INFORMATOR WYDZIAŁOWY

Wydział Matematyki i Informatyki UAM

grudzień 2004

---------------------------

W grudniu w Informatorze:

- sprawy Wydziału, wiadomości
- wizyty gości Wydziału, wykłady, wyjazdy pracowników
- notka historyczna
- cytat


wiadomości

W dniu 19.11.2004 odbył się XII Wykład im. Profesora Władysława Orlicza. Wygłosił go prof. dr hab. Stanisław Woronowicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł wykładu brzmiał: "Problemy analizy funkcjonalnej w teorii grup kwantowych". Po wykładzie Dziekan prof. dr hab. Zbigniew Palka wręczył Profesorowi S. Woronowiczowi okolicznościowy medal.

W dniu 26.11.2004 odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału poświęcone głównie sprawie akredytacji kierunku informatyka prowadzonego na Wydziale Fizyki UAM. Na wstępie dziekan prof. dr hab. Zbigniew Palka przypomniał członkom Rady historię uruchamiania kierunku informatyka - informatyka stosowana na Wydziale Fizyki oraz ocenę tego kierunku sformułowaną przez Zespół Oceniający z ramienia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Zreferował też pracę komisji powołanej w dniu 28.09.2004 przez naszą Radę Wydziału w związku ze sprawą akredytacji wspomnianego kierunku studiów. Następnie odbyła się dyskusja zakończona przyjęciem uchwały głoszącej, że w przypadku zawieszenia naboru na pierwszy rok studiów na kierunku informatyka na Wydziale Fizyki, Rada Wydziału Matematyki i Informatyki zwiększy limit miejsc na pierwszy rok studiów na kierunku informatyka prowadzonym na naszym Wydziale do 125 oraz podejmie prace nad powołaniem specjalności informatyka stosowana na kierunku informatyka.

Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu panu Pawłowi Mleczko, studentowi V roku matematyki.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 3.12.2004 przyjęła sprawozdanie Dziekana prof. dra hab. Zbigniewa Palki za okres od 1.10.2003 do 30.09.2004.

Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału wszczęła postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora nauk matematycznych drowi hab. Jarosławowi Morchale, profesorowi Politechniki Poznańskiej. Powołano następujących recenzentów: prof. dr hab. Zdzisław Kamont (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Stanisław Sędziwy (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Stanisław Szufla (UAM) oraz prof. dr hab. Henryk Żołądek (Uniwersytet Warszawski).

Na posiedzeniu w dniu 3.12.2004 Rada Wydziału wszczęła przewód habilitacyjny drowi Dariuszowi Bugajewskiemu z Zakładu Optymalizacji i Sterowania. Powołano następujących recenzentów: prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. Lech Górniewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) oraz prof. dr hab. Andrzej Pelczar (Uniwersytet Jagielloński).

W dniu 3.12.2004 Rada Wydziału wszczęła przewód doktorski mgrowi Stefanowi Barańczukowi, słuchaczowi Studium Doktoranckiego przy naszym Wydziale. Rada zatwierdziła temat rozprawy doktorskiej, który brzmi: "Redukcje i problem nośnika w kohomologiach Galois" i powołała na promotora prof. dra hab. Grzegorza Banaszaka. Rada wyznaczyła też następujący zakres egzaminów doktorskich: geometria algebraiczna (dyscyplina podstawowa), filozofia matematyki (dyscyplina dodatkowa) i język obcy - angielski.

Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału wszczęła przewód doktorski mgr Aleksandrze Kiślak-Malinowskiej z Katedry Logiki i Podstaw Matematyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rada zatwierdziła temat rozprawy doktorskiej, który brzmi: ,,Systemy logiczne rachunku pregrup i ich zastosowanie w gramatykach formalnych" i powołała na promotora prof. dra hab. Wojciecha Buszkowskiego. Rada wyznaczyła też następujący zakres egzaminów doktorskich: logika matematyczna (dyscyplina podstawowa), filozofia matematyki (dyscyplina dodatkowa) i język obcy - angielski.

