INFORMATOR WYDZIAŁOWY

Wydział Matematyki i Informatyki UAM

maj 2005

---------------------------

W maju w Informatorze:

- sprawy Wydziału, wiadomości
- wizyty gości Wydziału, wykłady, wyjazdy pracowników
- notka historyczna
- cytat
- 2nd Language & Technology Conference


wiadomości

W dniu 22.04.2005 odbyła się sesja naukowa z okazji sześśdziesiątych urodzin prof. dra hab. Henryka Hudzika.

Centralna Komisja do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nadającą drowi Ryszardowi Domanowi z Zakładu Geometrii i Topologii naszego Wydziału stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii/ekonometrii.

W dniu 21.04.2005 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Lucjana Szymaszkiewicza z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Tytuł rozprawy brzmiał: "Geometria wybranych przestrzeni Köthego". Jej promotorem był prof. dr hab. Henryk Hudzik, a recenzentami prof. dr hab. Karol Baron (Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego) i prof. dr hab. Julian Musielak (UAM). W wyniku obrony komisja postanowiła zwrócić się do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgrowi Lucjanowi Szymaszkiewiczowi stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki. Jednocześnie komisja uznała rozprawę za wyróżniającą się.

Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 6.05.2005 wszczęto postępowanie o nadanie tytułu naukowego prof. dr hab. Annie Kamińskiej z University of Memphis (USA). Jednocześnie powołano komisję w tej sprawie w następującym składzie: prof. dr hab. Henryk Hudzik (przewodniczący), prof. dr hab. Mieczysław Mastyło (zastępca przewodniczącego), prof. dr hab. Paweł Domański, prof. dr hab. Lech Drewnowski, prof. dr hab. Julian Musielak, prof. dr hab. Paulina Pych-Taberska oraz prof. dr hab. inż. Aleksander Waszak.

Na posiedzeniu w dniu 6.05.2005 Rada Wydziału powołała komisję w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego drowi Jarosławowi Grytczukowi z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. W skład komisji weszli: prof. dr hab. Henryk Hudzik (przewodniczący), prof. dr hab. Michał Karoński (zastępca przewodniczącego), prof. dr hab. Krystyna Bartz, prof. dr hab. Grzegorz Banaszak, prof. dr hab. Mirosław Krzyśko, prof. dr hab. Tomasz łuczak, prof. dr hab. Zbigniew Palka oraz prof. dr hab. Kazimierz Wiertelak.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 6.05.2005 nadała mgrowi Lucjanowi Szymaszkiewiczowi z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego stopień naukowy doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki. Jednocześnie Rada uznała rozprawę doktorską mgra Szymaszkiewicza za wyróżniającą się.

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wnioski o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta następującym osobom: drowi Michałowi Jasiczakowi na okres 4 lat, drowi Maciejowi Grześkowiakowi, dr Joannie Polcyn-Lewandowskiej, drowi Tomaszowi Tyrakowskiemu, drowi Karolowi Wlaźlakowi i dr Dominice Wojtera-Tyrakowskiej na okres 3 lat oraz drowi Maciejowi Lisoniowi na okres 2 lat.

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wnioski o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na 3 lata dr Magdalenie Adamczak i drowi Jackowi Marcińcowi.

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek dra inż. Krzysztofa Bucholca z Politechniki Poznańskiej o zatrudnienie na naszym Wydziale w roku akademickim 2005/2006 na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze 1/2 etatu.

Na posiedzeniu w dniu 6.05.2005 Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wnioski w sprawie zatrudnienia w roku akademickim 2005/2006 em. prof. dra hab.Tadeusza Batoga na 1/3 etatu i em. prof. dra hab. Juliana Musielaka na 1/4 etatu.

Rada zaopiniowała pozytywnie wnioski o obniżenie pensum dydaktycznego w najbliższym roku akademickim prof. dr hab. Paulinie Pych-Taberskiej i prof. dr hab.Magdalenie Jaroszewskiej.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 6.05.2005 zaopiniowała pozytywnie wnioski o urlopy naukowe w roku akademickim 2005/2006 dla następujących osób: prof. dra hab. Jerzego Kaczorowskiego i prof. dra hab. Andrzeja Rucińskiego w semestrze zimowym, prof. dra hab. Wojciecha Buszkowskiego i prof. dra hab. Michała Karońskiego w semestrze letnim oraz dra Stanisława Gawiejnowicza i dra Przemysława Kubiaka w semestrach zimowym i letnim.

Rada Wydziału podjęła uchwałę w sprawie zmian w programie studiów zaocznych na kierunku matematyka - specjalność nauczycielska: matematyka i informatyka.

