INFORMATOR WYDZIAŁOWY

Wydział Matematyki i Informatyki UAM

październik 1999

---------------------------

W październiku w Informatorze:

- sprawy Wydziału, wiadomosci
- wizyty gości Wydziału, wykłady, wyjazdy pracowników
- cytat
- nowe książki
- Klein czy Fuchs?


W dniu 8.09.1999 zmarł prof. dr hab. Roman Taberski, emerytowany profesor zwyczajny naszego Wydziału.

W dniu 16.09.1999 odbył się Senat Żałobny. W czasie posiedzenia przemawiał JM Rektor UAM prof. dr hab. Stefan Jurga, następnie Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UAM prof. dr hab. Zbigniew Palka przedstawił sylwetkę Profesora Taberskiego, a prof. dr hab. Julian Musielak mówił o Jego dorobku naukowym.

Pogrzeb Profesora R. Taberskiego odbył się dnia 16.09.1999. Profesor został pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu junikowskim.


Przemówienie Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UAM prof. dra hab. Zbigniewa Palki w czasie pogrzebu Profesora Romana Taberskiego:

Drogi Panie Profesorze,

Odchodzisz od nas tak niespodziewanie, na kilkanaście dni przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Miałeś poprowadzić swój kolejny wykład monograficzny z teorii aproksymacji, cieszący się niezwykłą popularnością wśród studentów, których zawsze fascynowałeś erudycją i miłością do matematyki. Wiem, że byłeś w trakcie pisania kolejnego skryptu poświęconego Twojej ukochanej tematyce. Niestety, odchodzisz od nas, napełniając nasze serca smutkiem i żalem.

Byłeś wspaniałym Człowiekiem, skromnym, życzliwym i otwartym na problemy innych - Człowiekiem budzącym podziw i powszechny szacunek. Ceniliśmy Ciebie za rozległą wiedzę i kochaliśmy za Twoją wielką dobroć. Wyrazem tego wszystkiego jest niezwykle liczna rzesza tych, którzy przyszli dzisiaj pożegnać Ciebie, Drogi Profesorze.

W swojej pracy badawczej i dydaktycznej nawiązywałeś do najlepszych tradycji słynnej Polskiej Szkoły Matematycznej, kontynuując badania Antoniego Zygmunda, Stefana Banacha, Wacława Sierpińskiego i Władysława Orlicza.

Poprzez swoją wieloletnią pracę naukową oraz pełną oddania działalność na rzecz środowiska matematycznego stałeś się godnym naśladowania wzorem dla młodszych pokoleń badaczy i nauczycieli akademickich.

Wierzę Panie Profesorze, że jesteś teraz szczęśliwy, bo poznajesz Mądrość Odwieczną już nie jako odbicie w zwierciadle, lecz twarzą w twarz.

W imieniu Władz Dziekańskich, Rady Wydziału i wszystkich pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki żegnam Ciebie, Drogi Panie Profesorze.

Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach.


Szanowni Państwo! Drodzy Studenci

Z okazji rozpoczynającego się kolejnego roku akademickiego pragnę życzyć wszystkim pracownikom Wydziału i studentom, aby ten nowy rok przyniósł wiele radości i satysfakcji oraz to głębokie poczucie, że przekazywanie i zdobywanie wiedzy, to jedno z najciekawszych i najcenniejszych doświadczeń w życiu człowieka.

  Zbigniew Palka


wiadomości

 
W dniu 28.09.1999 odbyła się sesja naukowa z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. dra hab. Juliana Musielaka. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: JM Rektor UAM prof. dr hab. Stefan Jurga, Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UAM prof. dr hab. Zbigniew Palka, prezes Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk, który odczytał życzenia prezesa Zarządu Głównego PTM prof. dra hab. Kazimierza Goebla, prof. dr hab. Andrzej Dobek z Wydziału Fizyki UAM oraz prof. dr hab. Magdalena Jaroszewska. W drugiej części sesji o dorobku naukowym Jubilata mówili: prof. dr hab. Henryk Hudzik, prof. dr hab. inż. Aleksander Waszak, prof. dr hab. Ryszard Urbański, prof. dr hab. Stanisław Stoiński, prof. Gianluca Vinti oraz dr hab. Leszek Skrzypczak. Z okazji jubileuszu Profesora J. Musielaka przygotowano również zbiór Jego publikacji naukowych. Materiały z sesji zostały opublikowane w książce Viro docto atque iusto Iuliano Musielak pod redakcją H. Hudzika i M. Jaroszewskiej wydanej przez Wydział Matematyki i Informatyki UAM.

