie Naukowym UAM ukazała się książka prof. UAM dra hab Andrzeja Sołtysiaka, kierownika Zakładu Analizy Matematycznej pt. Wstęp do analizy spektralnej (Poznań 2016, ss. 195). ***** W dniu 5.04.2016 odbyły się na naszym wydziale "Drzwi otwarte". Studenci i pracownicy wydziału opowiadali o zasadach rekrutacji, strukturze studiowania oraz perspektywach, jakie czekają przyszłych kandydatów. Więcej informacji na stronie
https://www.wmi.amu.edu.pl/pl/drzwi-otwarte-2016
***** W dniu 8.04.2016 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Wykładów Otwartych dla młodzieży "Po indeks z Pitagorasem". Prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki wygłosił wykład pt. "Jak nauczyć komputer, by wspomagał nas w podejmowaniu decyzji?". ***** 13.04.2016 na krajowych finałach Microsoft Imagine Cup zespół studentów UAM, w którego skład wchodzili Miłosław Makowski i Andrzej Rumiński z naszego wydziału oraz Magda Szkalej z Wydziału Nauk Społecznych UAM pracujący pod opieką dra Krzysztofa Krzywdzińskiego z Zakładu Teorii Algorytmów i Bezpieczeństwa Danych zajął pierwsze miejsce w kategorii Innovation oraz otrzymał nagrodę specjalną PARP - Wspieramy e-Biznes. Oznacza to, że drużyna UltraSonicSquad z projektem Mouse3D wystartuje w półfinałach światowych Imagine Cup 2016. ***** 18 i 19.03.2016 odbyły się kolejne 24-godzinne zawody w programowaniu Hackaton BrainCode 2016 zorganizowane przy współpracy z firmą Allegro. Zawody odbywały się równolegle w pięciu miastach: Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Toruniu. W Poznaniu w zawodach, które odbywały się na naszym wydziale, wzięło udział 80 uczestników (również spoza naszego wydziału), którzy utworzyli 22 rywalizujące o zwycięstwo zespoły. Główną nagrodę otrzymał zespół VOID 7 z naszego wydziału za projekt "MealMan - Inteligentny planer zakupów" pozwalający na generowanie listy zakupów na podstawie wcześniej zdefiniowanej diety. Nagrodę publiczności otrzymał zespół PŁO (również z naszego wydziału) za projekt gry na okulary VR (wirtualna rzeczywistość) o nazwie "Krzycz, by strzelać!". Jest to nie tylko kolejna gra, ale znakomity pomysł na umożliwienie czerpania radości z użytkowania najnowszych osiągnięć technologicznych przez osoby niepełnosprawne ruchowo, a więc w szczególności takie, dla których sterowanie aplikacji głosem jest często jedyną możliwością nauki i zabawy. Kolejne zawody Hackaton BrainCode odbędą się w przyszłym roku na naszym wydziale. ***** W dniu 20.04.2016 odbył sie na naszym wydziale XIX Festiwal Nauki i Sztuki. Wygłoszono niemal 40 wykładów popularyzujących wiedzę z zakresu matematyki i informatyki. Koordynatorem całości był dr Michał Ren. Plan Festiwalu można znaleźć na stronie:
http://festiwal.amu.edu.pl/
***** W dniu 20.04.2016 odbył się kolejny wykład z cyklu wykładów otwartych poświęconych wielowymiarowym metodom statystycznym w badaniach medycznych organizowanego przez Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Wydział Nauk Przyrodniczych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz nasz wydział. Wykład pt. "Wspieranie procesu diagnozy pacjentów o podwyższonym zagrożeniu omdleniem kardiogennym" wygłosiła dr Justyna Marcinkowska z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. ***** W dniu 22.04.2016 odbyła się na naszym wydziale konferencja IDEA. Założyciele polskich i berlińskich startup'ów podzielili się swoimi doświadczeniami i opowiedzieli o tym, co okazało się kluczowe w odniesieniu przez nich sukcesu. Była także możliwość wzięcia udziału w warsztacie poprowadzonym przez berlińskich specjalistów z branży IT i Designu, którzy pokazali, jak tworzyć aplikacje mobilne z designowym podejściem, od konceptu do produktu. Konferencję wspierali: Salisbury Ventures, Toptal, Startup Poznań, Pearson IOKI, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu i US-Poland Innovation HUB. ***** W dniu 22.04.2016 odbyły sie na naszym wydziale Międzyszkolne Warsztaty Matematyczne. *****

