INFORMATOR WYDZIAŁOWY

Wydział Matematyki i Informatyki UAM

październik 2002

---------------------------

W październiku w Informatorze:

- sprawy Wydziału, wiadomości
- wizyty gości Wydziału, wykłady, wyjazdy pracowników
- cytat
- Olimpiada Matematyczna dla Szkół Średnich


wiadomości

W dniu 30.08.2002 odbyła się uroczystość oddania do użytku całego nowego budynku Wydziału Matematyki i Informatyki (wraz z biblioteką). W uroczystości udział wzięli m.in. marszałek Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Stanisław Mikołajczak, wiceprzewodniczący Rady Miasta dr hab. Antoni Szczuciński, przewodniczący Rady ds. Wspierania Badań Naukowych UAM dr Jan Kulczyk oraz JM Rektor UAM prof. dr hab. Stefan Jurga, Rektor-Elekt prof. dr hab. Stanisław Lorenc i Prorektorzy UAM, jak również członkowie Senatu UAM. Przemówienia wygłosili JM Rektor UAM prof. dr hab. Stefan Jurga i Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki prof. dr hab.Zbigniew Palka (poniżej zamieszczamy tekst jego wystąpienia). Rektor Jurga odczytał też list, który z okazji uroczystości przesłała Minister Edukacji Narodowej i Sportu dr Krystyna łybacka. Po przecięciu wstęgi obecni na uroczystości zaproszeni goście i pracownicy Wydziału zwiedzali gmach.

Przemówienie Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki prof. dra hab. Zbigniewa Palki wygłoszone na uroczystości oddania do użytku nowego gmachu Wydziału.
Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Wysoka Rado Wydziału Matematyki i Informatyki, Szanowni Państwo,
,,Jeśli ktoś marzy sam, to tylko marzenia. Jeśli marzymy wszyscy, marzenia stają się rzeczywistością."
Te słowa wypowiedziane przez Heldera Camarę najlepiej oddają klimat dzisiejszej uroczystości. Spełniają się bowiem marzenia pracowników i studentów Wydziału Matematyki i Informatyki - zyskujemy wspaniałe miejsce do pracy zwrówno dydaktycznej, jak i naukowej. Ten współcześnie zaprojektowany budynek o powierzchni przekraczającej 15 tysięcy metrów kwadratowych, harmonijnie wpisujący się w pejzaż, stanowi kolejny obiekt kampusu uniwersyteckiego umiejscowionego w przepięknym krajobrazie Moreny Północnej.
Wprowadzona przez głównego projektanta, Pana architekta Jerzego Gurawskiego, idea otwierania się wnętrz na swobodnie komponowany krajobraz, widoczna jest w każdym miejscu tego budynku. Słuchając wykładów czy siedząc przy komputerze w gabinecie, można będzie uspokajać wzrok widokiem na kołyszące się na wietrze trawy i korony drzew.
Czy ktoś z Państwa marzył o takim komforcie?
Czy ktoś z nas jeszcze parę lat temu myślał, że będziemy korzystać z wydziałowej biblioteki o powierzchni przekraczającej 1100 metrów kwadratowych i kubaturze blisko 5 i pół tysiąca metrów sześciennych? Biblioteki, jaką nie może poszczycić się żaden inny wydział matematyki i informatyki w Polsce?
To wszystko stało się realne! To już nie jest sen!
Szanowni Państwo! Dziękując za ten przepiękny budynek pragnę zapewnić wszystkich obecnych tutaj gości, że pracownicy naszego Wydziału dołożą wszelkich starań, aby poznańska matematyka i informatyka w dalszym ciągu cieszyła się zasłużoną renomą w kraju i za granicą. Jako nauczyciele i wychowawcy młodzieży akademickiej uczynimy wszystko, aby dyplomy ukończenia naszej Alma Mater były dobrą przepustką do dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym. Będzie to nasza spłata długu zaciągniętego wobec Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.
Szanowni Państwo! Fakt, że dzisiaj przejmujemy od władz Uniwersytetu ten wspaniały obiekt zawdzięczamy niezwykłemu i bardzo konsekwentnemu działaniu JM Rektora Profesora Stefana Jurgi.
Magnificencjo Rektorze! W imieniu wszystkich pracowników i studentów Wydziału Matematyki i Informatyki i oczywiście swoim własnym, pragnę z całego serca podziękować Panu za to wszystko, co Pan zrobił dla naszego Wydziału, a tym samym dla całej społeczności uniwersyteckiej. Zapewniam Pana, Panie Rektorze, że będziemy zawsze pamiętali o tym, że to wspaniałe dzieło jest Pańskim dziełem!
Panie Rektorze! Dzisiejsza uroczystość jest również pięknym ukoronowaniem Pańskiej sześcioletniej działalności na najwyższym stanowisku naszego Uniwersytetu. Pozwolą Państwo, że korzystając z okazji podziękuję Panu Rektorowi za liczne inspiracje, jakich nie skąpił żadnemu z naś dzieląc się z nami chętnie swoim doświadczeniem, nie odmawiając nikomu swojej pomocy.
Pragnę zatem raz jeszcze w imieniu całego Senatu i całej społeczności uniwersyteckiej gorąco podziękować Panu, Panie Rektorze, za to, że w ciągu tych minionych lat tak szczodrze ofiarował Pan swój czas i umiejętności naszej Alma Mater!
Jednocześnie chciałbym zapewnić nowe władze rektorskie, że ten wspaniały budynek będzie służył nie tylko studentom i pracownikom Wydziału Matematyki i Informatyki, ale całej społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu.