Dnia 27.09.1999 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Darii Bugajewskiej, słuchaczki Studium Doktoranckiego przy naszym Wydziale. Tytuł rozprawy brzmiał: Topologiczne własności zbiorów rozwiązań pewnych zagadnień dla równań różniczkowych. Jej promotorem był prof. dr hab. Stanisław Szufla, a recenzentami prof. dr hab. Michał Kisielewicz (Instytut Matematyki Politechniki Zielonogórskiej) i prof. dr hab. Jarosław Werbowski (Instytut Matematyki Politechniki Poznańskiej). W wyniku obrony komisja postanowiła wystąpić do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgr D. Bugajewskiej stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

Dnia 30.09.1999 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Graffa z Politechniki Gdańskiej. Tytuł rozprawy brzmiał: Okresy minimalne odwzorowań gładkich na rozmaitościach o zadanej strukturze pierścienia kohomologii Jej promotorem był prof. dr hab. Wacław Marzantowicz, a recenzentami prof. dr hab. Kazimierz Gęba (Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego) oraz dr hab. Ryszard Srzednicki (Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego). W wyniku obrony komisja postanowiła wystąpić do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgrowi Grzegorzowi Graffowi stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

Dnia 4.10.1999 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Sebastiana Urbańskiego, słuchacza Studium Doktoranckiego przy naszym Wydziale. Tytuł rozprawy brzmiał: Liczby Folkmana. Jej promotorem był prof. dr hab. Andrzej Ruciński, a recenzentami prof. dr hab. Zbigniew Palka i prof. dr hab. Jerzy Topp (Instytut Matematyki Politechniki Gdańskiej). W wyniku obrony komisja postanowiła wystąpić do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgrowi S. Urbańskiemu stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

W dniu 1.10.1999 odbyło się zebranie pracowników Wydziału oraz władz dziekańskich, w czasie którego przedstawiono zamierzenia i plany na bieżący rok akademicki. W drugiej części spotkania wręczone zostały nagrody JM Rektora UAM oraz nominacje dla kierowników zakładów i pracowni Wydziału oraz biblioteki.

Prof. dr hab. Henryk Hudzik i prof. dr hab. Andrzej Ruciński otrzymali w tym roku nagrody Ministra Edukacji Narodowej.

JM Rektor UAM przyznał pracownikom naszego Wydziału nagrody za osiągnięcia naukowe. Nagrodę I stopnia otrzymał prof. dr hab. Paweł Domański, a nagrodę II stopnia - dr hab. Leszek Skrzypczak.

Mgr Maciej Radziejewski, słuchacz Studium Doktoranckiego przy naszym Wydziale, otrzymał Stypendium Naukowe 1999 przyznane przez Kapiułę Nagrody Naukowej Miasta Poznania.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 12.07.1999 nadał prof. drowi hab. Pawłowi Domańskiemu tytuł naukowy profesora nauk matematycznych.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 8.10.1999 zmieniła recenzentów w postępowaniu o tytuł naukowy dla dra hab. Mariana Nowaka, profesora w Instytucie Matematyki WSP w Zielonej Górze. W miejsce prof. dra hab. Wiesława Pleśniaka i prof. dra Fernando Gordona Bombala powołano prof. dra hab. Piotra Antosika z Instytutu Matematycznego PAN (Oddział w Katowicach) i prof. dra Yurija A. Abramowicha z University of Indianapolis (USA).

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek Rady Wydziału Chemii UAM w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie godności doktora honoris causa profesorowi Williamowi R. Dolbierowi, Jr.

