INFORMATOR WYDZIAŁOWY

Wydział Matematyki i Informatyki UAM

czerwiec 2007

---------------------------

W czerwcu w Informatorze:

- sprawy Wydziału, wiadomości
- wizyty gości Wydziału, wykłady, wyjazdy pracowników
- notka historyczna
- cytat


wiadomości

W dniu 4.06.2007 w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się uroczystość nadania em. prof. drowi hab. Julianowi Musielakowi tytułu doktora honoris causa tegoż Uniwersytetu. Laudację wygłosił promotor prof. dr hab. Michał Kisielewicz. Prof. Musielak wygłosił wykład pt. "Jak powstawała analiza funkcjonalna".

Dziekan prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki i prodziekani prof. dr hab. Roman Murawski i prof. UAM dr hab. Tomasz Szulc oraz prof. dr hab. Michał Karoński, przewodniczący Zespołu Nauk Ścisłych Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczestniczyli w dniach 25-26.05.2007 w odbywającym się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie posiedzeniu Konferencji Władz Uniwersyteckiej Matematyki i Informatyki (KWUMI).

W dniu 30.05.2007 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Karolaka, słuchacza (w trybie zaocznym) Studium Doktoranckiego naszego Wydziału. Tytuł rozprawy brzmiał: "Rola historii matematyki w jej nauczaniu". Jej promotorem była prof. UAM dr hab. Maria Korcz z Zakładu Dydaktyki Matematycznej, a recenzentami byli: prof. dr hab. Helena Siwek (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) i prof. dr hab. Roman Murawski (UAM). W wyniku obrony komisja postanowiła wystąpić do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgrowi T. Karolakowi stopnia naukowego doktora nauk matematyczych w zakresie matematyki. Komisja uznała też rozprawę doktorską mgra T. Karolaka za wyróżniającą się.

Na posiedzeniu w dniu 1.06.2007 Rada Wydziału wszczęła przewód habilitacyjny dra Bogdana Szydły z Zakładu Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej i powołała na recenzentów prof. dra hab. Jerzego Kaczorowskiego (UAM) i prof. dr Henryka Iwańca (Rutgers University, USA).

Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału wszczęła przewód doktorski mgra Krzysztofa Klimorowskiego, słuchacza Studium Doktoranckiego naszego Wydziału. Rada zatwierdziła temat rozprawy doktorskiej, który brzmi: "Insercja, semiregularyzacja i zwartość w topologii wielowartościowej". Rada powołała na promotora prof. UAM dra hab. Tomasza Kubiaka z Zakładu Teorii Funkcji Rzeczywistych oraz wyznaczyła następujący zakres egzaminów doktorskich: dyscyplina podstawowa - topologia ogólna i teoria krat, dyscyplina dodatkowa - historia matematyki i język obcy - angielski.

W dniu 1.06.2007 Rada Wydziału wszczęła przewód doktorski mgr Katarzyny Przybył, słuchaczki Studium Doktoranckiego naszego Wydziału. Rada zatwierdziła temat rozprawy doktorskiej, który brzmi: "D-optymalne układy dla estymacji parametrów w modelu sprężynowego układu wagowego". Rada powołała na promotora prof. UAM dr hab. Krystynę Katulską z Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej oraz wyznaczyła następujący zakres egzaminów doktorskich: dyscyplina podstawowa - rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, dyscyplina dodatkowa - filozofia matematyki, język obcy - angielski.

Na posiedzeniu w dniu 1.06.2007 Rada Wydziału nadała mgrowi Tomaszowi Karolakowi stopień naukowy doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki. Jednocześnie Rada uznała jego rozprawę doktorską za wyróżniającą się.

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek o nagrodę im. Grzegorza Białkowskiego za rozprawę doktorską dla dra Michała Jasiczaka z Zakładu Analizy Matematycznej.

Rada zaopiniowała pozytywnie wniosek o urlop naukowy tzw. siódemkowy w okresie 1.09-31.12.2007 dla prof. dra hab. Mieczysława Mastyły z Zakładu Metod Numerycznych. Prof. Mastyło zamierza w tym czasie prowadzić badania naukowe na University of Missouri-Columbia (USA).