Rada Wydziału powołała na posiedzeniu w dniu 3.12.2004 komisję w przewodzie doktorskim mgra Krzysztofa Górnisiewicza w następującym składzie: prof. dr hab. Krzysztof Pawałowski (przewodniczący), prof. dr hab. Henryk Hudzik (zastępca przewodniczącego), dr hab. Wojciech Gajda (promotor), prof. dr hab. Grzegorz Banaszak (recenzent i egzaminator), prof. dr hab. Kazimierz Szymiczek (Uniwersytet śląski, recenzent), prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski (egzaminator), prof. dr hab. Roman Murawski (egzaminator z dyscypliny dodatkowej) oraz prof. dr hab. Michał Karoński i prof. dr hab. Tomasz Kubiak (członkowie).

Przedstawicielem Wydziału do Komisji Wyborczej UAM wybrany został prof. dr hab.Kazimierz Wiertelak.

Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 3.12.2004 wybrano wydziałową komisję wyborczą w następującym składzie: prof. dr hab. Krzysztof Pawałowski, prof. dr hab. Witold Wnuk, dr Mirosława Kołowska-Gawiejnowicz, dr Jerzy Rutkowski, mgr Maciej Farulewski, mgr Małgorzata Maciejewska oraz przedstawiciele studentów: Paweł Mleczko i Maciej Korpik.

Rada Wydziału podjęła w dniu 3.12.2004 uchwałę w sprawie studiów podyplomowych.

Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 3.12.2004 dyskutowano problem powierzania zajęć dydaktycznych osobom spoza uniwersytetu.

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie projekt nazwania jednej z ulic na Morasku imieniem Krygowskich proponując jednocześnie, by dodać w nazwie stosowne imiona.

Na posiedzeniu w dniu 3.12.2004 Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek prof. dra hab. Andrzeja Rucińskiego o udzielenie urlopu naukowego w okresie od 1.01.2005 do 30.05.2005.

Prof. dr hab. Julian Musielak został uhonorowany przez JM Rektora Politechniki Śląskiej tytułem "Zasłużony dla Politechniki Śląskiej".

Prof. dr hab. Jerzy Kąkol został mianowany członkiem korespondentem Królewskiej Hiszpańskiej Akademii Nauk.

Prof. dr hab. Mieczysław Mastyło został członkiem Jury Nagród Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

W dniu 10.12.2004 odbyła się druga już edycja konferencji o PHP, której organizatorami byli studenci naszego Wydziału. Głównym tematem konferencji były w tym roku frameworki (szkielety aplikacji) w PHP.

goście Wydziału
wyjazdy pracowników, wykłady

Gościem Zakładu Matematyki Dyskretnej był w dniach 8-10.11.2004 prof. Mihyun Kang.

Prof. Andreas Defant z Uniwersytetu w Oldenburgu (Niemcy) był w dniach 14-21.11.2004 gościem Zakładu Metod Numerycznych.

Gościem Zakładu Algebry i Teorii Liczb był w dniach 18-25.11.2004 dr Wolfgang A. Schmid z Karl-Frances ] Universität.

W dniach 19-23.11.2004 gościem Zakładu Matematyki Dyskretnej był prof. Mathias Schockt.

Gościem Zakładu Analizy Funkcjonalnej był w dniach 21-28.11.2004 prof. Jose Bonet z Universidad Politecnica de Valencia (Hiszpania). Profesor Bonet wygłosił w dniu 23.11.2004 wykład pt. "Canonical spectral measure on Kothe echelon spaces".

W dniach 23-25.11.2004 gościem Zakładu Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej był prof. Mariusz Wodzicki (University of Berkeley, USA). Profesor Wodzicki wygłosił w dniu 24.11.2004 wykład pt. "Jeszcze o twierdzeniu o indeksie".

Prof. Michael Langenbruch z Universität Oldenburg (Niemcy) był w dniach 28.11-4.12.2004 gościem Zakładu Analizy Funkcjonalnej.

W dniu 2.12.2004 dr Przemysław Stpiczyński (Zakład Informatyki Instytutu Matematyki UMCS, Lublin) wygłosił odczyt pt. "Efektywne algorytmy równoległe rozwiązywania liniowych równań rekurencyjnych oraz ich zastosowania".

Prof. dr hab. Wacław Marzantowicz przebywał w dniach 6-27.11.2004 na Uniwersytecie w Mexico City (Meksyk), gdzie prowadził badania naukowe.

Mgr Radosław Szwedek przebywał w dniach 8-13.11.2004 na Uniwersytecie w Jenie (Niemcy), gdzie wygłosił odczyt naukowy.