Na posiedzeniu w dnu 8.10.1999 Rada Wydziału powołała stałe komisje na kadencję 1999-2002 w następującym składzie:

  • Komisja Osobowa ze stałymi uprawnieniami Komisji Konkursowej: prof. dr hab. Zbigniew Palka (przewodniczący), prof. dr hab. Lech Drewnowski (zastępca przewodniczącego), prof. dr hab. Henryk Hudzik, prof. dr hab. Michał Karoński, prof. dr hab. Jerzy Kąkol, prof. dr hab. Mirosław Krzyśko, prof. dr hab. Paulina Pych-Taberska,
  • Zespół Oceniający Nauczycieli Akademickich: prof. dr hab. Zbigniew Palka (przewodniczący), prof. dr hab. Stanisław Szufla (zastępca przewodniczącego), prof. dr hab. Zygmnt Vetulani, dr Magdalena Makowiak, dr Waldemar Wołyński,
  • Komisja d/s Tytułów Honorowych i Odczytów Wydziałowych: prof. dr hab. Jerzy Kąkol (przewodniczący), prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski (zastępca przewodniczącego), prof. dr hab. Lech Drewnowski, prof. dr hab. Tomasz Łuczak, prof. dr hab. Zbigniew Palka,
  • Komisja d/s Nagród na rok 1999/2000: prof. dr hab. Jerzy Kąkol (przewodniczący), prof. dr hab. Tomasz Łuczak (zastępca przewodniczącego), prof. dr hab. Wojciech Buszkowski, prof. dr hab. Paweł Domański, dr hab. Leszek Skrzypczak, prof. dr hab. Maciej Wygralak,
  • Komisja d/s Programów Nauczania: prof. dr hab. Ryszard Urbański (przewodniczący), prof. dr hab. Witold Wnuk (zastępca przewodniczącego), prof. dr hab. Grzegorz Banaszak, prof. dr hab. Krystyna Bartz, prof. dr hab. Krystyna Katulska, prof. dr hab. Mirosław Krzyśko, prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk, dr hab. Maria Korcz, prof. dr hab. Tomasz Szulc, dr Wiesław Kurc,
  • Komisja d/s Prac Magisterskich: prof. dr hab. Krystyna Katulska (przewodnicząca), prof. dr hab. inż. Aleksander Waszak (zastępca przewodniczącego), prof. dr hab. Magdalena Jaroszewska, prof. dr hab. Andrzej Sołtysiak, dr Anna Ren-Kurc,
  • Komisja d/s Grantów Wydziałowych: prof. dr hab. Mieczysław Mastyło (przewodniczący), prof. dr hab. Dobiesław Bobrowski (zastępca przewodniczącego), prof. dr hab. Grzegorz Banaszak, prof. dr hab. Marek Nawrocki.
Rada Wydziału powołała również prof. dra hab. Marka Nawrockiego i dra Wiesława Kurca jako przedstawicieli Wydziału w Radzie Ośrodka Informatyki, prof. dra hab. Romana Murawskiego jako przedstawiciela Wydziału w Radzie Wydawniczej Wydawnictwa Naukowego UAM i prof. dra hab. Kazimierza Wiertelaka jako przedstawiciela Wydziału w Uczelnianym Zespole Odwoławczym.

Rada powołała także kandydatów do komisji dyscyplinarnych:

  • dla nauczycieli akademickich w osobach: prof. dra hab. Tomasza Kubiaka, dr Grażyny Anioł i dra Wojciecha Gajdy,
  • dla studentów w osobach: dr hab. Marii Korcz, dra Mieczysława Cichonia i dra Jana Kaczmarka,
  • odwoławczej w osobach: prof. dr hab. Magdaleny Jaroszewskiej, dra Romana Czarnowskiego i dr Aldony Szukały.
Rada powołała również Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów do zespołów KBN piątej kadencji w składzie: prof. dr hab. Wacław Marzantowicz (przewodniczący), prof. dr hab. Stanisław Stoiński i dr Krzysztof Pawałowski.