Na posiedzeniu w dniu 6.05.2005 Rada Wydziału powołała Komisję Rekrutacyjną na studia doktoranckie na rok akademicki 2005/2006 w następującym składzie: prof. dr hab. Henryk Hudzik (przewodniczący), prof. dr hab. Krystyna Katulska (zastępca przewodniczącego), prof. dr hab. Maria Korcz, prof. dr hab. Krzysztof Pawałowski, prof. dr hab. Tomasz Schoen, prof. dr hab. Zygmunt Vetulani, prof. dr hab. Witold Wnuk oraz prof. dr hab. Maciej Wygralak.

Rada Wydziału zatwierdziła budżet Wydziału na rok 2005. Przewiduje on przychody Wydziału w wysokości 3.704.739 zł, w tym: dotacja KBN na działalność statutową 882.000 zł i środki z roku 2004 - 109.704 zł, dotacja KBN na badania własne 206.000 zł, środki z roku 2004 - 6.941 zł, dotacja na działalność dydaktyczną 200.000 zł i wpływy z opłat za studia płatne 2.130.000 zł plus środki z roku 2004, tzn. 170.094 zł. Po stronie wydatków przewiduje się m.in. 250.000 zł na zakup książek i czasopism oraz Mathematical Reviews, 180.000 zł na dodatkowe wynagrodzenia za prace badawcze, 159.000 zł na współpracę naukową (wyjazdy pracowników i przyjęcie gości Wydziału).

Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 6.05.2005 dyskutowano sprawę nagrody im. Władysława Orlicza.

Naładem Wydawnictwa Poznańskiego Sp. z o.o. (Poznań 2005, ss. 481) ukazała się książka Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. Proceedings pod redakcją prof. dra hab. Zygmunta Vetulaniego.

goście Wydziału
wyjazdy pracowników, wykłady

Gościem Zakładu Optymalizacji i Sterowania był w dniach 4-8.04.2005 prof. Olivier Mayer z Uniwersytetu w Karlsruhe (Niemcy). Prof. Mayer wygłosił w dniu 6.04.2005 wykład pt. "Topological classification of continuous selections of linear functions".

Gościem Zakładu Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej był w dniach 5-9.04.2005 prof. Ivan Fesenko z University of Nottingham (Wielka Brytania). Profesor Fesenko wygłosił w dniu wykład pt. "Zeta integral in dimension two and the Laplace-Carleman transform of mean periodic functions".

Gościem Zakładu Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej był w dniach 18-22.04.2005 prof. Jean-Paul Wintenberger z Departement de Mathematique Université Louis Pasteur w Strasburgu (Francja). Prof. Winterberger wygłosił w dniu 20.04.2005 wykład pt. "On the Serre's modularity conjecture for mod p Galois representations".

W dniu 15.04.2005 w ramach seminarium Zakładu Geometrii i Topologii wykład pt. "Topologia i istnienie równowagi w pewnych grach" wygłosił prof. dr hab. Stanisław Spież z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

W dniu 26.04.2005 wykład pt. "O dodatnich odwzorowaniach i korelacjach w niekomutatywnych układach dynamicznych" wygłosił prof. dr hab. Władysław Adam Majewski z Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Gościem Wydziału był w dniach 5-6.05.2005 prof. Benoit Mandelbrot z Yale University (USA). Prof. Mandelbrot wygłosił dwa wykłady: "Beaty and the beast: from the study of rough shapes to the mathematical magic of fractals" (5 maja) oraz "The unity of mathematics: from the "fundamenta" to the fractal geometry of roughness" (6 maja).

Dr Artur Michalak przebywał w dniach 4-7.04.2005 w Ostrawie (Czechy) jako opiekun grupy studentów, którzy uczestniczyli w 15th Annual Vojtech Jarnik International Mathematical Competition. W skład grupy wchodzili studenci: Joanna Doman, Adrian łydka, Bartłomiej Bzdęga i Tomasz Rzędowski. Pani Joanna Doman zajęła szóste miejsce w ogólnej klasyfikacji studentów lat III i wyższych (była druga wśród uczestników z Polski - miejsce trzecie zajął reprezentant Krakowa). Pozostali studenci również zajęli dobre miejsca.

Prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski przebywał w dniach 6-14.04.2005 na Uniwersytecie w Genui (Włochy) w ramach współpracy naukowej.

Prof. dr hab. Roman Murawski przebywał w dniach 8-13.04.2005 na Vrije Universiteit Brussel w Brukseli (Belgia), gdzie brał udział (jako recenzent) w obronie rozprawy doktorskiej w Center for Logic and Philosophy of Science.