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 1.06.2007 przyjęła uchwałę w sprawie programu specjalności nauczycielskiej matematyka i informatyka na kierunku matematyka studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

Rada przyjęła także uchwałę w sprawie wysokości czesnego na studiach niestacjonarnych oraz opłat za dodatkowe usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych. Zgodnie z nią w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2007/2008 opłaty będą następujące:

  studia niestacjonarne zaoczne:
 • matematyka, studia 3-letnie I stopnia: 1550 zł za semsestr,
 • matematyka. studia 5-letnie jednolite magisterskie: 1550 zł za semestr,
 • informatyka, studia 3-letnie I stopnia: 2350 zł za semestr,
 • informatyka, studia 2-letnie II stopnia: 2350 zł za semestr,
  studia podyplomowe:
 • Podyplomowe Studium Matematyki: 1200 zł za semestr,
 • Podyplomowe Studium Informatyki i Technologii Informacyjnych: 1500 zł za semestr,
 • Podyplomowe Studium "Sieci komputerowe i technologie informacyjne": 1500 zł za semestr,
 • zajęcia nie objęte planem studiów na studiach niestacjonarnych: 500 zł
  dodatkowe usługi na studiach stacjonarnych:
 • powtarzanie zajęć (przedmiotu) z powodu niezadowalających wyników w nauce: 200 zł,
 • zajęcia nie objęte planem studiów: 500 zł.

Rada Wydziału przyjęła uchwałę w sprawie zasad obliczania średniej ocen ze studiów. Głosi ona, że średnią ocen oblicza się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Studiów UAM. Do obliczenia średniej ocen bierze się pod uwagę wszystkie przedmioty z wyjątkiem wychowania fizycznego i seminariów. Uwzględnia się ocenę z egzaminu albo z zaliczenia, w przypadku gdy przedmiot nie kończy się egzaminem.

Rada Wydziału podjęła także uchwałę upoważniającą adiunktów do prowadzenia wykładów i przeprowadzania egzaminów w następnym roku akademickim, tzn. w roku 2007/2008.

Na posiedzeniu w dniu 1.06.2007 Rada Wydziału powołała studia podyplomowe kształcenia nauczycieli w zakresie nauczania dwóch przedmiotów oraz powołała na ich kierowników: prof. UAM dr hab. Krystynę Katulską (z Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej) dla kierunku matematyka oraz dr Annę Ren-Kurc (z Zakładu Metod Numerycznych) dla kierunku informatyka.


W dniu 12.05.2007 o godzinie 9.00 odbyło się w Auli Uniwersyteckiej absolutorium studentów naszego Wydziału.

W dniu 18.05.2007 odbył się na naszym Wydziale "Dzień z IT".

W dniu 21.04.2007 odbyły się na naszym Wydziale Dni Otwarte.

W sobotę 2.06.2007 w ośrodku Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk w Będlewie odbył się piknik integracyjny dla pracowników Wydziału.

Drużyna z naszego Wydziału w składzie Szymon Majewski, Sebastian Chaim i Łukasz Majewski pod kierunkiem mgra Tomasza Gdali zajęła V miejsce w Imagine Cup w kategorii projektowanie oprogramowania.

Rozstrzygnięty został konkurs na najlepszego studenta województw wielkopolskiego i lubuskiego. Dwa spośród trzech pierwszych miejsc zajęli studenci naszego Wydziału: Przemysław Grudziński zajął II miejsce, a Joanna Doman - miejsce III.

goście Wydziału
wyjazdy pracowników, wykłady

W dniach 13.05-10.06.2007 gościem (w ramach stażu doktoranckiego) Zakładu Analizy Funkcjonalnej był mgr Martin Blankenagel z Uniwersytetu w Wuppertal (Niemcy).

W dniach 7-13.05.2007 gośćmi (w ramach umowy z DAAD o wymianie) Zakładu Teorii Funkcji Rzeczywistych były panie Franke Baaske i Iwona Piotrowska z Uniwersytetu w Jenie (Niemcy).

Gościem Zakładu Teorii Funkcji Rzeczywistych był w dniach 13-19.05.2007 dr Tino Ulrich z Uniwersytetu w Jenie (Niemcy). Była to wymiana w ramach umowy z DAAD.

W dniu 22.05.2007 gościem Zakładu Metod Numerycznych był prof. dr hab. Karol Baron z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prof. Baron wygłosił wykład pt. "Miary wektorowe z normą Wassersteina".

Gościem Zakładu Logiki Matematycznej była w dniu 29.05.2007 prof. dr hab. Ewa Graczyńska z Instytutu Matematyki Politechniki Opolskiej. Prof. Graczyńska wygłosiła w tym dniu wykład pt. "Solidne quasi-rozmaitości".

W dniu 1.06.2007 dr Krzysztof Ciesielski z Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosił wykład "O Szkotach, izometriach, liczbach chromatycznych i pewnych związkach poznańsko-krakowskich".

Prof. UAM dr hab. Ryszard Urbański z Zakładu Optymalizacji i Sterowania przebywał w dniach 10-17.04.2007 w Nowym Jorku (USA), gdzie uczestniczył w Sectional Meeting of the American Mathematical Society.

