INFORMATOR WYDZIAŁOWY

Wydział Matematyki i Informatyki UAM

październik 2007

---------------------------

W październiku w Informatorze:

- sprawy Wydziału, wiadomości
- wizyty gości Wydziału, wykłady, wyjazdy pracowników
- Konferencja TOPOLOGICAL THEORY OF FIXED AND PERIODIC POINTS TTFPP 2007
- notka historyczna
- cytat


wiadomości

W dniu 11.07.2007 zmarł dr Jerzy Szczepaniak, wieloletni sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady matematycznej województwa wielkopolskiego, adiunkt w Instytucie Matematyki UAM, a następnie starszy wykładowca na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

W dniu 19.09.2007 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Marcina Gogolewskiego, słuchacza Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale. Tytuł rozprawy brzmiał: "Anonimowość w sieciach"<\i>. Jej promotorem był prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski z Politechniki Wrocławskiej, a recenzentami prof. UAM dr hab. Jerzy Jaworski (UAM) i prof. UW dr hab. Damian Niwiński (Uniwersytet Warszawski). W wyniku obrony komisja postanowiła wystąpić do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgrowi M. Gogolewskiemu stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki.

W dniu 21.09.2007 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Radosława Kaczmarka, słuchacza Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale. Tytuł rozprawy brzmiał: "Moduły i charakterystyki monotoniczności w niektórych przestrzeniach funkcji skalarnych i wektorowych". Jej promotorem był prof. dr hab. Henryk Hudzik, a recenzentami prof. dr hab. Grzegorz Lewicki (Uniwersytet Jagielloński) i prof. PP dr hab. Ryszard Płuciennik (Politechnika Poznańska). W wyniku obrony komisja postanowiła wystąpić do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgrowi R. Kaczmarkowi stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki. Jednocześnie komisja uznała rozprawę mgra Kaczmarka za wyróżniającą się.

Prof. dr hab. Tomasz Łuczak otrzymał subsydium profesorskie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Nagrodę naukową JM Rektora UAM I stopnia otrzymał w tym roku prof. dr hab. Zygmunt Vetulani. Nagrody naukowe II stopnia otrzymali: dr hab. Jerzy Szymański, dr hab. Dariusz Bugajewski, dr hab. Mieczysław Cichoń, dr hab. Artur Michalak oraz dr Michał Jasiczak. Nagrodę naukową zespołową II stopnia otrzymał zespół w składzie: dr Stanisław Gawiejnowicz, dr Wiesław Kurc i dr Lidia Pankowska.

JM Rektor UAM przyznał także nagrody nienaukowe. Nagrodę II stopnia otrzymali: mgr Joanna Nowak i mgr Tomasz Piłka, a nagrodę III stopnia: mgr Paweł Damian, Agnieszka Kmiecik-Wojnicz, Maria Staszków, mgr Bogumił Szmańda i Maria Wacławek.

Również Dziekan Wydziału przyznał nagrody. Nagrody za działalność naukowo-dydaktyczną w roku 2006 otrzymali: prof. UAM dr hab. Leszk Skrzypczak i prof. dr hab. Julian Musielak oraz dr Izabela Bondecka-Krzykowska. Nagrody za wyróżnione rozprawy doktorskie otrzymali: dr Krzysztof Górnisiewicz i dr Radosław Szwedek. Nagrody za działalność dydaktyczną otrzymali: dr Krzysztof Jassem, dr Katarzyna Wład, dr Jacek Marciniak i mgr Tomasz Gdala.