Na posiedzeniu w dniu 8.10.1999 Rada Wydziału wszczęła przewód doktorski mgrowi Zhou Jie z Northeast Normal University w Chang Chung, JiLin (Chiny). Rada zatwierdziła także temat rozprawy, który brzmi: Colouring of maximal outerplanar graphs i powołała na promotora prof. dra hab. Zbigniewa Palkę. Rada wyraziła zgodę na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku angielskim. Ustalono również następujący zakres egzaminów doktorskich: dyscyplina podstawowa - analiza kombinatoryczna, dyscyplina dodatkowa - filozofia matematyki, język obcy - angielski.

Rada Wydziału nadała stopnie naukowe doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki mgr Darii Bugajewskiej, mgrowi Grzegorzowi Graffowi i mgrowi Sebastianowi Urbańskiemu.

Rada powołała komisję w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego doktora uzyskanego przez mgra Jacka Marciniaka we Francji w następującym składzie: prof. dr hab. Zbigniew Palka (przewodniczący), prof. dr hab. Jacek Błażewicz, prof. dr hab. Zygmunt Vetulani, prof. dr hab. Wojciech Buszkowski, prof. dr hab. inż. Aleksander Waszak.

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek dr Darii Bugajewskiej o zatrudnienie na naszym Wydziale na stanowisku adiunkta na czas określony od 1.11.1999 do 30.09.2000.

Rada dokonała wyboru tematu wykładu habilitacyjnego dra Augustyna Markiewicza. Wybrano temat Majoryzacja w teorii macierzy.

Rada Wydziału poparła wniosek studentki III roku Marleny Bedy o umożliwienie studiowania w trybie indywidualnym na sekcji teoretycznej pod kierunkiem prof. dra hab. Pawła Domańskiego.

Dziekan Wydziału prof. dr hab. Zbigniew Palka powołał Zespół Roboczy do spraw Budowy Wydziału Matematyki i Informatyki na Morasku w następującym składzie: prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski, prof. dr hab. Michał Karoński, prof. dr hab. Krystyna Katulska, prof. dr hab. Jerzy Kąkol, dr Wiesław Kurc, prof. dr hab. Marek Nawrocki i prof. dr hab. inż. Aleksander Waszak. Zespołowi przewodniczyć będzie Dziekan prof. dr hab. Zbigniew Palka.

goście Wydziału
wyjazdy pracowników, wykłady

Gośćmi Zakładu Geometrii i Topologii byli prof. Carlos Pneto (Meksyk) (12-17.08.1999) i prof. Robert Brown (Los Angeles, USA) (9-12.09.1999).

Gościem Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej był w dniach 5-11.09.1999 prof. R.A. Abusev z Perm (Rosja).

W dniach 9-12.09.1999 i 19-22.09.1999 gościem Zakładu Teorii Przestrzeni Funkcyjnych był prof. Carlos Finol z Universidad Central de Venezuela w Caracas (Wenezuela).

Gośćmi Zakładu Teorii Funkcji Rzeczywistych byli: dr Mohamed Morsli (Algieria) (w dniach 13-20.1999), prof. Winried Sickel z Uniwersytetu w Jenie (Niemcy) (20-25.09.1999) oraz prof. Carlo Bardaro i prof. Gianluca Vinti z Uniwersytetu w Perugii (Włochy) (22.09-2.10.1999).

Gościem Zakładu Metod Numerycznych był w dniach 26-30.09.1999 prof. Volker Mehrmann z Technische Universität w Chemnitz (Niemcy).

Gościem Zakładu Matematyki Dyskretnej była w dniach 19-24.09.1999 prof. Jennie Hansen z Edynburga (Wielka Brytania).

Gościem Zakładu Teorii Przestrzeni Funkcyjnych był w dniach 1-15.10.1999 prof. Ronald Kerman z Brock University w St. Catherines (Kanada).

Gościem Zakładu Teorii Liczb byli prof. Helmut Maier (4-8.10.1999) i prof. Eduard Wirsing (10-17.10.1999) z Uniwersytetu w Ulm (Niemcy).

Gościem Zakładu Matematyki Dyskretnej będzie w dniach 6.10.1999-31.01.2000 mgr Zhou Jie z Northeast Normal University w Chang Chung (Chiny).

