INFORMATOR WYDZIAŁOWY

Wydział Matematyki i Informatyki UAM

lipiec 2007

---------------------------

W lipcu w Informatorze:

- sprawy Wydziału, wiadomości
- wizyty gości Wydziału, wykłady, wyjazdy pracowników
- cytat


wiadomości

Centralna Komisja do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych zakończyła postępowanie w sprawie nadania prof. UAM drowi hab. Grzegorzowi Banaszakowi z Zakładu Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej tytułu naukowego i przesłała dokumentację do Kancelarii Prezydenta RP.

W rankingu tygodnika Polityka nasz Wydział zajął II miejsce wśród uczelni publicznych prowadzących kierunek informatyka.

W dniu 1.06.2007 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Palki, słuchaczki Studium Doktoranckiego naszego Wydziału. Tytuł rozprawy brzmiał: "Systemy logiczne dla algebr Kleene'ego i algebr akcji". Jej promotorem był prof. dr hab. Wojciech Buszkowski, a recenzentami prof. dr hab. Ewa Orłowska (Instytut Łączności w Warszawie) i dr hab. Maciej Kandulski (UAM). W wyniku obrony komisja postanowiła zwrócić się do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgr Ewie Palce stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki. Komisja uznała też rozprawę doktorską mgr E. Palki za wyróżniającą się.

W dniu 18.06.2007 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Szczepańskiej z Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Tytuł rozprawy brzmiał: "Optymalność układów eksperymentalnych w wielowymiarowych modelach liniowych". Jej promotorem był dr hab. Augustyn Markiewicz, profesor nadzwyczajny Akademii Rolniczej, a recenzentami byli prof. UAM dr hab. Krystyna Katulska (UAM) i prof. dr hab. Roman Zmyślony (Uniwersytet Zielonogórski). W wyniku obrony komisja postanowiła zwrócić się do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgr Annie Szczepańskiej stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

W dniu 20.06.2007 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Krzysztofa Piszczka, słuchacza Studium Doktoranckiego naszego Wydziału. Tytuł rozprawy brzmiał: "Charakterystyki ciągłości operatorów w przestrzeniach Frècheta i pojęcia pokrewne". Jej promotorem był prof. dr hab. Paweł Domański, a recenzentami prof. dr hab. Wojciech Banaszczyk (Uniwersytet Łódzki) i prof. UAM dr hab. Wiesław Śliwa (UAM). W wyniku obrony komisja postanowiła zwrócić się do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgrowi Krzysztofowi Piszczkowi stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 26.06.2007 powołała komisję w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie drowi hab. Ryszardowi Smarzewskiemu, profesorowi nadzwyczajnemu na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, tytułu naukowego w następującym składzie: prof. dr hab. Jerzy Kąkol (przewodniczący), prof. dr hab. Paweł Domański (zastępca przewodniczącego), prof. dr hab. Lech Drewnowski, prof. dr hab. Henryk Hudzik, prof. dr hab. Wacław Marzantowicz, prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk, prof. dr hab. Julian Musielak, prof. dr hab. Mieczysław Mastyło i prof. dr hab. Stanisław Szufla.

Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału wszczęła przewód doktorski mgra Tadeusza Ostrowskiego z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Rada powołała na promotora prof. UAM dra hab. Tomasza Szulca z Zakładu Metod Numerycznych oraz zatwierdziła temat rozprawy doktorskiej, który brzmi: "Własności i zastosowania wybranych macierzy punktu siodłowego". Rada wyznaczyła też następujący zakres egzaminów doktorskich: dyscyplina podstawowa - algebra liniowa z elementami teorii optymalizacji, dyscyplina dodatkowa - filozofia matematyki i język obcy - angielski.

Na posiedzeniu w dniu 26.06.2007 Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek dra Jana Milewskiego z Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej o stypendium habilitacyjne.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 26.06.2007 nadała stopień naukowy doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki mgr Ewie Palce. Rada uznała też rozprawę doktorską mgr Ewy Palki za wyróżniającą się.

W dniu 26.06.2007 Rada Wydziału nadała stopień naukowy doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki mgr Annie Szczepańskiej z Akademii Rolniczej w Poznaniu i mgrowi Krzysztofowi Piszczkowi, słuchaczowi Studium Doktoranckiego naszego Wydziału.