Wizyty gości Wydziału, wykłady, wyjazdy pracowników

Gośćmi wydziału byli w kwietniu br.: ***** W dniu 5.04.2016 w ramach seminarium Zakładu Teorii Interpolacji i Aproksymacji, Teorii Funkcji Rzeczywistych i Zakładu Analizy Funkcjonalnej wykład pt. "Wariacje na tematu problemu Steinhausa o punktach kratowych w przestrzeniach Banacha" wygłosił prof. T. Kania (Lancaster, obecnie Instytut Matematyczny PAN). ***** W dniu 5.04.2016 w ramach seminarium z Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej organizowanego przez prof. dra hab Grzegorza Banaszaka (UAM) oraz prof. dra hab Piotra Krasonia (Uniwersytet Szczeciński) wykład pt. "Iwasawa theory" wygłosił prof. Mahesh Kakde (King's College, Londyn, Wielka Brytania). ***** W dniu 8.04.2016 w ramach Wydziałowego Seminarium z Analizy Nieliniowej i jej Zastosowań "SONATA" wykład pt. "Porządkowo wypukłe selekcje multifunkcji i ich zastosowania w teorii sterowania" wygłosił prof. dr hab. Jerzy Motyl (Uniwersytet Zielonogórski). ***** W dniu 15.04.2016 w ramach seminarium z Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej wykład pt. "Rational points on equivariant compactifications of algebraic groups" wygłosił prof. Sho Tanimoto (Uniwersytet w Kopenhadze, Dania) ***** W dniu 19.04.2016 w ramach wspólnego seminarium Zakładu Analizy Funkcjonalnej, Zakładu Teorii Interpolacji i Aproksymacji oraz Zakładu Teorii Funkcji Rzeczywistych wykład pt. "Surjectivity of Euler type dierential operators on spaces of smooth functions" wygłosił prof. Michael Langenbruch (Uniwersytet w Oldenburgu, Niemncy). ***** W dniu 20.04.2016 w ramach seminarium z Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej wykład pt. "Brumer's conjecture and generalisations" wygłosił prof. Andreas Nickel (Universität Bielefeld, Niemcy). ***** W dniu 23.03.2016 w ramach seminarium z Algebry, Geometrii i Arytmetyki odbył się wykład pt. "The inverse problem of Galois theory", który wygłosił prof. Sebastian Petersen z uniwersytetu w Kassel (Niemcy). ***** W miesiącu kwietniu br. odbyły się następujące wyjazdy naukowe pracowników wydziału: *****

Notatka historyczna

Najwybitniejszym polskim matematykiem epoki Oświecenia był Jan Śniadecki. Urodził się 29.08.1756 roku w Żninie. Przez siedem lat pobierał nauki w Kolegium Lubrańskiego w Poznaniu. W roku 1772 przybył do Krakowa, gdzie podjął studia. W roku 1775 otrzymał stopień doktora filozofii Akademii Krakowskiej. Podjął prowadzenie wykładów z algebry, które zwróciły na niego uwagę Kołłątaja. W roku 1778 wyjechał na studia za granicę. Przebywał kolejno w Getyndze (Niemcy), Leidzie (Holandia) i Paryżu (Francja). W roku 1781 odrzuciwszy propozycję objęcia posady astronoma w Madrycie wrócił do Krakowa i tu objął katedrę matematyki. Wykładał także astronomie. W roku 1807 przybył do Wilna, gdzie objął stanowisko profesora astronomii i jednocześnie został rektorem tamtejszego uniwersytetu. Na stanowisku tym pozostał do roku 1815. Ostatni okres życia (od roku 1825) spędził w Jaszunach koło Wilna. W 1812 roku został członkiem utworzonej przez cesarza Napoleona I Bonaparte Komisji Rządu Tymczasowego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zmarł 9 listopada 1830 roku w Jaszunach koło Wilna.
Zajmował się matematyką, astronomią, filozofią, geografią, zagadnieniami pedagogiki i językoznawstwem. Był zwolennikiem empiryzmu, wrogiem metafizyki i romantyzmu. W 1782 roku wystąpił z projektem zbudowania obserwatorium astronomicznego w Krakowie. W roku 1784 skonstruował (wraz z Janem Jaśkiewiczem) pierwszy w Polsce balon. Zasłużony dla organizacji nauki i nauczania. Przyczynił się do upowszechnienia polskiej terminologii matematycznej. Na jego cześć jedna z planetoid została nazwana 1262 Sniadeckia, a jeden z kraterów na Księżycu - Śniadecki.