Dnia 10.09.1999 wykład gościnny pt. Fixed point theory on manifolds wygłosił prof. Robert Brown z University of California, Los Angeles (USA).

Dnia 21.09.1999 wykład pt. Kwadratowe równania całkowe Urysohna-Stieltjesa i ich zastosowania wygłosił prof. dr hab. Józef Banaś z Politechniki Rzeszowskiej.

Dnia 24.09.1999 prof. Carlo Bardaro z Uniwersytetu w Perugii (Włochy) wygłosił wykład gościnny pt. Integral operators with homogeneous kernels, zaś prof. Gianluca Vinti z tego samego uniwersytetu wygłosił wykład pt. Uniform and modular approximation results.

W dniu 19.09.1999 prof. Volker Mehrmann z Technische Universität w Chemnitz (Niemcy) wygłosił wykład pt. The recursive inverse eigenvalue problem for nonnegative and other matrices.

W dniu 12.10.1999 prof. Rob Kerman z Brock University, St. Catharines, Kanada, wygłosił wykład pt. Optimal Sobolev embeddings.

Dr Jacek Marciniak przebywał w dniach 1-25.06.1999 w Orsay (Francja) w ramach stypendium rządu francuskiego.

Prof. dr hab. Zygmunt Vetulani przebywał w dniach 13-15.06.1999 w Paryżu (Francja) i Brukseli (Belgia) w ramach współpracy z Komisją Europejską, a w dniach 19-28.06.1999 w Orsay (Francja) w ramach programu Polonium.

Prof. dr hab. Michał Karoński brał udział w dniach 13-19.06.1999 w konferencji ADFA'99 w Barcelonie (Hiszpania).

W dniach 13-20.06.1999 prof. dr hab. Henryk Hudzik prowadził badania naukowe na Uniwersytecie w Lulea (Szwecja).

Prof. dr hab. Andrzej Ruciński i dr Sebastian Urbański brali udział w 4th Slovene International Conference in Graph Theory w Bled (Słowenia) w dniach 27.06-03.07.1999.

W Conference in Memory of Paul Erdös'99 w Budapeszcie (Węgry) w dniach 4-11.07.1999 udział brali: prof. dr hab. Michał Karoński, prof. dr hab. Tomasz Łuczak, prof. dr hab. Andrzej Ruciński, mgr Małgorzata Bednarska i mgr Justyna Kurkowiak.

Dr hab. Leszek Skrzypczak brał udział w dniach 10-19.07.1999 w konferencji Reale Analysis w Oberwolfach (Niemcy).

Prof. dr hab. Wacław Marzantowicz brał udział w dniach 18.07-8.08.1999 w konferencji Theory of Fixed Points and Its Applications w Sao Paulo (Brazylia).

Dr Artur Michalak przebywał w dniach 28.07-02.08.1999 na Węgrzech w związku z VI International Competition in Mathematics for University Students.

Dr Krzysztof Pawałowski przebywał w dniach 31.07-31.08.1999 w Salt Lake City i w Los Angeles (USA), gdzie brał udział w konferencji Topology, Geometry and Algebra: Interactions and New Directions oraz prowadził badania naukowe.

Prof. dr hab. Zygmunt Vetulani i dr Jacek Marciniak brali udział w dniach 31.07-6.08.1999 w International Joint Conference on Artificial Inteligence w Sztokholmie (Szwecja).

Prof. dr hab. Andrzej Ruciński przebywał w dniach 5-12.08.1999 w w Berkeley (USA), gdzie brał udział w konferencji naukowej.

Prof. dr hab. Ryszard Urbański brał udział w dniach 28.08-03.09.1999 w 6th International Symposium on Generalized Convexity and Monotonicity oraz w Summer School on Generalized Convexity na wyspie Samos (Grecja).

Prof. dr hab. Grzegorz Banaszak i dr Wojciech Gajda przebywali w dniach 10.08-10.09.1999 na Uniwersytecie w Trieście (Włochy), gdzie prowadzili badania naukowe.

W dniach 17.08-30.12.1999 prof. dr hab. Jerzy Kąkol przebywać będzie na Uniwersytecie w Gainsville na Florydzie (USA), gdzie prowadzić będzie badania naukowe.