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek prof. dra hab. Andrzeja Rucińskiego z Zakładu Matematyki Dyskretnej o płatny urlop naukowy, tzw. siódemkowy w okresie 1.10.2007-31.05.2008. Prof. Ruciński przebywać będzie w tym okresie na Emory University w Atlancie (USA).

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 26.06.2007 zaopiniowała pozytywnie wniosek o bezpłatny urlop naukowy dla dr Edyty Szymańskiej z Zakładu Matematyki Dyskretnej na okres 1.10.2007-31.05.2008. Dr Szymańska przebywać będzie w tym czasie na Emory University w Atlancie (USA), gdzie zamierza prowadzić badania naukowe.

Rada zaopiniowała pozytywnie także wniosek o bezpłatny urlop naukowy dla dra Krzysztofa Górnisiewicza z Zakładu Arytmetycznej Geoemtrii Algebraicznej w okresie 1.10.2007-31.01.2008. Dr Górnisiewicz zamierza prowadzić w tym okresie badania naukowe na Uniwersytecie w Strasburgu (Francja).

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie następujące kandydatury na kierowników zakładów na kadencję 2007-2012:

 • Zakład Algebry i Teorii Liczb - prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski,
 • Zakład Algorytmiki i Programowania - prof. UAM dr hab. Zbigniew Palka,
 • Zakład Analizy Funkcjonalnej - prof. dr hab. Lech Drewnowski,
 • Zakład Analizy Matematycznej - prof. dr hab. Stanisław Szufla,
 • Zakład Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej - prof. UAM dr hab. Grzegorz Banaszak,
 • Zakład Dydaktyki Matematyki - prof. UAM dr hab. Maria Korcz,
 • Zakład Geometrii i Topologii - prof. dr hab. Wacław Marzantowicz,
 • Zakład Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji - prof. dr hab. Zygmunt Vetulani,
 • Zakład Logiki Matematycznej - prof. dr hab. Roman Murawski,
 • Zakład Matematyki Dyskretnej - prof. dr hab. Michał Karoński,
 • Zakład Metod Numerycznych - prof. UAM dr hab. Tomasz Szulc,
 • Zakład Optymalizacji i Sterowania - prof. UAM dr hab. Ryszard Urbański,
 • Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej - prof. dr hab. Mirosław Krzyśko,
 • Zakład Równań Różniczkowych - prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk,
 • Zakład Teorii Interpolacji i Aproksymacji - prof. dr hab. Mieczysław Mastyło,
 • Zakład Teorii Funkcji Rzeczywistych - prof. UAM dr hab. Leszek Skrzypczak,
 • Zakład Teorii Obliczeń - prof. dr hab. Wojciech Buszkowski,
 • Zakład Teorii Przestrzeni Funkcyjnych - prof. dr hab. Henryk Hudzik,
 • Pracownia Ekonometrii Finansowej - dr hab. Ryszard Doman.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 26.06.2007 zaopiniowała pozytywnie wniosek Komisji Osobowej o zatrudnienie na Wydziale następujących osób:

 • dra Tomasza Obrębskiego - na stanowisku adiunkta w Zakładzie Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji na okres 6 lat,
 • dra Bogdana Szydły - na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej na okres 2 lat,
 • dra Andrzeja - Kurka na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Matematyki Dyskretnej na okres 1 roku,
 • dra Krzysztofa Piszczka - na stanowisku adiunkta w Zakładzie Analizy Funkcjonalnej na okres 4 lat,
 • dr Anny Grocholewskiej-Czuryło - na stanowisku adiunkta w Zakładzie Algorytmiki i Programowania w wymiarze 1/2 etatu na okres 1 roku,
 • dra Tomasza Karolaka - na stanowisku adiunkta w Zakładzie Dydaktyki Matematyki na okres 1 roku w wymiarze 1/2 etatu.

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich.

Na posiedzeniu w dniu 26.06.2007 Rada upoważniła 21 doktorów (adiunktów i starszych wykładowców) do zgłaszania i prowadzenia prac magisterskich.

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek o Medal UAM dla mgr Joanny Doman i mgra Pawła Damiana.

Rada zaopiniowała pozytywnie wnioski o przyznanie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego studentom Przemysławowi Grudzińskiemu i Bartoszowi Naskręckiemu.

