INFORMATOR WYDZIAŁOWY

Wydział Matematyki i Informatyki UAM

lipiec 2008

---------------------------

W lipcu w Informatorze:

- sprawy Wydziału, wiadomości
- wizyty gości Wydziału, wykłady, wyjazdy pracowników
- notka historyczna
- cytat
- errata


wiadomości

W dniu 17.06.2008 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Marcina Borkowskiego, słuchacza Studium Doktoranckiego przy naszym Wydziale. Tytuł rozprawy brzmiał: "Twierdzenia o punktach stałych dla operatorów w przestrzeniach metrycznych hiperwypukłych". Jej promotorem był dr hab. Dariusz Bugajewski, a recenzentami prof. dr hab. Józef Myjak (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) i prof. dr hab. Wacław Marzantowicz. W wyniku obrony komisja postanowiła wystąpić do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgrowi M. Borkowskiemu stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

W dniu 20.06.2008 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Przemysłwa Kamińskiego, słuchacza Zaocznego Studium Doktoranckiego przy naszym Wydziale. Tytuł rozprawy brzmiał: "Pewne własności funkcji L w przestrzeniach Lp(0,1)". Jej promotorem był prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski, a recenzentami prof. dr hab. Alfred Czogała i prof. UAM dr hab. Kazimierz Wiertelak. W wyniku obrony komisja postanowiła wystąpić do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgrowi P. Kamińskiemu stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

Na posiedzeniu w dniu 24.06.2008 Rada Wydziału zdecydowała - na wniosek komisji - o niedopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego dra Michała Sadowskiego z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału wszczęła przewód doktorski mgra Mariusza Pączki z Instytutu Matematyki Politechniki Szczecińskiej. Rada zatwierdziła temat rozprawy, który brzmi: "Nonsmooth integral functionals and partial differential equations in Orlicz and Orlicz-Sobolev spaces" oraz powołała na promotora dra hab. Hong Thai Nguyena, profesora Politechniki Szczecińskiej. Rada zatwierdziła też następujący zakres egzaminów doktorskich: dyscyplina podstawowa - analiza funkcjonalna, dyscyplina dodatkowa - historia matematyki, język obcy - angielski.

Na posiedzeniu w dniu 24.06.2008 Rada Wydziału wszczęła też przewód doktorski mgra Michała Kozaka, słuchacza Studium Doktoranckiego przy naszym Wydziale. Rada zatwierdziła temat rozprawy doktorskiej, który brzmi: "Logiki podstrukturalne oparte na dystrybutywnych kratach z rezyduacjami" i powołała na promotora prof. UAM dra hab. Kazimierza Świrydowicza z Zakładu Logiki Matematycznej. Rada zatwierdziła też następujący zakres egzaminów doktorskich: dyscyplina podstawowa - logika z elementami teorii obliczeń, dyscyplina dodatkowa - filozofia matematyki i język obcy - angielski.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 24.06.2008 nadała mgrowi Marcinowi Borkowskiemu, słuchaczowi Studium Doktoranckiego przy naszym Wydziale, stopień naukowy doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

Na tym samym posiedzeniu Rada nadała mgrowi Przemysławowi Kamińskiemu, słuchaczowi Zaocznego Studium Doktoranckiego przy naszym Wydziale, stopień naukowy doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

Rada Wydziału powołała w dniu 24.06.2008 komisję w przewodzie doktorskim mgr Danuty Borowskiej w następującym składzie: prof. UAM dr hab. Witold Wnuk - przewodniczący, prof. UAM dr hab. Wiesław Śliwa - zastępca przewodniczącego, prof. UAM dr hab. Ryszard Urbański - promotor, prof. dr hab. Maria Moszyńska (Instytut Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego) - recenzent, prof. dr hab. Henryk Hudzik - recenzent i egzaminator, prof. UAM dr hab. Andrzej Sołtysiak - egzaminator, prof. dr hab. Roman Murawski - egzaminator z dyscypliny dodatkowej oraz prof. UAM dr hab. Maria Korcz - członek.