Nagrody Dziekana za działalność na rzecz wydziału otrzymali: prof. dr hab. Jerzy Kąkol, prof. dr hab. Roman Murawski, prof. UAM dr hab. Leszek Skrzypczak, prof. UAM dr hab. Tomasz Szulc, prof. dr hab. Paweł Domański, dr hab. Maciej Kandulski, dr Wiesław Kurc, prof. UAM dr hab. Krystyna Katulska, dr hab. Artur Michalak, dr Anna Ren-Kurc, dr Roman Czarnowski, dr Irena Sierocka, dr Tadeusz Werbiński, prof. dr hab. Magdalena Jaroszewska, prof. UAM dr hab. Krzysztof Pawałowski, prof. UAM dr hab. Witold Wnuk, dr Teresa Kończal, dr Jerzy Rutkowski oraz Elżbieta Horyńska, Andrzej Dopierała, Radomir Dopieralski, Piotr Michoński, Danuta Janicka, mgr Magdalena Marcinkowska-Gałązkiewicz, mgr Teresa Nowak i lic. Ewa Siekierska.

Na posiedzeniu w dniu 5.10.2007 Rada Wydziału wszczęła postępowanie w sprawie nadania tytułu naukowego profesora nauk matematycznych drowi hab. Ryszardowi Smarzewskiemu, profesorowi nadzwyczajnemu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na recenzentów powołano: prof. dra hab. Tadeusza Figla (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk) i prof. dra hab. Tadeusza Kuczumowa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału nadała stopień naukowy doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki mgrowi Marcinowi Gogolewskiemu.

Rada Wydziału nadała w dniu 5.10.2007 stopień naukowy doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki mgrowi Radosławowi Kaczmarkowi. Rada uznała też rozprawę dra R. Kaczmarka za wyróżniającą się.

Rada Wydziału powołała komisję w przewodzie doktorskim mgra Tadeusza Ostrowskiego z Państwowej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim w następującym składzie: prof. UAM dr hab. Leszek Skrzypczak - przewodniczący, prof. dr hab. Michał Karoński - zastępca przewodniczącego, prof. UAM dr hab. Tomasz Szulc - promotor, prof. UZ dr hab. Andrzej Cegielski (Uniwersytet Zielonogórski) - recenzent, prof. UAM dr hab. Ryszard Urbański - recenzent i egzaminator, prof. dr hab. Grzegorz Banaszak - egzaminator, prof. dr hab. Roman Murawski - egzaminator z dyscypliny dodatkowej.

W dniu 5.10.2007 Rada Wydziału powołała także komisję w przewodzie doktorskim mgra Macieja Farulewskiego, słuchacza Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale, w następującym składzie: prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki - przewodniczący, prof. UAM dr hab. Kazimierz Świrydowicz - zastępca przewodniczącego, prof. dr hab. Wojciech Buszkowski - promotor, prof. dr hab. Ewa Orłowska (Instytut Łączności, Warszawa) - recenzent, prof. dr hab. Zygmunt Vetulani - recenzent i egzaminator, dr hab. Maciej Kandulski - egzaminator, prof. dr hab. Roman Murawski - egzaminator z dyscypliny dodatkowej.

Na posiedzeniu w dniu 5.10.2007 Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie także wnioski prof. UAM dra hab. Krzysztofa Pawałowskiego (z Zakładu Geometrii i Topologii) i prof. UAM dra hab. Kazimierza Świrydowicza (z Zakładu Logiki Matematycznej) o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nie określony.

Rada zaopiniowała pozytywnie wnioski prof. dr hab. Pauliny Pych-Taberskiej (z Zakładu Aproksymacji i Interpolacji) i prof. UAM dr hab. Magdaleny Jaroszewskiej (z Zakładu Teorii Funkckji Rzeczywistych) o obniżkę pensum dydaktycznego do 120 godzin.

Na posiedzeniu w dniu 5.10.2007 Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie - poparte przez Komisję Osobową (ze stałymi uprawnieniami Komisji Konkursowej) - wnioski dra Marcina Gogolewskiego i dra Radosława Kaczmarka o zatrudnienie na stanowisku adiunkta.

W dniach 22-28.07.2007 odbyła się w ośrodku konferencyjnym Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk w Będlewie międzynarodowa konferencja Topological Methods in Fixed and Periodic Points Theory 2007 zorganizowana przez nasz wydział (organizatorem ze strony wydziału był prof. dr hab. Wacław Marzantowicz), Instytut Matematyczny PAN, Komitet Matematyki PAN, Katedre Algebry Politechniki Gdańskiej i Katedrę Zastosowań Matematyki SGGW w Warszawie. Poniżej zamieszczamy szczegółową notatkę o tej konferencji.