W dniu 15.06.2007 odbył się XIV Wykład im. Wojtka Pulikowskiego. Wygłosił go w tym roku dr hab. Tomasz Schreiber z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Tytuł wykładu brzmiał: "Twierdzenie o tworzeniu się kropli dla wielokątnych pól Markowa na płaszczyźnie".

Dr Krzysztof Jassem z Zakładu Metod Numerycznych uczestniczył w salonie Nauka dla Gospodarki w ramach targów nowoczesnych technologii dla przemysłu: Innowacje - Technologia - Maszyny ITM Polska i zdobył złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich.

goście Wydziału
wyjazdy pracowników, wykłady

Gościem Zakładu Matematyki Dyskretnej był w dniach 11-12.06.2007 Michael Soltys z Kanady, który wygłosił wykład.

W dniach 25-28.06.2007 gościem Zakładu Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji był Gerry Murray z Dublina (Irlandia), który współpracuje z prof. Zygmuntem Vetulanim w ramach PPBW.

W dniach 25.06-5.07.2007 gościem Zakładu Matematyki Dyskretnej był prof. Erhard Godehardt z Uniwersytetu w Düsseldorfie (Niemcy).

Dr hab. Maciej Kandulski z Zakładu Teorii Obliczeń przebywać będzie w dniach 2.06-24.07.2007 w Guangzhou (Chiny), gdzie prowadzić będzie wykłady.

Prof. dr hab. Tomasz Łuczak z Zakładu Matematyki Dyskretnej przebywał w dniach 3-8.06.2007 w Budapeszcie (Węgry), gdzie brał udział w konferencji.

Prof. UAM dr hab. Kazimierz Świrydowicz z Zakładu Logiki Matematycznej przebywał w dniach 9-18.06.2007 w Nashville (USA), gdzie uczestniczył w konferencji Order, Algebra and Logics.

Prof. dr hab. Michał Karoński z Zakładu Matematyki Dyskretnej przebywał w dniach 11-17.06.2007 w Zurychu (Szwajcaria), gdzie wygłosił wykłady, prowadził badania naukowe i uczestniczył w obronie rozprawy doktorskiej.

Dr Bernadeta Tomasz z Zakładu Teorii Funkcji Rzeczywistych i dr Radosław Szwedek z Zakładu Metod Numerycznych przebywali w dniach 18-30.06.2007 na Uniwersytecie w Jenie (Niemcy) w ramach programu DAAD.

Prof. UAM dr hab. Andrzej Sołtysiak z Zakładu Analizy Matematycznej przebywać będzie w okresie 19.06-14.07.2007 w Toronto (Kanada), gdzie uczestniczyć będzie w konferencji Banach Algebra 2007.

Prof. dr hab. Jerzy Kąkol z Zakładu Analizy Funkcjonalnej przebywał w okresie 20.06-1.07.2007 na uniwersytetach w Walencji i Madrycie (Hiszpania), gdzie prowadził badania naukowe i uczestniczył w spotkaniu Hiszpańskiej Akademii Nauk.

Prof. dr hab. Michał Karoński przebywał w dniach 20-21.06.2007 na Uniwersytecie w Berlinie (Niemcy), gdzie uczestniczył w kolokwium habilitacyjnym.

Mgr Łukasz Nitschke, słuchacz Studium Doktoranckiego, przebywał w okresie 21-24.06.2007 w Smoleniach (Słowacja), gdzie uczestniczył w 7th Central European Conference on Cryptology.

Prof. dr hab. Tomasz Łuczak z Zakładu Matematyki Dyskretnej i mgr Katarzyna Rybarczyk, słuchaczka Studiu Doktoranckiego przebywali w okresie 24-30.06.2007 w Barcelonie, gdzie uczestniczyli w konferencji.

Prof. dr hab. Mirosław Krzyśko i dr Jolanta Grala-Michalak z Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej przebywali w dniach 25-30.06.2007 w Tartu (Estonia), gdzie brali udział w 8th Tartu Conference on Multivariate Statistics.

Dr Edyta Juskowiak z Zakładu Dydaktyki Matematyki i mgr Donata Dębicka, słuchaczka Studium Doktoranckiego uczestniczyły w dniach 30.06-4.07.2007 w 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching, która odbywała się w Hradec Kralove (Czechy).


cytat

Żadna nauka nie wzmacnia tak wiary w potęgę umysłu jak matematyka.


Opracowanie Informatora: Roman Murawski < rmur@amu.edu.pl>
http://web.wmi.amu.edu.pl.