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wnioski o mianowanie na stanowisko adiunkta na okres 6 lat następujących osób: dr Dominika Wojtera-Tyrakowska, dr Joanna Polcyn-Lewandowska, dr Magdalena Adamczak, dr Edyta Juskowiak, dr Karol Wlaźlak oraz dr Maciej Grześkowiak.

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie także wnioski o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta następujących pracowników: dr Yoichi Uetake, dr Jacek Marciniec oraz dr Tomasz Karolak (na 1/2 etatu).

Na posiedzeniu w dniu 24.06.2008 Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie kandydatury dra Marcina Borkowskiego i dra Filipa Gralińskiego na stanowisko adiunkta na naszym Wydziale. Dr Borkowski ma pracować w Zakładzie Optymalizacji i Sterowania, a dr Graliński - w Zakładzie Metod Numerycznych.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 24.06.2008 pozytywnie zaopiniowała wniosek o rozwiązanie mianowania dr Grażyny Anioł na stanowisko adiunkta.

Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie następujących kandydatów na stanowiska kierownicze na Wydziale: \begin{itemize} \item kierownik Studium Doktoranckiego - prof. dr hab. Paweł Domański, \item kierownik Studium Podyplomowego Matematyki - prof. UAM dr hab. Krystyna Katulska, \item kierownik Studium Podyplomowego Informatyka i Technologie Informacyjne - dr Anna Ren-Kurc, \item kierownik Biblioteki Wydziałowej - mgr Teresa Nowak, \item kierownik Wydziałowego Laboratorium Komputerowego - dr Krzysztof Dyczkowski, \item kierownik Centrum Kryptologii - prof. UAM dr hab. Jerzy Jaworski, \item kierownik Pracowni Ekonometrii Finansowej - prof. UAM dr hab. Ryszard Doman, \item kierownik Zespołu Dydaktycznego: Pracownia Technologii Internetowych - dr Anna Ren-Kurc, \item kierownik Zespołu Dydaktycznego: Pracownia Baz Danych - prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki, \item kierownik Zespołu Dydaktycznego: Pracownia Sieci Komputerowych i Systemów Rozproszonych - dr Wiesław Kurc, \item kierownik Zespołu Dydaktycznego: Pracownia Multimediów - dr Jan Kaczmarek, \item kierownik Zespołu Dydaktycznego: Pracownia Inżynierii Oprogramowania - dr Cezary Suwalski, \item kierownik Zespołu Dydaktycznego: Pracownia Metod Informatycznych Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej - dr Jan Wachowiak. \end{itemize}

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie następujące kandydatury do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

  • Agnieszka Kaszkowiak - IV matematyki,
  • Bartosz Naskręcki - III matematyki,
  • Paweł Skórzyński - III informatyki,
  • Katarzyna Świrydowicz - IV informatyki,
  • Przemysław Grudziński - IV matematyki.

Rada zaopiniowała pozytywnie także kandydaturę Piotra Kasprzaka do Medalu UAM oraz Krzysztofa Paterki (II informatyki, studia zaoczne) do stypendium Ministra w dziedzinie sportu.

Rada Wydziału przyjęła uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów studentom studiów objętych wsparciem w ramach kształcenia zamawianego.

Rada Wydziału przyjęła deklarację w sprawie zwiększenia limitu przyjęć na kierunek matematyka w roku akademickim 2008/2009 w związku z ubieganiem się o prowadzenie studiów w ramach kształcenia zamawianego.

Rada Wydziału przyjęła uchwałę w sprawie programu praktyk zawodowych dla studentów studiów licencjackich na kierunkach matematyka i informatyka.

Rada Wydziału przyjęła uchwałę w sprawie programu kursów wyrównawczych z matematyki dla studentów studiów licencjackich na kierunku matematyka.