W dniu 1.07.2002 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Narloch z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Tytuł rozprawy brzmiał ,,Struktura wybranych rzeczywistych i zespolonych funkcyjnych siatek Banacha". Jej promotorem był prof. dr hab.Henryk Hudzik, a recenzentami prof. dr hab. Roman Ger (Instytut Matematyki Uniwersytetu śląskiego w Katowicach) i prof. dr hab. Julian Musielak (UAM). W wyniku obrony komisja postanowiła wystąpić do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgr Agacie Narloch stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki. Komisja uznała też rozprawę doktorską mgr A. Narloch za wyróżniającą się.

W dniu 13.09.2002 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Kingi Cichoń, słuchaczki Studium Doktoranckiego przy naszym Wydziale. Tytuł rozprawy brzmiał ,,Operatory punktowego mnożenia na wagowych przestrzeniach Bergmana funkcji analitycznych". Jej promotorem był prof. dr hab.Paweł Domański, a recenzentami prof. dr hab. Marek Nawrocki (UAM) i prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Warszawa). W wyniku obrony komisja postanowiła wystąpić do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgr inż. Kindze Cichoń stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

W dniu 1.10.2002 odbyło się zebranie pracowników Wydziału oraz władz dziekańskich, w czasie którego przedstawiono zamierzenia i plany na bieżący rok akademicki. W drugiej części spotkania zostały wręczone nagrody JM Rektora UAM oraz nagrody Dziekana za osiągnięcia naukowe i pracę na rzecz Wydziału.

Nagrody JM Rektora UAM I stopnia za osiągnięcia naukowe otrzymali w tym roku: prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk, prof. dr hab. Wacław Marzantowicz i prof. dr hab. Roman Murawski.
Nagrody II stopnia otrzymali: prof. dr hab. Henryk Hudzik, dr hab. Krzysztof Pawałowski, dr Mieczysław Cichoń, dr Wojciech Gajda i dr Wiesław Śliwa.

JM Rektor UAM przyznał też nagrody pracownikom Wydziału nie będącym nauczycielami akademickimi. Otrzymali je: mgr Bogumił Szmańda (nagroda I stopnia), mgr Maria Wisła (nagroda II stopnia) oraz mgr Elżbieta Żołtańska, Elżbieta Horyńska, mgr inż. Hanna Mach-Łapińska i Renata Woźniak (nagrody III stopnia).