Prof. UAM dr hab. Tomasz Szulc z Zakładu Metod Numerycznych przebywał w dniach 12-16.06.2006 w Uppsali (Szwecja), gdzie uczestniczył w International Workshop on Matrices and Statistic.

Prof. UAM dr hab. Jerzy Jaworski przebywał w dniach 1-7.05.2007 na Uniwersytecie w Wilnie (Litwa), gdzie prowadził badania naukowe i wygłosił wykład.

Prof. dr hab. Paweł Domański z Zakładu Analizy Funkcjonalnej przebywał w dniach 6-13.05.2007 w Voss (Norwegia), gdzie brał udział w konferencji New Trends in Complex and Harmonic Analysis.

Dr Izabela Bondecka-Krzykowska i prof. dr hab. Roman Murawski z Zakładu Logiki Matematycznej uczestniczyli w dniach 17-18.05.2007 w odbywającej się w Krakowie XI Konferencji Metodologicznej zorganizowanej przez Polską Akademię Umiejętności, Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Papieską Akademię Teologiczną.

Prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski z Zakładu Algebry i Teorii Liczb przebywał w dniach 20-24.05.2007 na Uniwersytecie w Stuttgarcie (Niemcy) w ramach współpracy naukowej.

Prof. dr hab. Michał Karoński z Zakładu Matematyki Dyskretnej, przewodniczący Zespołu Nauk Ścisłych Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przebywał w dniach 21-23.05.2007 w Oslo (Norwegia), gdzie brał udział w spotkaniu przedstawicieli jednostek z Europy finansujących badania matematyczne.

Prof. UAM dr hab. Leszek Skrzypczak i dr Bernadeta Tomasz z Zakładu Teorii Funkcji Rzeczywistych uczestniczyli w dniach 27.05-2.06.2007 w Spring School in Analysis: Function Spaces, Inequalities and Interpolation, która odbywała się w Paseky (Czechy).

W dniach 27.05-1.06.2007 w 13th International Conference on Random Structures and Algorithms, która odbywała się w Tel Awiwie (Izrael) uczestniczyli następujacy pracownicy i doktoranci Zakładu Matematyki Dyskretnej: prof. dr hab. Michał Karoński, prof. dr hab. Tomasz Łuczak, prof. dr hab. Andrzej Ruciński, prof. UAM dr hab. Jerzy Jaworski, dr hab. Jerzy Szymański, dr Edyta Szymańska, mgr Tomasz Gdala, mgr Paweł Misiorek i mgr Katarzyna Rybarczyk.

W dniach 29.05-3.06.2007 mgr Marcin Borkowski, słuchacz Studium Doktoranckiego naszego Wydziału uczestniczył w 5th International Conference on Dynamic Systems and Applications, która odbywała się w Atlancie (USA).


z historii   150 lat temu, 6.06.1857 urodził się w Jarosławiu Aleksander Michajłowicz Lapunow (zmarł śmiercią samobójczą 3.11.1918). Syn astronoma, studiował pod kierunkiem Czebyszewa na Uniwersytecie w Petersburgu w latach 1878-1880. W 1892 został profesorem Uniwersytetu w Charkowie. W roku 1901 wybrany do Akademii Nauk. Od roku 1902 do śmierci pracował w Akademii Nauk w Petersburgu.
   Wniósł istotny wkład do teorii stabilności, rachunku pradopodobieństwa i teorii potencjału. W rozprawie habilitacyjnej (1892) dał podstawy teorii stabilności układów mechanicznych o skończonym stopniu swobody. Z matematycznego punktu widzenia prowadziło to do badania zachowania się w granicy rozwiązań układów zwyczajnych równań różniczkowych przy t -> ∞. Inne jego wyniki to istnienie rozwiązań okresowych pewnych klas równań różniczkowych zwyczajnych oraz wyjaśnienie jakościowego zachowania się krzywych całkowych w pobliżu punktu równowagi.
    Był jednym z najważniejszych przedstawicieli stworzonej przez Czebyszewa petersburskiej szkoły matematycznej. Jego badania stanowiły punkt wyjścia wielu prac z różnych dziedzin matematyki.
    Weil pracował głównie w zakresie abstrakcyjnej geometrii algebraicznej. Należy do twórców tej dziedziny. Rozwinął zwłaszcza teorię krzywych algebraicznych i rozmaitości abelowych. Należał do współtwórców grupy Bourbaki.

R.M.

cytat

Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki.

I. Kant

Opracowanie Informatora: Roman Murawski < rmur@amu.edu.pl>
http://web.wmi.amu.edu.pl.