Zespół dziekański w składzie: prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki, prof. dr hab. Roman Murawski i prof. UAM dr hab. Tomasz Szulc oraz prodziekan-elekt dr Wiesław Kurc uczestniczyli w kolejnym posiedzeniu Konferencji Władz Uniwersyteckiej Matematyki i Informatyki (KWUMI), które odbyło sie w dniach 13-14.06.2008 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W posiedzeniu uczestniczył także prof. UAM dr hab. Zbigniew Palka, sekretarz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

W Wydawnictwie Naukowym UAM ukazało się drugie wydanie książki prof. UAM dr hab. Jerzego Jaworskiego, prof. UAM dr hab. Zbigniewa Palki i dra hab. Jerzego Szymańskiego Matematyka dyskretna dla informatyków. Część I: Elementy kombinatoryki (ss. 169).


goście Wydziału
wyjazdy pracowników, wykłady

Gośćmi Zakładu Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej byli prof. Stephen Lichtenbaum z Providence (USA) (w dniach 15-17.06.2008) oraz prof. Burt Totaro z Cambridge (Wielka Brytania) (w dniach 16-18.06.2008). Prof. Totaro wygłosił w dniu 18.06.2008 wykład pt. "Moving curves on surfaces over finite fields".

Gościem Zakładu Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej w dniu 17.06.2008 był prof. Krzysztof Klosin z University of Utah, Salt Lake City (USA), który wygłosił wykład pt. "Modular forms and Galois representations".

Gościem Zakładu Geometrii i Topologii byli: prof. Carlos Prieto (Meksyk) (w dniach 7-22.06.2008) oraz prof. Xian Meng Ju (Okayama, Japonia) (w dniach 2-6.06.2008).

Gościem Zakładu Matematyki Dyskretnej był w dniach 8-13.06.2008 prof. Andrew Barbour z Zurychu (Szwajcaria).

Gościem Zakładu Aproksymacji i Interpolacji była w dniu 24.06.2008 prof. Anna Kamińska z Memphis University (USA), która wygłosiła wykład pt. "Izomorficzne podprzestrzenie i podkraty w przestrzeniach funkcyjnych E i ich symetryzacjach . Zastosowanie do przestrzeni Orlicza-Lorentza".

W dniu 10.06.2008 Mahide Küçük z Anadolu University (Eskişehi, Turcja) wygłosił wykład pt. "Optimization over sets defined by inequality constraints".

W dniu 25.06.2008 prof. Susumi Yamasaki z Okayama University (Japonia) wygłosił wykład pt. "Monotone and nonmonotone functions associated with programs".

Prof. UAM dr hab. Jerzy Jaworski z Zakładu Matematyki Dyskretnej przebywał w dniach 23.05-6.06.2008 oraz 22.06-12.07.2008 na Uniwersytecie w Düsseldorfie (Niemcy), gdzie prowadził badania naukowe.

Doktorantka mgr Anna Sawikowska z Zakładu Metod Numerycznych uczestniczyła w dniach 3-4.06.2008 w konferencji naukowej odbywającej się w Zeuthen koło Berlina (Niemcy).

Dr Krzysztof Piszczek z Zakładu Analizy Funkcjonalnej przebywał w dniach 4-7.06.2008 w Liège (Belgia), gdzie uczestniczył w konferencji..

Dr Maciej Radziejewski z Zakładu Algebry i Teorii Liczb oraz doktorant mgr Adrian Łydka, jak również prof. dr hab. Grzegorz Banaszak i dr Stefan Barańczuk z Zakładu Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej uczestniczyli w dniach 9-13.06.2008 w 7th Polish, Slovak and Czech Conference on Number Theory, która odbywała się w Ostravicach (Czechy).

Prof. UAM dr hab. Wojciech Gajda przebywał w dniach 15.06-14.07.2008 w Barcelonie (Hiszpania), gdzie prowadził badania naukowe oraz wygłosił wykład.

Dr hab. Krzysztof Jassem z Zakładu Metod Numerycznych uczestniczył w dniach 16-18.06.2008 w konferencji Intelligent Information Systems 2008 odbywającej się w Zakopanem.

Prof. UAM dr hab. Leszek Skrzypczak z Zakładu Teorii Funkcji Rzeczywistych przebywał w dniach 16-27.06.2008 w Jenie (Niemcy) w ramach współpracy naukowej.

Prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski z Zakładu Algebry i Teorii Liczb przebywał w dniach 18.06-6.07.2008 na Uniwersytecie w Genui (Włochy) i na Uniwersytecie w Stuttgarcie (Niemcy), gdzie prowadził badania naukowe

W Berlin - Poznań Seminar 2008 odbywającym się w Berlinie (Niemcy) w dniach 20-22.06.2008 uczestniczyli: prof. dr hab. Andrzej Ruciński, prof. dr hab. Michał Karoński, prof. UAM dr hab. Jerzy Jaworski, prof. dr hab. Tomasz Łuczak, dr Edyta Szymańska, mgr Rafał Witkowski, mgr Wojciech Wawrzyniak, mgr Krzysztof Krzywdziński, mgr Maciej Kalkowski, mgr Mirosława Jańczak oraz studenci: Bartosz Zaleski, Marcin Witkowski, Łukasz Witkowski i Tomasz Rzesowski.

Dr Aldona Dutkiewicz z Zakładu Analizy Matematycznej oraz prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk i dr Aneta Sikorska-Nowak z Zakładu Równań Różniczkowych uczestniczyli w dniach 23-27.06.2008 w konferencji CDDEA 2008 w Żylinie (Słowacja).

Prof. UAM dr hab. Wiesław Śliwa z Zakładu Analizy Funcjonalnej przebywał w dniach 27.06-5.07.2008 w East Dansing (USA), gdzie brał udział w konferencji.

Prof. dr hab. Jerzy Kąkol z Zakładu Analizy Funcjonalnej przebywał w dniach 28.06-12.07.2008 w Detroit (USA), gdzie uczestniczył w konferencji oraz prowadził badania naukowe.

Prof. dr hab. Grzegorz Banaszak oraz prof. UAM dr hab. Wojciech Gajda z Zakładu Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej uczestniczyli w dniach 29.06-4.07.2008 w konferencji naukowej odbywającej się w Augsburgu (Niemcy).


Errata:
W poprzednim numerze Informatora Wydziałowego nie podano, że prof. UAM dr hab. Zbigniew Palka przebywał w Durrest (Albania) jako sekretarz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i brał tam udział w posiedzeniu stosownego gremium zrzeszającego komisje akredytacyjne z różnych krajów Europy.

z historii

    150 lat temu, 27.08.1858 roku urodził się w miejscowości Spinetta koło Cuneo (Piemont, Włochy) Giuseppe Peano (zmarł 20.04.1939 roku w Turynie). W latach 1876-1880 studiował matematykę na Uniwersytecie w Turynie, gdzie też podjął pracę po skończeniu studiów. W roku 1890 został profesorem nadzwyczajnym, a w roku 1895 profesorem zwyczajnym. W latach 1886-1901 wykładał też równolegle na Akademii Wojskowej w Turynie.
    Zainteresowania naukowe Peana dotyczyły trzech dziedzin: analizy matematycznej, logiki i - głównie w ostatnim okresie życia - filologii porównawczej i języka międzynarodowego. W zakresie analizy zajmował się m.in. teorią całkowalności oraz istnieniem rozwiązań równań różniczkowych. Skonstruował także krzywą wypełniającą kwadrat (tzw. krzywa Peana; kazał nią ozdobić taras swego domu!). W zakresie logiki matematycznej Peano propagował metodę aksjomatyczną pokazując w szeregu prac, jak może być ona wykorzystana do porządkowania i precyzowania wiedzy matematycznej. Warto tu wspomnieć o jego aksjomatyce arytmetyki liczb naturalnych (1889) i o aksjomatyce geometrii (1899). Peano jako pierwszy wyraźnie zauważył i wyodrębniał w dowodach aksjomat wyboru.

R.M.

cytat

badania naukowe z matematyki mają znamiona hazardu.

prof. Julian Musielak, przemówienie z okazji odnowienia doktoratu

Opracowanie Informatora: Roman Murawski < rmur@amu.edu.pl>
http://www.wmi.amu.edu.pl.