[Dokończenie w przyszłym numerze "Informatora Wydziałowego"] R. M.

Cytat

Tak wspaniałego zespolenia Prawdy i Piękna w akcie zrozumienia ważnego twierdzenia nie można osiągnąć w żadnej innej dziedzinie działalności człowieka, chyba oprócz religii [...] Apostolos Doxiadis, Zabójcza hipoteza, Znak, Kraków 2000, s. 116

7th Language & Technology Conference

7th Language and Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics (LTC 2015) zorganizowana w dniach 27-29 listopada 2015 miała charakter jubileuszowy, jako że pierwsze wydarzenie tego cyklu odbyło się 20 lat wcześniej, w roku 1995 (artykuł na temat historii LTC ukazał się w Życiu Uniwersyteckim, nr 1(268) styczeń 2016, str. 20). Konferencja objęta jest od 10 lat patronatem Prezydenta Miasta Poznania i szczyci się wsparciem czołowych organizacji międzynarodowych w dziedzinie Technologii Języka Naturalnego, tj. Elra/Elda, FlaReNet i Meta-Net. W okresie 20-lecia liczba autorów referowanych prac przekroczyła 1000 osób reprezentujących instytucje naukowe afiliowane w ponad 60 krajach. Do grona partnerów konferencji włączyła się w roku bieżącym w charakterze sponsora (po raz pierwszy) korporacja Samsung. Korporacja ta, ze względu na profil działalności była także uczestnikiem merytorycznym konferencji (prezentacja zaproszona "Introduction of Samsung R&D Institute Poland Exploring New Approaches Towards Better Speech Translation").
Współprzewodniczącym konferencji był (wraz ze mną) Joseph Mariani (LIMSI/CNRS/Francja). Ciężar przygotowania logistycznego i przeprowadzenia konferencji spoczął na Komitecie Organizacyjnym w składzie: Zygmunt Vetulani - przewodniczący, Marek Kubis - sekretarz oraz członkowie w osobach Hanna Szafańska (FUAM), Jolanta Bachan (UAM), Bartłomiej Kochanowski (UAM), Jacek Marciniak (UAM), Tomasz Obrębski (UAM), Daria Waszak (abs. UAM), Marta Witkowska (UAM), Mateusz Witkowski (UAM). Nad jakością zakwalifikowanych doniesień naukowych czuwał, jak dotychczas, 71-osobowy międzynarodowy Komitet Programowy kierowany przez Zygmunta Vetulaniego we współpracy z Josephem Marianim.
W konferencji w ponad stu wystąpieniach i prezentacjach przedstawione były wyniki badań autorów z ponad 40 krajów Europy, Azji, Afryki i Ameryki. Prace zgrupowano w szereg sesji, których nazwy dobrze charakteryzują najważniejsze obszary badań. Były to: analiza tekstu, techniki annotacji tekstu, ontologie i wordnet, parsing, przetwarzanie mowy ciągłej, semantyka komputerowa, struktury wielowyrazowe, tłumaczenie maszynowe, wyszukiwanie i ekstrakcja informacji, zasoby i narzędzia technologii języka oraz zastosowania technologii języka.
Konferencję uświetniły wykłady prelegentów zaproszonych, którymi byli: Jan Roukens z Komisji Europejskiej z odczytem ..Digital Europe goes Multilingual for cultural, social, and economical progres", Daffydd Gibbon z referatem "Language Technologies and Endangered Language" Selected Cases oraz Jacek Guliński, reprezentujący Fundację UAM - partnera konferencji - z prezentacją tej instutucji pt. "The AMU Foundation - support for doctoral students". Na zaproszenie organizatorów Karel Pala i Pavel Rychlý z Uniwersytetu Masaryka w Brnie przygotowali referat "To the memory of Adam Kilgarriff" upamiętniający naszego przedwcześnie zmarłego (2015) kolegę, członka Komitetu Programowego. (Referat wygłosił Pavel Rychlý).