W dniach 3-7.09.2007 odbyła się na naszym wydziale międzynarodowa konferencja Arithmetical Algebraic Geometry. W następnym numerze Informatora Wydziałowego zamieścimy szczegółową notatkę o tej konferencji.

Tegoroczny absolwent i pracownik naszego wydziału mgr Paweł Damian oraz student V roku informatyki Tomasz Rutecki wygrali tegoroczną edycję konkursu "Pomysł na biznes" organizowanego przez Inkubator Przedsiębiorczości i Unię Europejską. Laureaci konkursu zostali nagrodzeni za projekt zabezpieczeń tworzenia kopii zapasowych oraz odtwarzania danych w firmach. Do realizacji projektu powołali nową własną firmę "Backup24". Dzięki zwycięstwu w konkursie otrzymali 40 000 zł oraz dofinansowanie pomostowe na realizację swojego zaplanowanego na 80 000 zł biznes planu.

Dr Anna Pankowska zdobyła nagrodę za referat przedstawiony na 5th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, która odbywała się w Ostrawie (Czechy) w dniach 11-14.09.2007.

Mgr Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska, słuchaczka Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale uzyskała nagrodę za najlepszy referat, a studentki Katarzyna Świrydowicz i Agnieszka Kaszkowiak - nagrodę za najlepszy poster na Międzynarodowych Warsztatach dla Młodych Matematyków - Kombinatoryka, które odbyły się w Krakowie.

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia doktoranckie przy naszym wydziale w trybie stacjonarnym z prawem do pobierania stypendium doktoranckiego ze środków ogólnouczelnianych zostały przyjęte następujące osoby:

 • mgr Magdalena Biała (opiekun naukowy: prof. PP dr hab. inż. Ewa Tuliszka-Sznitko - Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Poznańskiej),
 • mgr Joanna Berlińska (opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Maciej Drozdowski),
 • mgr Przemysław Grudziński (opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Maria Korcz),
 • mgr Mirosława Jańczak (opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Tomasz Schoen),
 • mgr Jakub Marciniak (opiekun naukowy: dr hab. Tadeusz Pankowski),
 • mgr Jędrzej Osiński (opiekun naukowy: prof. dr hab. Zygmunt Vetulani),
 • mgr Przemysław Sokołowski (opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Jerzy Jaworski),
 • mgr Agnieszka Wojciechowska (opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Leszek Skrzypczak),
 • mgr Agnieszka Ziemkowska (opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Wiesław Śliwa).

Na studia niestacjonarne przyjęci zostali:

 • mgr Marek Gałązka,
 • mgr Piotr Kabaciński (opiekun naukowy: dr hab. Jerzy Szymański),
 • mgr Monika Rosińska (opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Maciej Wygralak).

W Wydawnictwie Naukowym UAM ukazała się książka Matematyka dyskretna dla informatyków. Część I: Elementy kombinatoryki (ss. 169) autorstwa prof. UAM dra hab. Jerzego Jaworskiego, prof. UAM dra hab. Zbigniewa Palki i dra hab. Jerzego Szymańskiego z Zakładu Matematyki Dyskretnej.

goście Wydziału
wyjazdy pracowników, wykłady

W lipcu, sierpniu i wrześniu 2007 gośćmi naszego wydziału byli:

 • prof. Thomas Bedürftig z Uniwersytetu Leibniza w Hanowerze (Niemcy) - 6-10.07.2007, Zakład Logiki Matematycznej,
 • prof. Ulrich Hohle z Uniwersytetu w Wuppertal (Niemcy) - 13-21.07.2007, Zakład Teorii Funkcji Rzeczywistych,
 • prof. Domingos Mortira Cordoso, Uniwersytet w Aveiro (Portugalia) - 1-20.07.2007,Zakład Matematyki Dyskretnej,
 • prof. Davide Ferrario, Uniwersytet Milano-Bicocca (Włochy) - 22-28.07.2007, Zakład Geometrii i Topologii,
 • prof. Edward Keppelmann,University of Nevada, Reno (USA) - 22-28.07.2007, Zakład Geometrii i Topologii,
 • prof. Dariusz Wilczyński, Utah State University, Utah (USA) - 29.07-12.08.2007, Zakład Geometrii i Topologii,
 • prof. Dorothee Haroske, Schiller Universität, Jena (Niemcy) - 24-29.09.2007, Zakład Teorii Funkcji Rzeczywistych,
 • prof. Miroslav Krbec, Czeska Akademia Nauk, Praga (Czechy) - 2-9.09.2007, Zakład Teorii Przestrzeni Funkcyjnych,
 • prof. Song Wen, Harbin Normal University, Harbin (Chiny) - 11-14.09.2007, Zakład Teorii Przestrzeni Funkcyjnych,
 • dr Javier Gutierrez Garcia, Universidad del Pais Basco, Bilbao (Hiszpania) - 19-28.09.2007, Zakład Teorii Funkcji Rzeczywistych,
 • prof. Ahmet Yantir, Atilim University, Ankara (Turcja) - 15-14.09.2007.

W dniu 17.07.2007 prof. Ulrich Hohle z Bergische Universität w Wuppertal (Niemcy) wygłosił wykład pt. "Convergence of random probability measures and [0,1]-valued topologies".

W dniu 7.08.2007 prof. Dariusz Wilczyński z Utah State University (USA) wygłosił wykład pt. "Composition algebras and polynomial equations with a tame tail".

W okresie od lipca do września 2007 roku pracownicy naszego wydziału uczestniczyli w następujących konferencjach naukowych i przebywali w następujących ośrodkach naukowych prowadząc badania:

 • prof. dr hab. Wacław Marzantowicz, 3-17.07.2007, Cluj-Napoca, International Conference on Nonlinear Operators, Differential Equations and Applications oraz wykłady w ramach programu Sokrates/Erasmus,
 • prof. UAM dr hab. Zbigniew Palka, 8-12.07.2007, Orlando (USA), Conference on High Performance Computing, Network and Communication System,
 • prof. UAM dr hab. Witold Wnuk, 22-28.07.2007, Belfast (Wielka Brytania) , konferencja,
 • prof. UAM dr hab. Wojciech Gajda, Edynburg (Wielka Brytania), konferencja Jouvnes Arithmetique2007 ,
 • dr Paweł Foralewski, 14-25.07.2007, Chiang Mai (Tajlandia), 8th International Conference on Fixed Point Theory and Its Applications,
 • prof. dr hab. Henryk Hudzik, 14-23.07.2007, Chiang Mai (Tajlandia), 8th International Conference on Fixed Point Theory and Its Applications,
 • prof. dr hab. Henryk Hudzik, 23-28.07.2007, Harbin (Chiny), konferencja,
 • dr Stanisław Gawiejnowicz, 1-6.07.2007, Stambuł (Turcja), 8th Workshop on Models and Algorithms for Planning and Scheduling Problems,
 • prof. dr hab. Michał Karoński, prof. dr hab. Tomasz Łuczak, prof. dr hab. Andrzej Ruciński, dr hab. Jerzy Szymański, dr Edyta Szymańska, dr Joanna Polcyn-Lewandowska, mgr Tomasz Gdala, mgr Maciej Kalkowski, mgr Paweł Misiorek, mgr Krzysztof Krzywdziński, mgr Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska, mgr Rafał Witkowski, mgr Dominik Zalewski, 5-7.07.2007, Berlin (Niemcy), Berlin-Poznań Seminar/Learn and Workshop 2007,
 • prof. UAM dr hab. Ryszard Urbański, 6-11.07.2007, Praga (Czechy), 22nd European Conference on Operational Research,
 • prof. dr hab. Jerzy Kąkol, 22-28.07.2007, Barcelona (Hiszpania), konferencja,
 • prof. dr hab. Roman Murawski i dr Izabela Bondecka-Krzykowska, 8-16.08.2007, Pekin (Chiny), 13th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science,
 • prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk, dr hab. Mieczysław Cichoń, dr Aldona Szukała i dr Aneta Sikorska-Nowak, 4-11.08.2007, Wiedeń (Austria), konferencja Equadiff07,
 • prof. dr hab. Mieczysław Mastyło, 12.08-20.12.2007, Columbia-Missouri (USA), visiting professor,
 • dr Stanisław Gawiejnowicz, 26-31.08.2007, Paryż (Francja), 3rd International Conference on Multi-Disciplinary Scheduling,
 • studenci Bartosz Naskręcki i Paweł Skórzewski, Blagojewgrad (Bułgaria), konkurs matematyczny,
 • prof. dr hab. Grzegorz Banaszak, dr Maciej Radziejewski i mgr Adrian Łydka, 25.08-1.09.2007, Smolenie (Słowacja), 18th Czech and Slovak International Conference on Number Theory,
 • prof. dr hab. Wojciech Buszkowski, Oxford (Wielka Brytania), konferencja TANCL 07,
 • prof. dr hab. Wojciech Buszkowski i mgr Katarzyna Moroz, 30.08-1.09.2007, Budapeszt (Węgry), konferencja,
 • prof. UAM dr hab. Jerzy Jaworski, 19.08-10.09.2007, Dässeldorf (Niemcy), współpraca naukowa, odczyt,
 • prof. dr hab. Paweł Domański i dr Michał Jasiczak, 16-22.09.2007, Istambuł (Turcja), konferencja,
 • prof. dr hab. Jerzy Kąkol, 1-29.09.2007, Walencja (Hiszpania), badania naukowe,
 • prof. UAM dr hab. Maciej Wygralak, dr Anna Pankowska i dr Krzysztof Dyczkowski, 10-15.09.2007, Ostrawa (Czechy), 5th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology,
 • dr inż. Tomasz Obrębski, 3-7.09.2007, Pilzno (Czechy), 10th International Conference on Text, Speech and Dialog,
 • dr Michał Hańćkowiak, 23-27.09.2007, Lemesos (Cypr), konferencja DISC 2007,
 • prof. dr hab. Roman Murawski, 7-16.09.2007, Hannower (Niemcy), badania naukowe,
 • prof. UAM dr hab. Andrzej Sołtysiak, 10-15.09.2007, Nemecka (Słowacja), Workshop on Functional Analysis and Its Applications,
 • prof. UAM dr hab. Krystyna Katulska, 20-27.09.2007, Bled (Słowenia), konferencja Applied Statistics 2007,
 • dr Krzysztof Górnisiewicz, 10.09.2007-31.01.2008, Strasburg (Francja), staż naukowy,
 • prof. UAM dr hab. Magdalena Jaroszewska, 26-29.09.2007, Bruksela (Belgia), seminarium,
 • prof. dr hab. Henryk Hudzik, prof. UAM dr hab. Ryszard Urbański, dr Wiesław Kurc, dr Jerzy Grzybowski, dr Hubert Przybycień, 17-22.09.2007, Będlewo, The Banach Center Conference on Functional Analysis and Optimization.