W dniach 11-14.04.2005 dr Dominika Wojtera-Tyrakowska i dr Tomasz Tyrakowski brali udział w Forum Conference on Computer Science for Ph.D. Students w Łodzi.

Prof. dr hab. Jerzy Kąkol przebywał w dniach w Gainsville (USA), gdzie prowadził badania naukowe.

Dr Krzysztof Nowakowski uczestniczył w dniach 22-24.04.2005 w konferencji Pna - European Casio Conference on Cac and Classpad we Franakfurcie nad Menem (Niemcy).

Dr Cezary Suwalski uczestniczył w dniu 22.04.2005 w V Ogólnopolskiej Konferencji Użytkowników Technologii IBM Rational, która odbyła się w Warszawie.

Dr Maciej Radziejewski przebywał w dniach 24-29.04.2005 w Wiedniu (Austria), gdzie wygłosił wykłady.

Dr Edyta Juskowiak, mgr Donata Dębicka, dr Aleksandra Maciejewska, dr Irena Skipor--Rybacka, dr Janina Sierocka, dr Magdalena Adamczak i dr Stanisław Machowski brali udział w dniach 27-30.04.2005 w konferencji Nowe tendencje w kształceniu metematycznym, która odbywała się w Kielcach.

Prof. dr hab. Ryszard Urbański przebywał w dniach 28.04-2.05.2005 na Uniwersytecie w Karlsruhe (Niemcy), gdzie prowadził badania naukowe.

Prof. dr hab. Tomasz Łuczak i dr Małgorzata Bednarska uczestniczyli w konferencji Erdos Magic for Algorithms and Games, która odbywała się w Bertinovo (Włochy) w dniach 24.04-1.05.2005.


cytat

Marna kondycja nauki w naszym kraju (w ciągu ostatnich 15 lat nastąpił spadek udziału wydatków na naukę w PKB z około 0,7 proc. do 0,329 proc.) zmienia oblicze polskich uczelni. Permanentny deficyt zmusza je do poszukiwania środków pozabudżetowych. Z wolna następuje swego rodzaju prywatyzacja uczelni publicznych. Wydaje się, że jest ona fragmentem szerszego procesu: prywatyzacji sfery publicznej w ogóle. Trudno dokładnie określić moment w którym uczelnia zaczyna przypominać przedsiębiorstwo. Jeśli jednak budżety wielu szkół wyższych w dużej mierze (niekiedy aż w 50 proc.) opierają się na wpływach z czesnego za płatne studia, można mieć wątpliwości co do publicznego albo prywatnego statusu tych instytucji.

A. Dylus, Komercjalizacja publicznego
szkolnictwa wyższego? , ZNAK, kwiecień 2005

notka historyczna

    100 lat temu (8.05.1905 roku) urodził się w Warszawie Karol Borsuk (zm. 24.01.1982 w Warszawie). Studiował w Warszawie, doktoryzował się pod kierunkiem S. Mazurkiewicza w roku 1930, a następnie pracował jako nauczyciel matematyki w gimnazjach i równocześnie na Uniwersytecie Warszawskim. Tutaj też w roku 1934 habilitował się. Od roku 1938 profesor nadzwyczajny. W czasie wojny czynny w tajnym nauczaniu. Aresztowany, udaje mu się uciec, do końca wojny ukrywał się. Od roku 1946 profesor zwyczajny na Uniwersytecie w Warszawie, a jednocześnie od roku 1948 profesor w Akademii Nauk.

    Zajmował się głównie topologią, podstawami geometrii i wielowymiarową geometrią analityczną. Jego prace koncentrowały się wokół pojęć retraktu i retraktu absolutnego, homotopii i teorii kształtu.

R.M.

2ND LANGUAGE & TECHNOLOGY CONFERENCE


     W dniach 21-23 kwietnia 2005 roku w Centrum Konferencyjnym MTP miała miejsce konferencja 2nd Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. In memoriam Maurice Gross et Antonio Zampolli. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania i przy współpracy organizacyjnej ze strony Fundacji UAM. Konferencja finansowana była z wpłat uczestników, przy wsparciu ze strony Wydziału Matematyki i Informatyki UAM oraz sponsorów, którymi byli firma Skrivanek e- solutions, IBM Polska, PKO BP, Alma SA.