Częścią integralną konferencji były, jak zazwyczaj, workshopy otwarte dla wszystkich uczestników LTC 2015, a mianowicie LRL (4th Workshop on Less Ressources Languages), SAIBS (3rd Workshop on Social and Algorithmic Issues in Business Support: "Paradigms Derived from Words and Converted into Algorithms") oraz EDO (1st Workshop on Emotions, Decisions and Opinions).
Problemom aktualnym, wyznaczającym trendy aktualne i prognozom na przyszłość poświęcona była dyskusja panelowa na temat "Mass War Migrations and New Challenges for Language Technologies in Europe", której moderatorem był Dafydd Gibbon.
Niewątpliwym sukcesem całego cyklu konferencji LTC jest znaczący udział doskonałych prac autorstwa młodych badaczy, głównie doktorantów. Zainteresowanie konferencją w tej grupie uczestników stymulowane jest wyróżnieniem w postaci Best Student Paper Award, laureatami którego to wyróżnienia było do tej pory 15 autorów reprezentujących laboratoria naukowe Chorwacji, Danii, Francji, Indii, Japonii, Niemiec, Nigerii, Polski, Słowenii, Szwajcarii, Węgier i Wielkiej Brytanii. We wszystkich przypadkach, wyróżnione najlepsze prace studenckie sytuowały się w ścisłej czołówce wszystkich zgłoszonych prac.
W roku 2015 Jury przyznało trzy równorzędne wyróżnienia. Zespoły autorów reprezentowali: Pan Keith Lia z University of Copenhagen (Dania), Pani Marzieh Razavi z Idiap Research Institute Martigny (Szwajcaria) oraz Pan Zijian Győző Yang z Pázmány Péter Catholic University (Węgry).
Jubileusz 20-lecia został podsumowany w analitycznym raporcie scientometrycznym zamieszczonym w materiałach z konferencji tegorocznej pt. "Rediscovering 20 Years of Discoveries in Language \& Technology" (J. Mariani, P. Paroubek, G. Francopoulo, Z. Vetulani), sporządzonym według metodologii oceny konferencji o charakterze cyklicznym (opracowanej przez uznanych specjalistów w zakresie scientometrii w osobach J. Marianiego, P. Paroubka, G. Francopoulo). Raport potwierdza powszechną opinię, że LTC uznana jest przez środowisko za "znaczącą konferencje międzynarodową o dużym udziale polskim". Dodajmy, że jednym z dalekosiężnych celów, jakie sobie postawiliśmy od początków LTC w roku 1995 było stworzenie warunków do tego, aby "udział polski" w znaczących konferencjach z dziedziny Technologii Języka Naturalnego (Human Language Technologies) mógł być coraz większy.
Od 2007 roku wybór najciekawszych prac, w formie rozszerzonych i zaktualizowanych artykułów pokonferencyjnych, publikujemy w renomowanej serii monografii wydawnictwa Springer: Lecture Notes in Computer Science, subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI). Aktualnie przyjęty do realizacji jest czwarty z kolei tom, który ukaże się niebawem. W monografiach LNAI publikowane są przede wszystkim prace, których kontynuacja - już po konferencji - przyniosła nowe wyniki. Mamy zamiar kontynuować współpracę z LNAI w celu opublikowania "The-Best-Of" z LTC 2015.
Bardzo dużo na temat ostatniej i poprzednich konferencji LTC można znaleźć na stronie www.ltc.amu.edu.pl .

Prof. dr hab Zygmunt Vetulani