Również Dziekan Wydziału przyznał nagrody. Nagrody za osiągnięcia naukowe w roku 2001 otrzymali: prof. dr hab. Lech Drewnowski, prof. dr hab. Maciej Wygralak, dr hab. Tomasz Schoen, dr Yoichi Uetake, dr Michał Hańćkowiak, dr Wojciech Kowalewski, dr Przemysław Kubiak, dr Piotr Rejmenciak.
Nagrody za działalność na rzecz Wydziału otrzymali: prof. dr hab. Krystyna Katulska, prof. dr hab. Jerzy Kąkol, prof. dr hab. Mirosław Krzyśko, prof. dr hab. Mieczysław Mastyło, prof. dr hab. Ryszard Urbański, prof. dr hab.Paweł Domański, prof. dr hab. Tomasz Szulc, dr Roman Czarnowski, dr Wiesław Kurc, dr Tadeusz Werbiński, dr Artur Michalak, Danuta Janicka, Olga Pawlak i Maria Staszków.

O przyjęcie na studia doktoranckie na naszym Wydziale w trybie dziennym ubiegało się w tym roku 25 osób, zaś w trybie zaocznym 3 osoby. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego następujące osoby zostały przyjęte na studia doktoranckie w trybie dziennym z prawem do pobierania stypendium doktoranckiego ze środków ogólnouczelnianych: mgr Agnieszka Elsner (opiekun naukowy: prof. dr hab. Krystyna Katulska), mgr Maciej Farulewski (opiekun naukowy: prof. dr hab. Wojciech Buszkowski), mgr Anna Frąckowiak (opiekun naukowy: prof. dr hab. Roman Murawski), mgr Izabela Miechowicz (opiekun naukowy: prof. dr hab. Stanisław Szufla), mgr Paweł Misiorek (opiekun naukowy: prof. dr hab. Tomasz Łuczak), mgr Ewa Palka (opiekun naukowy: prof. dr hab. Wojciech Buszkowski), mgr Radosław Szwedek (opiekun naukowy: prof. dr hab. Mieczysław Mastyło), mgr Donata Wienconek (opiekun naukowy: prof. dr hab. Maria Korcz).
Dwie osoby otrzymają po powrocie ze stypendium zagranicznego stypendium finansowane ze środków Wydziału, a mianowicie: mgr Agnieszka Bętkowska i mgr Błażej Bułka (opiekun naukowy: prof. dr hab. Zygmunt Vetulani).
Trzy osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w trybie zaocznym zostały zakwalifikowane na takie studia; są to: mgr Magdalena Grudniak, mgr Piotr Kolanek i mgr Damian Rzepczyk. Pozostałym osobom, które nie zostały zakwalifikowane na studia doktoranckie w trybie dziennym, zaproponowano przyjęcie na studia w trybie zaocznym.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 4.10.2002 zaopiniowała pozytywnie kandydaturę prof. dra hab. Jerzego Kaczorowskiego (z naszego Wydziału) i prof. dra hab. Andrzeja Skowrońskiego (z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) na członków Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.

Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału powołała stałe komisje na kadencję 2002-2005 w następującym składzie:

 • Komisja Osobowa z uprawnieniami stałej Komisji Konkursowej: prof. dr hab.Zbigniew Palka (przewodniczący), prof. dr hab. Wojciech Buszkowski, prof. dr hab. Lech Drewnowski, prof. dr hab. Henryk Hudzik, prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski, prof. dr hab. Mirosław Krzyśko, prof. dr hab. Paulina Pych-Taberska.
 • Wydziałowy Zespół Oceniający Nauczycieli Akademickich: prof. dr hab. Zbigniew Palka (przewodniczący), prof. dr hab. inż. Aleksander Waszak, prof. dr hab. Witold Wnuk, dr Wiesław Kurc, dr Jan Wachowiak.
 • Komisja ds. Tytułów Honorowych i Odczytów Wydziałowych: prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski (przewodniczący), prof. dr hab. Paweł Domański (zastępca przewodniczącego), prof. dr hab. Grzegorz Banaszak, prof. dr hab. Tomasz łuczak, prof. dr hab. Zbigniew Palka.
 • Komisja ds. Nagród (na rok akademicki 2002/2003): prof. dr hab. Lech Drewnowski (przewodniczący), prof. dr hab. Tadeusz Batóg (zastępca przewodniczącego), prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk, dr hab. Krzysztof Pawałowski, dr hab. Tomasz Schoen, prof. dr hab. Stanisław Szufla, prof. dr hab. Zygmunt Vetulani.
 • Komisja ds. Wydziałowych Grantów Naukowych i Dydaktycznych: prof. dr hab. Mieczysław Mastyło (przewodniczący), prof. dr hab. Roman Murawski (zastępca przewodniczącego), prof. dr hab. Maria Korcz, prof. dr hab. Marek Nawrocki, prof. dr hab. Leszek Skrzypczak, dr Jan Kaczmarek.
 • Komisja ds. Prac Magisterskich: prof. dr hab. Krystyna Katulska (przewodnicząca), prof. dr hab. Andrzej Sołtysiak (zastępca przewodniczącej) prof. dr hab. Krystyna Bartz, prof. dr hab. Ryszard Urbański, prof. dr hab. Maciej Wygralak, dr Anna Ren-Kurc.
 • Komisja ds. Dydaktyki i Akredytacji: prof. dr hab. Marek Nawrocki (przewodniczący), prof. dr hab. Magdalena Jaroszewska (zastępca przewodniczącego), mgr inż. Hanna Mach-Łopińska (sekretarz), prof. dr hab. Jerzy Jaworski, prof. dr hab. Krystyna Katulska, dr Teresa Kończal, dr Wiesław Kurc, dr Jacek Marciniak, prof. dr hab. Zbigniew Palka.
Rada Wydziału powołała również następujących przedstawicieli Wydziału do:
 • Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich: prof. dr hab. Tomasz Kubiak i dr Grażyna Anioł,
 • Uczelnianego Zespołu Odwoławczego: prof. dr hab. Kazimierz Wiertelak,
 • Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów: prof. dr hab. Maria Korcz i dr Jan Kaczmarek,
 • Komisji Odwoławczej dla Studentów: prof. dr hab. Magdalena Jaroszewska i dr Roman Czarnowski,
 • Rady Ośrodka Informatyki: prof. dr hab. Marek Nawrocki i dr Wiesław Kurc,
 • Rady Wydawnictwa Naukowego: prof. dr hab. Roman Murawski.
Dr hab. Kazimierz Świrydowicz został przedstawicielem nauk ścisłych do Rady Archiwum UAM.


Rada Wydziału powołała komisję w sprawie przewodu habilitacyjnego dra Wiesława Śliwy z Zakładu Anaizy Funkcjonalnej w następującym składzie: prof. dr hab. Henryk Hudzik (przewodniczący), prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski (zastępca przewodniczącego), prof. dr hab. Lech Drewnowski, prof. dr hab. Paweł Domański, prof. dr hab. Tomasz łuczak, prof. dr hab. Mieczysław Mastyło, prof. dr hab. Ryszard Urbański. Tytuł rozprawy habilitacyjnej brzmi: ,,Bazy ortogonalne w metryzowalnych przestrzeniach lokalnie wypukłych nad ciałami niearchimedesowymi".

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 4.10.2002 nadała mgr Agacie Narloch z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego stopień naukowy doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki. Rada uznała jednocześnie rozprawę mgr A. Narloch za wyrożniającą się.

Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału nadała stopień naukowy doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki mgr inż. Kindze Cichoń, słuchaczce Studium Doktoranckiego przy naszym Wydziale.

Rada Wydziału powołała komisję w przewodzie doktorskim mgra Oskara Baksalarego w następującym składzie: prof. dr hab. Zbigniew Palka (przewodniczący), prof. dr hab. Krystyna Katulska (zastępca przewodniczącego), prof. dr hab. Tomasz Szulc (promotor), prof. dr hab. Mirosław Krzyśko (recenzent i egzaminator), dr hab. Augustyn Markiewicz (Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych Akademii Rolnicznej w Poznaniu; recenzent i egzaminator), prof. dr hab. Jan Such (Instytut Filozofii UAM; egzaminator z dyscypliny dodatkowej), prof. dr hab. Grzegorz Banaszak, prof. dr hab. Wacław Marzantowicz, prof. dr hab. Kazimierz Wiertelak, prof. dr hab. Maciej Wygralak (członkowie).