Prof. dr hab. Henryk Hudzik przebywał w dniach 7-13.11.2004 na Uniwersytecie Karola w Pradze (Czechy) w ramach współpracy naukowej. Wygłosił tam też odczyt naukowy.

W dniach 16-26.11.2004 prof. dr hab. Krzysztof Pawałowski przebywał w Japonii, gdzie brał udział w Symposium on Transformation Groups w Tokyo University of Science oraz prowadził badania naukowe i wygłosił odczyty naukowe na Kyushu University w Fukuoka i na Yokohama University.

Prof. dr hab. Leszek Skrzypczak przebywał w dniach 22.11-18.12.2004 na Uniwersytecie w Jenie (Niemcy), gdzie prowadził badania naukowe.

Prof. dr hab. Roman Murawski przebywał w dniach 24-28.11.2004 na École Normale Supérieure w Paryżu (Francja), gdzie brał udział w konferencji Le Reyonnement de la Philosophie Polonaise au XX Siecle. L'Heritage Philosophique de Kazimierz Twardowski.

W dniach 28.11-6.12.2004 prof. dr hab. Roman Murawski przebywał w Centrum voor Logica en Wetenschapfilosofie na Vrije Universiteit Brussel (Bruksela, Belgia), gdzie prowadził badania naukowe.

Mgr Marcin Gogolewski uczestniczył w dniach 29.11-4.12.2004 w 7th Annual International Conference on Information Security and Cryptology w Seulu (Korea).

Prof. dr hab. Jerzy Kąkol przebywał w dniach 30.11-10.12.2004 na Uniwersytecie w Madrycie oraz na Uniwersytecie w Walencji (Hiszpania), gdzie prowadził badania naukowe oraz wygłosił wykłady.


cytat


      Prawdziwy profesor to nie blagier, kabotyn i hipokryta - to, co mówi, musi być silnie zakorzenione w jego własnym życiu. Ponad wszystko powinien cenić prawdę, choćby była dla niego bardzo niewygodna. Powinien też uczyć się przez całe życie.

S. Swieżawski, Rzeczpospolita 119 (6802), 22-23 maja 2004

notka historyczna

   200 lat temu, 10.12.1804 roku urodził się w Poczdamie Carl Gustav Jacob Jacobi (zmarł 18.02.1851 w Berlinie). Po zdaniu matury (w roku 1821) odbył studia filozoficzne pod kierunkiem G.W.F. Hegla oraz filologiczne pod kierunkiem A. Böckha. W zakresie matematyki był samoukiem. Doktoryzował się i habilitował w roku 1825. W maju 1826 przeprowadził się do Królewca, gdzie następnie przez 17 lat prowadził badania naukowe i nauczał. Po (związanym z kłopotami ze zdrowiem) pobycie we Włoszech w latach 1843-1844 został we wrześniu 1844 roku przeniesiony (na własne życzenie) do Berlina, gdzie działał jako członek Akademii mający prawo wykładania na uniwersytecie. W roku 1848 starał się bezskutecznie o stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Berlińskim.
   Jacobi opublikował dwie książki oraz około 170 artykułów. Zajmował się teorią funkcji eliptycznych - jego główne dzieło w tym zakresie to
Fundamenta nova theoriae functionum ellipticarum (1829). Jacobi oparł swą teorię na czterech funkcjach określonych przy pomocy szeregów nieskończonych i zwanych funkcjami theta.
   Z nazwiskiem Jacobiego związane jest też pojęcie jakobianu - nazwę tę wprowadził Sylvester dla uczczenia wkładu Jacobiego do algebry i teorii eliminacji. Najbardziej znaną pracą Jacobiego jest tu
De formatione et proprietatibus determinantium (1841). Dzięki niej teoria wyznaczników stała się wspólnym dobrem matematyków.
   Na uwagę zasługują też wykłady Jacobiego z dynamiki (ogłoszone w roku 1866 z notatek do wykładów z lat 1842-1843). Są one napisane w duchu francuskiej szkoły Lagrange'a i Poissona, lecz zawierają mnóstwo nowych idei. Znajdujemy tu m.in. badania Jacobiego nad równaniami cząstkowymi pierwszego rzędu i ich zastosowaniami do równań różniczkowych dynamiki.

R.M.

Opracowanie Informatora: Roman Murawski < rmur@amu.edu.pl>
http://www.wmid.amu.edu.pl.