z historii    300 lat temu, 7.09.1707 roku urodził się w Montbard (Burgundia) Georges-Louis Leclerc hrabia de Buffon (zmarł 16.04.1788 w Paryżu). Studiował początkowo - na życzenie ojca - prawo, następnie - zgodnie ze swoimi zaintersowaniami - medycynę, biologię i nade wszystko matematykę. Do studiowania tej ostatniej skłoniła go m.in. znajomość z matematykiem szwajcarskim G. Cramerem. Odziedziczywszy w wieku 25 lat ogromny majątek po matce, mógł całkowicie poświęcić się naukom przyrodniczym. Był zarządcą Jardin du Roi i Museè Royal.
    W roku 1740 przetłumaczył na francuski Teorię fluksji Newtona i zajął się rachunkiem różniczkowym oraz rachunkiem prawdopodobieństwa. W roku 1777 opublikowany został sformułowany przez Buffona problem igły. Problemy tego typu prowadziły do uogólnienia pojęcia prawdopodobieństwa oraz do badań nad prawdopodobieństwem geometrycznym. Buffon chciał też w ten sposób wyznaczyć eksperymentalnie wartość liczby pi.
    Buffon zajmował się także naukowo historią i teorią Ziemi, kosmologią, mineralogią i historią naturalną. W latach 1749-1788 opublikowane zostało pod jego kierunkiem 36-tomowe dzieło Histoire naturelle gèenèrale et particulière. Zajmował się także intensywnie badaniami nad problemem długości życia.

R.M.

KONFERENCJA TOPOLOGICAL THEORY OF FIXED AND PERIODIC POINTS TTFPP 2007

Organizatorami tej konferencji byli: Grzegorz Graff, sekretarz (PG, Gdańsk), Jerzy Jezierski (SGGW, Warszawa), Wojciech Kryszewski (UMK, Toruń), Wacław Marzantowicz (UAM, Poznań).

W skład komitetu programowego wchodzili: Robert F. Brown  (UCLA, Los Angeles, US), Octav   Cornea  (Univ. of Montreal, Canada), Michael   Farber  (University of Durham, UK), Davide L.  Ferrario  (Univ. Milano-Bicocca, Italy), Daciberg   L. Gonçalves  (Univ. of Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil), Lech   Górniewicz  (UMK, Toruń, Poland), Jarosław   Kędra   (Univ. of Aberdeen, Aberdeen, Scotland), Philip   Heath  (Memorial University, Saint John's, Canada), Steven   Hurder  (Univ. of Illinois, Chicago, US), Boju   Jiang  (Univ. of Beijing, Beijing, China), Edward  Keppelmann  (Univ. of Nevada, Reno, US), Ulrich  Koschorke  (Univ. of Siegen, Siegen, Germany), Jaume   Llibre   (Univ. Autonoma of Barcelona, Barcelona, Spain), Rafael   Ortega   (Univ. of Granada, Granada, Spain), Yuli   Rudyak   (Univ. of Florida, Gainesville, US), Francisco   Ruiz del Portal  (Univ. Compultense, Madrid, Spain), Roman   Srzednicki  (UJ, Kraków, Poland), Aleksy   Tralle   (Univ. of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland).

W konferencji brało udział 74 matematyków, w tym 51 z zagranicy, razem z 21 krajów w następującej ilości: Polska (23), USA (12), Włochy (6), Brazylia (4), Hiszpania (4), Niemcy (4), Rosja (3), Belgia (2), Chiny (2), Czechy (2), Kanada (2), Ukraina (2), Argentyna (1), Izrael (1), Francja (1), Korea Płd (1), Japonia (1), Portugalia (1), Rumunia (1), Wlk. Brytania (1). Wygłoszono 54 referaty, w tym 40 referatów gości zagranicznych.

Głównymi instytucjami wspierającymi konferencję finansowo były: Centrum Banacha przy IM PAN, PTM (poprzez wniosek celowy do MNiSzW), oraz Wydział Matematyki i Informatyki UAM. Konferencje wsparły także Wydział Matematyki i Informatyki UMK i Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG.