Rada powołała komisję w przewodzie doktorskim mgr Moniki Sperling, słuchaczki Studium Doktoranckiego przy naszym Wydziale, w następującym składzie: prof. dr hab. Henryk Hudzik (przewodniczący), prof. dr hab. Lech Drewnowski (zastępca przewodniczącego), prof. dr hab. Zbigniew Palka (promotor), prof. dr hab. Jerzy Jaworski (recenzent i egzaminator), prof. dr hab. Paweł Wojda (Instytut Matematyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; recenzent i egzaminator), prof. dr hab. Roman Murawski (egzaminator z dyscypliny dodatkowej) oraz prof. dr hab. Krystyna Katulska i prof. dr hab. Tomasz Łuczak (członkowie).

Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 4.10.2002 odbyła się dyskusja nad nowymi zasadami wypłat dodatkowych wynagrodzeń z funduszu na działalność statutową oraz nad zasadami przyznawania nagród Rektora UAM i Dziekana.

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek dr Magdaleny Adamczak o zatrudnienie na stanowisku adiunkta kontraktowego na jeden rok na naszym Wydziale.

Rada zaopiniowała pozytywnie wniosek dra Waldemara Wołyńskiego o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta o trzy lata.

Rada zaopniowała również pozytywnie wniosek prof. dra hab. Grzegorza Banaszaka o przyznanie urlopu naukowego w okresie od 1.02.2003 do 1.07.2003.

W Wydawnictwie Naukowym UAM ukazała się książka prof. dra hab. Dobiesława Bobrowskiego pt. Ciągi losowe.

Ukazał się numer specjalny czasopisma Studia Logica (wydawanego przez Kluwer Academic Publishers) zatytułowany The Lambek Calculus in Logic and Linguistics. Redaktorami tomu byli prof. dr hab. Wojciech Buszkowski (UAM) i prof. Michael Moortgat (Uniwersytet w Utrechcie, Holandia).

Komitet Badań Naukowych przyznał granty na realizację następujących projektów badawczych kierowanych przez pracowników naszego Wydziału: "Reprezentacje l-adyczne i K-teoria" (kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Banaszak), "Metody topologiczne w analizie nieliniowej" (kierownik: prof. dr hab. Wacław Marzantowicz) i "Technologie ochrony danych" (kierownik: prof. dr hab. Jerzy Jaworski; wykonawcy: prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski, prof. dr hab. Michał Karoński i dr hab. Krzysztof Loryś).

W dniach 3-6.10.2002 odbył na naszym Wydziale 2nd Poznań Workshop on Transformation Groups.

goście Wydziału
wyjazdy pracowników, wykłady

Prof. Hans Gerd Leopold (Jena, Niemcy) był w dniach 23-29.06.2002 gościem Zakładu Teorii Funkcji Rzeczywistych.

Gościem Zakładu Optymalizacji i Sterowania był w dniach 11-16.09.2002 prof. Diethard Pallaschke (Karlsruhe, Niemcy).

Gościem Zakładu Analizy Funkcjonalnej był w dniach 16-22.09.2002 prof. Dietmar Vogt (Universität Wuppertal, Niemcy).

Gościem Zakładu Analizy Funkcjonalnej był w dniach 29.09-5.10.2002 prof. Leonhard Frerick (Universität Wuppertal, Niemcy).

Gościem Zakładu Metod Numerycznych był w dniach 10-20.10.2002 prof. Evgenij L. Berezhnoj z Uniwersytetu w Jarosławlu (Rosja).

Prof. Wienfried Sickel (Jena, Niemcy) był w dniach 14-20.10.2002 gościem Zakładu Teorii Funkcji Rzeczywistych.

Profesor Dietmar Vogt z Uniwersytetu w Wuppertal (Niemcy) wygłosił w dniu 20.09.2002 wykład pt. "Nuclear Frechet spaces of CĄ-functions not having a basis".