Prof. dr hab. Wojciech Buszkowski, dr Maciej Kandulski i prof. dr hab. Roman Murawski brali w dniach 20-26.08.1999 udział w XI International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science w Krakowie.

Prof. dr hab. Mieczysław Mastyło przebywać będzie w dniach 23.08-11.12.1999 na Florida Atlantic University w Boca Raton (USA), gdzie będzie prowadził badania naukowe.

W dniach 1-30.09.1999 prof. dr hab. Maciej Wygralak przebywał na Uniwersytecie w Lipsku (Niemcy) w ramach stypendium DAAD.

Prof. dr hab. Paweł Domański i dr Artur Michalak brali udział w dniach 1-9.09.1999 w konferencji Functional Analysis and Related Topics w Helsinkach (Finlandia).

Prof. dr hab. Dobiesław Bobrowski i prof. dr hab. Mirosław Krzyśko brali udział w dniach 5-11.09.1999 w XX International Seminar on Stability Problems for Stochastic Models w Nałęczowie.

Prof. dr hab. Tomasz Kubiak przebywał w dniach 6-26.09.1999 w Bilbao (Hiszpania), gdzie prowadził badania naukowe.

Prof. dr hab. Roman Murawski przebywał w dniach 6-15.09.1999 na Uniwersytecie w Hanowerze (Niemcy), gdzie prowadził badania naukowe.

Prof. dr hab. Maciej Wygralak i mgr Daniel Pilarski brali udział w dniach 7-11.09.1999 w 7th Zittau Fuzzy Colloquium w Zittau (Niemcy).

Prof. dr hab. Marek Wisła przebywał w dniach 14-28.09.1999 na Uniwersytecie w Harbinie (Chiny), gdzie prowadził badania naukowe.

Prof. dr hab. Witold Wnuk przebywał w dniach 14-22.09.1999 na National Technical University w Atenach (Grecja), gdzie prowadził badania naukowe.

W dniach 13.09-8.10.1999 prof. dr hab. Michał Karoński prowadził badania naukowe w Seattle (USA).

Prof. dr hab. Andrzej Sołtysiak brał udział w dniach 13-18.09.1999 w Workshop on Functional Analysis and Its Applications w Nemecka (Słowacja).

Prof. dr hab. Krystyna Katulska, prof. dr hab. Mirosław Krzyśko i mgr Karol Deręgowski brali udział w dniach 19-27.09.1999 w Kolokwium Biometrycznym w Piechowicach.

Dr Mieczysław Cichoń brał udział w dniach 20-24.09.1999 w VII Workshop: Optimal Control and Graph Theory w Bukowym Dworku.

Michał Jasiczak, student IV roku matematyki, brał udział w dniach 22-29.09.19999 w szkole z analizy funkcjonalnej dla studentow i doktorantów w Mussomeli na Sycylii.

Prof. dr hab. Roman Murawski brał udział w dniach 25.09-2.10.1999 w konferencji Hilbert i zagadnienie rozstrzygalności w Zakopanem.

W dniach 25.09-2.10.1999 prof. dr hab. Grzegorz Banaszak brał udział w konferencji w Oberwolfach (Niemcy).

W dniach 1-10.10.1999 prof. dr hab. Andrzej Sołtysiak przebywał w Tartu (Estonia), gdzie brał udział w International Workshop on General Topological Algebras.

Mgr Marek Adamczak przebywać będzie w dniach 1.10.1999-30.01.2000 na Uniwersytecie w Perugii (Włochy) jako stypendysta programu Socrates.

W dniach 20-24.10.1999 dr Mieczysław Cichoń będzie brał udział w International Scientific Conference on Mathematics w Koszycach (Słowacja).


cytat

W ostatnich czasach wywiera matematyka coraz większy wpływ na rozwój wielu nauk. (...) Tylko państwa, które pielęgnują matematykę, mogą być silne i potężne.