Konferencja poświęcona była przede wszystkim następującym tematom:

 • Klasyczne teorie punktów stałych – Lefschetza i Nielsena:
  • wyniki nowych badań w teorii pierwiastków i koincydencji,
  • twierdzenia o punktach stałych dla specjalnych klas odwzorowań przestrzeni nieskończenie-wymiarowych,
  • twierdzenia o punktach stałych dla różnych typów odwzorowań wielowartościowych.
 • Teoria punktów okresowych oparta na teorii Lefschetza i Nielsena:
  • opis zbioru okresów minimalnych odwzorowań szczególnych klas rozmaitości (np. nil i solvrozmaitości),
  • minimalizacja zbioru punktów okresowych w klasie homotopii, i w klasie gładkiej homotopii,
 • Niskowymiarowe układy dynamiczne. Wyniki dotyczące badania homeomorfizmów płaszczyzny poprzez badanie lokalnego indeksu punktu stałego iteracji.
 • Teoria punktów stałych i okresowych odwzorowań symplektycznych. Metody i twierdzenia związane z hipotezą Arnolda i jej wersją dla dyffeomorfizmów (equivariatna teoria Lusternika - Schnirelmana).
 • Metody teorii gładkich układów dynamicznych w teorii punktów okresowych:
  • związki z entropią topologiczną,
  • odwzorowania Hamiltonowskie,
  • teoria stopnia niezmienniczego.


Omawiając konferencje warto zaznaczyć, że była ona kolejną z cyklu poświęconego metodom topologicznym w analizie nieliniowej po TMNA 1994 w Sobieszowie koło Gdańska, TVMNA 1997 w Juracie, TMNA 2001 w Będlewie, oraz TVMNA 2003 także w Będlewie. Tym razem poświęcona była bardziej zagadnieniom topologicznym i geometrycznym wymienionym w tytule, i tym samym była ona także kontynuacją konferencji TTFP 1999 w Sao Paolo i Nielsen Fixed Point Theory 2004 w St. Johns. Wydaje się, iż TTFPP 2007 spełniła oczekiwania jej uczestników, jeśli chodzi o jej program matematyczny. Najliczniejszą grupę tworzyli matematycy uprawiający problematykę z pierwszych dwóch grup tematycznych, w tym praktycznie wszystkie osoby (poza kilkoma przypadkami losowymi jak choroba,czy brak środków na przelot) uprawiające klasyczną teorię Nielsena i związane z R.F. Brownem. Mniej licznie, ale za to najbardziej reprezentatywnie, brała udział nieduża grupa matematyków zajmujących się badaniem dynamiki odwzorowań płaszczyzny teorią indeksu punktu stałego, z której była w zasadzie cała czołówka poza P. le Calvezem (Univ. Paris XIII). Trzeba zaznaczyć, że jest to zasługą działania dr G. Graffa, który sam pracując w tej tematyce zadał sobie dużo trudu, aby pozyskać tych matematyków. Nieco gorzej wypadły dwie pozostałe grupy tematyczne, co jest konsekwencją zarówno tego, że główni organizatorzy nie są postrzegani tak wyraźnie w wśród matematyków zajmujących się tymi problemami, jak i faktu, iż członkowie Komitetu Naukowego reprezentujący te tematy, nie włożyli dostatecznie dużo wysiłku (zdaniem piszącego) w reklamę konferencji.

Wśród referatów konferencji wiele było dobrych i ciekawych, ale osobiście (czyli znowu subiektywnie) wyróżniłbym:
 • referaty G. Graffa i J. Jezierskiego, w których po raz pierwszy publicznie przedstawiono teorię minimalizacji punktów okresowych odwzorowania gładkiego poprzez gładkie homotopie, co było realizacją planu programu sformułowanego w czasie konferencji SNA 2002 w Łodzi. Jest to istotnie inne zagadnienie niż minimalizacja punktów okresowych w przypadku ciągłym, gdzie używa się metod wprowadzonych przez B. Jianga i bazujących na teorii Nielsena, a których kulminacją jest twierdzenie Jezierskiego (odpowiednik tw. Weckena).
 • referat G. Y. Zhanga, gdzie po raz pierwszy w Europie zaprezentowane były twierdzenia dotyczące obliczania indeksu punktu stałego iteracji odwzorowań holomorficznych.