W dniu 27.09.2002 prof. dr hab. Zbigniew Semadeni z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego wygłosił wykład pt. "Trojaka natura matematyki: idee głębokie, formy powierzchniowe i modele formalne".

Profesor Leonhard Frerick z Uniwersytetu w Wuppertal (Niemcy) wygłosił w dniu 30.09.2002 wykład pt. "Extension operators and Markov type inequalities".

Profesor Winfried Sickel z Uniwersytetu w Jenie (Niemcy) wygłosił w dniu 15.10.2002 wykład pt. "On the regularity of the composition of functions".

W dniu 15.10.2002 prof. Evgenij I. Berezhnoj z Uniwersytetu w Jarosławlu (Rosja) wygłosił wykład pt. "Subspaces of C(0,1) and Lip(0,1) consistig of non-smooth functions".

W dniach 2-6.09.2002 w Zjeździe Polskiego Towarzystwa Matematycznego w Łodzi udział brali następujący delegaci naszego oddziału na Walne Zgromadzenie PTM: prof. dr hab. Henryk Hudzik, dr Mirosława Kołowska-Gawiejnowicz, prof. dr hab.Mirosław Krzyśko, prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk, prof. dr hab. Julian Musielak, prof. dr hab. Zbigniew Palka i prof. dr hab. Paulina Pych-Taberska. Prof. dr hab. Roman Murawski wygłosił na zaproszenie organizatorów wykład pt. "Najważniejsze dokonania i osiągnięcia filozofii matematyki w XX wieku". Zarząd Główny PTM przyznał prof. drowi hab. Mieczysławowi Mastyle Nagrodę im. Stefana Banacha za rok 2001. Prof. M. Mastyło zastał także powołany do Jury Nagród Głównych PTM. Na Zje/xdzie w łodzi postanowiono, że następny zjazd PTM odbędzie się w Poznaniu we wrześniu 2003 i wybrano prof. dra hab. Zbigniewa Palkę na przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Zjazdu.

W odbywających się w dniach 23-29.09.2002 w Krakowie V Ogólnopolskich Warsztatach dla Młodych Matematyków wzięło udział około 30 osób (pracowników i studentów) z naszego Wydziału. Prof. dr hab. Henryk Hudzik i student pan Marcin Borkowski wygłosili referaty. W wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego wśród uczestników Warszatów, referat prof. H. Hudzika zajął trzecie miejsce w rankingu referatów wygłoszonych przez profesorów, a referat pana M. Borkowskiego pierwsze miejsce wśród referatów studenckich (i został w związku z tym wyróżniony nagrodą).

Dr Wiesław Śliwa brał udział w dniach 15-22.06.2002 w Seventh International Conference on p-adic Analysis w Nijmegen (Holandia).

Prof. dr hab. Witold Wnuk uczestniczył w dniach 13-20.07.2002 w konferencji FEDENCO II w Ischia Porto (Włochy).

Prof. dr hab. Leszek Skrzypczak przebywał w dniach 14-20.07.2002 w Oberwolfach (Niemcy), gdzie uczestniczył w konferencji Reelle Analysis.

Prof. dr hab. Jerzy Jaworski przebywał w dniach 21-26.07.2002 w Mannheim (Niemcy), gdzie uczestniczył w konferencji Between Data Science and Everyday Web Practice-GfKi 2002.

Prof. dr hab. Wojciech Buszkowski i dr Maciej Kandulski przebywali w dniach 10-17.08.2002 w Trento (Włochy), gdzie uczestniczyli w ESSLLI 2002 satelite workshop - GRACQ workshop.

Prof. dr hab. Jerzy Kąkol przebywać będzie w dniach 25.08.2002-5.05.2003 w Gainesville (USA), gdzie prowadzić będzie badania naukowe.

Prof. dr hab. Michał Karoński przebywał w dniach 29.07-24.08.2002 w Cambridge (Wielka Brytania), gdzie prowadził badania naukowe oraz w Berlinie (Niemcy), gdzie uczestniczył w konferencji Combinatorics - in honour of Walter Deuber's 60th brithday.