  Stefan Banach, cyt. za J. Kozielecki, Banach. Geniusz ze Lwowa
Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1999, s. 5.

nowe książki

W Wydawnictwie Naukowym UAM ukazała się Analiza matematyczna, tom II, część 1 Heleny i Juliana Musielaków (ss. 322) oraz książkaTeoria liczb Wacława Marzantowicza i Piotra Zarzyckiego (ss. 108 plus dyskietka).

W Wydawnictwie Naukowym PWN ukazały się dwa kolejne tomy w wydawanej przez nasz Wydział serii Advanced Topics in Mathematics, a mianowicie Lectures on Approximation and Randomized Algorithms. Proceedings of the Berlin-Poznań Summer School, eds. M. Karoński and H.-J. Prömel (ss. 158) oraz monografia prof. dra hab. W. Wnuka Banach Lattices with Order Continuous Norms (ss. 127).


KLEIN CZY FUCHS?

W interesującej publikacji M. Jaroszewskiej, M. Kandulskiego oraz M. Małowińskiej zatytułowanej Historia ruchu naukowego studentów matematyki i informatyki na Uniwersytecie w Poznaniu 1919-1999 znajduje się informacja o tym, że profesor Z. Krygowski zaproponował Kołu Matematyków wycieczkę do Mosiny, skąd pochodził matematyk niemiecki Feliks Klein i gdzie byli pochowani jego rodzice. Wzmianka ta znajduje się w cytowanych wspomnieniach Heleny Smoluchowskiej Majchrowiczowej, studentki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920-1925. We wspomnieniach tych spisanych w roku 1992, autorka pisze: Po przyjeździe do Mosiny jednak okazało się, że nikt nie potrafi tego grobu odnaleźć, gdyż Kleinowie byli Żydami i napisy na nagrobkach były hebrajskie. (...) W końcu znalazł się ktoś, kto wskazał na pewien nagrobek i stwierdził, że to właśnie jest grób Kleinów, rodziców Feliksa. Profesor i obecni studenci sfotografowali się przy tym grobie i wycieczka wróciła do Poznania.

Tyle wspomnienia. Jednak u autorów publikacji powstały słuszne wątpliwości i na podstawie źródeł niemieckich stwierdzili, że Feliks Klein (1879-1925) urodził się w Düsseldorfie i tam przypuszczalnie pochowani byli jego rodzice. Skąd więc ta rozbieżność?

Otóż naprawdę chodziło tu o grób rodziców nie Kleina, lecz innego matematyka, Fuchsa. Taką informację słyszałem od profesora Zygmunta Butlewskiego, a potwierdził ją niedawno również profesor Krzysztof Tatarkiewicz.

Nieporozumienie powstało prawdopodobnie dlatego, że F. Klein w monografii zatytułowanej Vorlesungen über die Entwicklung der Mathematik im 19. Jahrhundert, Teil I, Verlag von Julius Springer, Berlin 1926, na stronie 200 pisze: Fuchs, geb. 1833 in Moscin, Provinz Posen, kommt 1884 als Weierstrass Nachfolger nach Berlin, stirbt dort 1902.

Natomist w encyklopedii Brockhausa z 1931 roku podano, że matematyk Imanuel Lazarus Fuchs urodził się 5 maja 1833 roku w Mosinie, habilitował się w 1865 roku w Berlinie, od 1866 roku był profesorem kolejno w Berlinie, Greifswaldzie, Göttingen, Heidelbergu i ponownie w Berlinie. Zmarł 26 kwietnia 1902 roku w Berlinie. Dziedziny jego zanteresowań stanowiły: teoria liczb, algebra i teoria funkcji.

Oczywiście F. Klein przygotowywał swą monografię od wielu lat przed jej publikowaniem. Informacje o Fuchsie znał wcześniej prof. Z. Krygowski, który przebywał także w Berlinie u Weierstrassa (o czym wspominał na swych wykładach, na które uczęszczałem) i mógł Fuchsa znać osobiście.

Stąd zapewne nieporozumienie w relacji odnośnie celu wyprawy Koła Matematyków na kirkut w Mosinie.

  Prof. dr hab. Dobiesław Bobrowski

Opracowanie Informatora: Roman Murawski < rmur@amu.edu.pl>