Teraz, o ile mi wolno, bo tym samym nie ucieknę od auto-recenzji, kilka słów na temat technicznej organizacji konferencji. Praktycznie zajmowały się nią dwie osoby: dr Grzegorz Graff (PG) prowadzący całą korespondencję TTFPP i stronę internetową, oraz piszący ten tekst zajmujący się pozyskaniem środków finansowych oraz członków Komitetu Programowego i zaproszeniem kilku innych matematyków, a także organizacją lokalnych imprez towarzyszących. Z drugiej strony skorzystaliśmy z usług firmy z Kanady, która przerabiała przesyłane abstrakty na pliki pdf i doc i umieszczała na naszej stronie internetowej w jednolitym formacie graficznym (za 150 CAD$). Także plakat konferencji został zaprojektowany w Pracowni Promocji IM UNAM (Mexico City) specjalizującej się w takich projektach na użytek tej instytucji. W czasie samej konferencji jako sekretarz techniczny zatrudniony został student II roku naszego wydziału Bartosz Naskręcki, który bardzo dobrze wywiązał się ze swych obowiązków, pokazując, że jest uzdolniony nie tylko matematycznie. Wydaje się więc, że ten sposób organizacji (oparty na małej liczbie osób, a korzystający z usług firm zewnętrznych) sprawdził się, a dla konfrontacji można porównać strony internetowe innej konferencji z podobnej tematyki (i chyba potencjalnie większym wsparciu finansowym), która odbyła się tez tego lata w bliskim dużym ośrodku matematycznym, a gdzie w organizacji brało udział, w tradycyjny sposób, kilka, jeśli nie kilkanaście osób.

Oczywiście zwykle na obraz konferencji wpływają także imprezy towarzyszące i charakter nieoficjalnej części spotkania. Przed bankietem powitalnym, w pierwszy dzień konferencji, odbyła się krótka uroczystość podarowania pamiątkowego albumu profesorowi Robertowi F. Brownowi od Oddziału Poznańskiego PTM, w której uczestniczył zaproszony dziekan Wydziału profesor Marek Nawrocki. Wycieczka konferencyjna na Stare Miasto w Poznaniu, na którą składały się wizyta Katedrze, spacer, koncert organowy w Farze, i odpoczynek w ogródku pubu na Starym Rynku. Część drogi (od Lubonia do przystani przy Katedrze) przebyto statkiem rzecznym. Wycieczka zakończyła się tradycyjnym dla Będlewa (i sprawdzonym) przyjęciem z grillem i tu miała miejsce jedna z nielicznych wpadek organizacyjnych.

Zamówiony do przygrywania jako tło (ale nie sprawdzony!) zespól ludowy okazał się tak mocno i ortodoksyjnie ludowy (instrumenty, wokal, brak nagłośnienia), że najprzyjemniej było w przerwach, co mocno kontrastowało z muzyką w czasie wieczorku integracyjnego Wydziału w czerwcu br., choć jak wspomniałem zamawiana muzyka miała spełniać inne założenia - pokazania trochę lokalnego folkloru. Jednak w ogólnym bilansie konferencja pod względem muzycznym będzie chyba pamiętana jako udana. Przyczyniło się do tego spontaniczne muzykowanie uczestników na pianinie w Pałacu. Każdego wieczoru, wolnego od imprez konferencyjnych, przy pianinie zbierała się spora grupa osób i część z nich grała, w tym niektórzy całkiem nieźle (posiadają wykształcenie muzyczne różnego stopnia), a szczególnie zapamiętano matematyków włoskich A. Portaluri (muzyka klasyczna) i D. Ferrario (jazz, muzyka kawiarniana, improwizacje).

Gdyby kogoś interesowały inne dane na temat tej konferencji, w szczególności na temat programu matematycznego i organizacji, to chętnie służę informacją.

Prof. dr hab. Wacław Marzantowicz


cytat

Mathematics, rightly viewed, possesses not only truth but supreme beauty, a beauty cold and austere like that of sculpture.

Bertrand Russell

Opracowanie Informatora: Roman Murawski < rmur@amu.edu.pl>
http://web.wmi.amu.edu.pl.