Prof. dr hab. Andrzej Ruciński przebywał w dniach 29.07-18.08.2002 w Cambridge (Wielka Brytania), gdzie prowadził badania naukowe.

Prof. dr hab. Wacław Marzantowicz przebywał w dniach 29.07-26.08.02 w Pekinie (Chiny), gdzie uczestniczył w konferencji Geometric Topology i prowadził badania naukowe.

Dr Wojciech Gajda, prof. dr hab. Grzegorz Banaszak i prof. dr hab. Wacław Marzantowicz uczestniczyli w dniach 17.08-2.09.2002 w International Congress of Mathematicians w Pekinie (Chiny).

Dr Jerzy Szymański przebywał w dniach 4-7.09.2002 w Averino (Portugalia), gdzie prowadził badania naukowe.

Prof. dr hab. Roman Murawski przebywał w dniach 9-15.09.2002 w Hanowerze i w Erfurcie (Niemcy), gdzie prowadził badania naukowe i brał udział w konferencji Geschichte der Mathematik.

Prof. dr hab. Jerzy Jaworski przebywał w dniach 20.09-6.10.2002 w Düsseldorfie (Niemcy), gdzie prowadził badania naukowe.

Prof. dr hab. Tomasz Szulc uczestniczył w dniach 23-29.09.2002 konferencji 10th GAMM and IMACS która odbywała się w Paryżu (Francja).

Prof. dr hab. Tomasz łuczak przebywał w dniach 9-30.09.2002 w Cambridge (Wielka Brytania), gdzie prowadził badania naukowe.

Prof. dr hab. Ryszard Urbanski przebywał w Cottbus (Niemcy) w dniach 8-11.09.2002, gdzie brał udział w French-German-Polish Conference on Optimization.

Dr Wojciech Gajda i prof. dr hab. Grzegorz Banaszak przebywali w dniach 9-20.09.2002 w Cambridge (Wielka Brytania), gdzie uczestniczyli w konferencji Axiomatic, Enriched and Motivic Homotopy Theory.

Prof. dr hab. Roman Murawski i dr Izabela Bondecka-Krzykowska brali udział w dniach 24-27.09.2002 w VIII Warsztatach Logiczno-Filozoficznych w Zawoi.

Prof. dr hab. Maciej Wygralak przebywał w Zittau (Niemcy), gdzie brał udział w 10th Zittau Fuzzy Colloquium.

Prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski przebywać będzie w dniach 20.10-15.11.2002 w Genui (Włochy), gdzie prowadzić będzie badania naukowe.


cytat

Uciszała cierpienie niezgruntowana w swej piękności rozkosz matematycznego poznania, prostota prawd jasnych i przejrzystych jak powietrze, których nie spostrzegają nieszczęśliwi ludzie, jak pijacy leżąc przy drogach życia i martwymi oczyma nie widząc nieba.