     Tematyka konferencji

     Konferencje "Język i Technologia" (ang. Language and Technology) poświęcone są wezwaniom, jakie dziedzina zwana "Technologie języka naturalnego" (ang. Human Language Technologies//HLT) rzuca pod adresem nauk informatycznych z jednej strony, a językoznawstwa z drugiej.
     Technologie języka naturalnego jako odrębna dziedzina badań wyłoniły się w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego stulecia na styku informatyki i lingwistyki. Dziedzina ta obejmuje środki, które umożliwiają kominikację człowieka z jego otoczeniem technologicznym. Pod pojęciem otoczenia technologicznego człowieka rozumiemy złożone z narzędzi, maszyn oraz systemów środowisko, w którym działa człowiek. Do niedawna środowisko to było złożone wyłącznie z artefaktów całkowicie przez ludzi kontrolowalnych. W ostatnim okresie w środowisku tym pojawiają się coraz częściej elementy nasycone informacją i wykazujące w stosunku do człowieka swoistą autonomię. Takim elementem jest internet, który stanowi przykład systemu w zasadzie niekontrolowalnego przez pojedynczego człowieka (czy pojedynczą organizację). Internet jest przykładem środowiska, z którym człowiek próbuje się komunikować zadając pytania czy wydając polecenia (na przykład dostarczenia informacji czy wykonania usług) coraz częściej przy użyciu języka naturalnego, podobnie jak w interakcji z innym człowiekiem.
     Wytworzenie właściwych narzędzi informatycznych do realizacji komunikacji człowieka z jego otoczeniem technologicznym stanowi trudne wyzwanie dla informatyki, lingwistyki i szeregu dziedzin pokrewnych.
     Konferencja została zadedykowana dwu pionierom technologii języka naturalnego, a mianowicie prof. Maurice Grossowi (1934-2001) oraz Antonio Zampollemu (1937-2003) z Włoch. Wielu uczestników w swoich pracach nawiązało do dorobku tych dwóch badaczy.

     Historia i zasięg

     Konferencja L & TC'05 nawiązuje do zorganizowanej w roku 1995 w Poznaniu konferencji o charakterze promującym idee technologii języka naturalnego z cyklu "Language and Technology Awareness Days" organizowanego przez Komisję Europejską wraz z komitetami lokalnymi poszczególnych krajów członkowskich, stowarzyszonych lub kandydujących. Za program konferencji odpowiedzialny był Komitet Programowy grupujący ponad 35 osobistości ze świata nauki i praktyki z 19 krajów. Wśród uznanych autorytetów zgromadzonych w Komitecie Programowym należy wymienić Charlesa Fillmora z Berkeley University w USA, klasyka podstaw inżynierii wiedzy i przetwarzania języka, Alaina Comerauera z Mediterranean University Aix-Marseille II we Francji, twórcę języka programowania PROLOG - podstawowego narzędzia technologii języka naturalnego, Nicolettę Calzolari - wiceprzewodniczącą European Language Resources Association, Khalida Choukri - dyrektora naczelnego europejskiej agencji ELDA (Evaluations and Language Resources Distribution Agency), Leonarda Bolca z IPI PAN w Warszawie - nestora polskiej lingwistyki komputerowej, Jana Węglarza - laureata "polskiego Nobla" w dziedzinie informatyki, Wacława Iszkowskiego - prezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

     Uczestnicy i przebieg konferencji

     Na konferencję zakwalifikowano (na podstawie recenzji w trybie "blind reviewing") do wygłoszenia 105 referatów technicznych 196 autorów z 33 krajów z Europy, a także z obu Ameryk, Afryki i Azji. W konferencji wzięło udział około 150 zarejestrowanych uczestników. W programie, poza referatami technicznymi, były także zaproszone odczyty plenarne (m.in. poświęcone M. Grossowi i A. Zampellemu), a także sesja posterowa poświęcona nowym inicjatywom badawczym i pokazy oprogramowania. Ponadto uczestnicy konferencji mieli możność zabrania głosu w dyskusji panelowej zorganizowanej wspólnie przez konferencję L & TC oraz równolegle odbywającą się konferencję PLM 2005.
     Trzy najlepsze prace, których autorami byli studenci lub doktoranci, wyróżnione zostały nagrodami ufundowanymi przez Wydział Matematyki i Informatyki UAM. Laureatami zostali (w porządku alfabetycznym): Hartwig Holzapfel (ILKD, Karlsruhe, Niemcy), Ronny Melz (Universität Leipzig, Niemcy) i Michał Woliński (IPI PAN, WArszawa, Polska).
     Części oficjalne konferencji uświetniły występy Chóru UAM pod kierunkiem Jacka Sykulskiego, młodych kameralistów z Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu pod kierunkiem Wojciecha Michalskiego oraz studentki Akademii Muzycznej w Poznaniu Agnieszki Vetulani (solo, fortepian). Artyści występowali bez honorariów. Występy zostały owacyjnie przyjęte przez uczestników konfrencji.

Prof. dr hab. Zygmunt Vetulani

Opracowanie Informatora: Roman Murawski < rmur@amu.edu.pl>
http://www.wmid.amu.edu.pl.