S. żeromski, Uroda życia, t.1, s. 230


OLIMPIADA MATEMATYCZNA DLA SZKÓŁ ŚREDNICH

     W roku szkolnym 2001/02 odbyła się 53 Olimpiada Matematyczna. W województwie wielkopolskim zawody przeprowadza Komitet Okręgowy w Poznaniu, którego mam przyjemność być przewodniczącym. Komitet składa się z (w kolejności alfabetycznej): dr M. Bednarskiej, dra C. Mańkowskiego, dra A. Michalaka, dra M. Radziejewskiego, prof. dra hab. L. Skrzypczaka i dra J. Szczepaniaka (w przyszłym roku mija 30 lat od kiedy jest on członkiem komitetu! ).
     Olimpiada zachowuje zdrowy konserwatyzm, jeśli chodzi o regulamin zawodów. Od lat zaczyna się jesienią od zestawu 12 zadań, które uczniowie rozwiązują w domu (w założeniu samodzielnie), a rozwiązania przesyłają do komitetów okręgowych. Z żalem stwierdzam, że w ostatniej edycji brało udział niespodziewanie niewielu uczniów i uczennic (dziewcząt jest zawsze mało) - w województwie wielkopolskim zaledwie 56 osób. Trudno spekulować co było tego przyczyną: wydaje się, że brak klasy pierwszej w liceach nie mógł tego spowodować, może swoją rolę odegrał niezwykły wręcz bałagan spowodowany przez ministerstwo i panią Łybacką w sprawie matur? Następnym etapem jest kwalifikacja przez komitety okręgowe do zawodów stopnia drugiego, które odbywają się w ciągu dwóch dni w lutym. W trakcie zawodów uczniowie każdego dnia rozwiązują 3 zadania i mają na to 5 godzin. Czy wielu naszych studentów może sobie wyobrazić spędzenie tylu godzin nad kilkoma zadaniami? Tym razem samodzielność jest ściśle kontrolowana. Komitet Okręgowy w Poznaniu zakwalifikował do drugiego etapu 18 osób. O ile w pierwszym etapie uczestnicy pochodzą w miarę równomiernie z wielu szkół (choć są takie, które od lat nie miały ani jednego uczestnika), to w drugim etapie od lat dominują uczniowie VIII Liceum w Poznaniu, w tym roku było ich aż ośmiu. Od kilku lat jest też mała, ale dobra reprezentacja z Liceum w Pleszewie. Na podstawie wyników drugiego etapu Komitet Okręgowy typuje uczniów do finału (ale ostateczną decyzję podejmuje Komitet Główny porównując poziom w całym kraju i ujednolicając punktację). W bieżącym roku typowaliśmy pięciu uczniów: Joannę Doman z IX LO w Poznaniu (została wyróżniona w finale, jest już studentką naszego wydziału), Bartłomieja Bzdęgę z VIII LO, Macieja Mikosika z LO w Pleszewie (obaj byli finalistami) oraz Jakuba Radoszewskiego i Szymona Wąsika z VIII LO. Ponadto Komitet wyróżnił dwie osoby: Mirosławę Jańczak z LO w Międzychodzie i Przemysława Taronta z VIII LO.
     Komentując wyniki olimpiady trzeba powiedzieć, że są one dość typowe: znowu nie ma ani jednego laureata finału z województwa wielkopolskiego, znowu jedno liceum dominuje. W wielu województwach są dominujące licea, ale przygotowują one regularnie laureatów. Niestety okręg poznański jest od lat jednym ze słabszych. Olimpiada jest nadal ważnym sposobem wyszukiwania wybitnych talentów matematycznych.
     26 kwietnia odbyła się uroczystość zakończenia Olimpiady w województwie wielkopolskim. Było wielu uczestników, nauczycieli, przyjaciół Olimpiady, a także uczestnicy odbywających się w tym samym czasie "Warsztatów Matematycznych dla Szkół Średnich". Dzięki sponsorom, wśród których od lat jest nasz Wydział i Poznańskie Centrum Komputerowo-Sieciowe, najlepsi uczestnicy zawodów otrzymali wartościowe nagrody. Na koniec uczta matematyczna w postaci wykładu "Proste i punkty" wygłoszonego przez prof. dra hab. T. Łuczaka. Serdecznie dziękuję wszystkim wymienionym i niewymienionym osobom, dzięki którym Olimpiada mogła się odbyć.
     A teraz przykładowe zadanie (zad. nr 10 z pierwszego etapu), które mam nadzieję przekona Państwa, że również zawodowym matematykom nie byłoby łatwo rywalizować w Olimpiadzie: Dana jest szachownica 2000x2000. Na każdym polu leży kamień. Wykonujemy nastepujące ruchy: jeżeli na pierwszym i trzecim z trzech kolejnych pól leżących w jednym wierszu lub kolumnie leży kamień, to możemy oba te kamienie przełożyć na drugie z tych pól (niezależnie od tego, czy jakiś kamień leży na środkowym polu, i czy ruch opróżni jakiekolwiek pole). Rozstrzygnąć, czy można wykonując takie ruchy przełożyć wszystkie kamienie na jedno pole.

Prof. dr hab. Paweł Domański

Opracowanie Informatora: Roman Murawski < rmur@amu.edu.pl>