INFORMATOR WYDZIAŁOWY

Wydział Matematyki i Informatyki UAM

kwiecień 2005

---------------------------

W kwietniu w Informatorze:

- sprawy Wydziału, wiadomości
- wizyty gości Wydziału, wykłady, wyjazdy pracowników
- notka historyczna
- cytat


wiadomości

W dniu 7.03.2005 Kolegium Elektorów UAM dokonało wyboru Rektora UAM na kadencję 2005-2008. Został nim prof. dr hab. Stanisław Lorenc. W dniu 17.03.2005 Kolegium Elektorów dokonało wyboru prorektorów. Wybrano następujące osoby: prof. dr hab. Marek Kręglewski, prof. dr hab. Bogusław Mróz, prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski, prof. dr hab. Janusz Wiśniewski i prof. dr hab.Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.

W dniu odbyło się spotkanie kandydatów na dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UAM: prof. dra hab. Henryka Hudzika i prof. dra hab. Marka Nawrockiego z pracownikami Wydziału. W czasie spotkania obaj kandydaci zaprezentowali swój program oraz odpowiadali na pytania.

W dniu 15.04.2005 Wydziałowe Kolegium Elektorów dokonało wyboru dziekana Wydziału na kadencję 2005-2008. Został nim prof. dr hab. Marek Nawrocki. W tym samym dniu wybrano też prodziekanów. Zostali nimi:

 • prof. dr hab. Jerzy Kąkol (sprawy naukowe),
 • prof. dr hab. Roman Murawski (sprawy organizacyjne),
 • prof. dr hab. Tomasz Szulc (sprawy studenckie),
 • prof. dr hab. Leszek Skrzypczak (sprawy studiów zaocznych).

W dniu 19.04.2005 dokonano wyboru przedstawicieli profesorów do Senatu UAM. W wyniku głosowania członkami Senatu zostali prof. dr hab. Henryk Hudzik i prof. dr hab. Michał Karoński.

Senat UAM, uchwałą z dnia 21.03.2005 nadał prof. drowi hab. Aleksandrowi Pełczyńskiemu z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie doktorat honoris causa. Uroczystość wręczenia doktoratu odbędzie się w piątek 20.05.2005 o godzinie 12.00 w Małej Auli.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 12.04.2005 wszczęła przewód doktorski mgrowi Maciejowi Łuczakowi, słuchaczowi Studium Doktoranckiego przy naszym Wydziale. Rada zatwierdziła temat rozprawy, który brzmi "Rachunki funkcyjne i twierdzenia typu Gleasona-Kahane'a-Żelazki w algebrach A-pseudowypukłych" oraz powołała na promotora prof. dra hab. Andrzeja Sołtysiaka. Rada zatwierdziła też następujący zakres egzaminów doktorskich: dyscyplina podstawowa - analiza matematyczna, dyscyplina dodatkowa - filozofia matematyki oraz język obcy - angielski. Rada powołała także komisję w następującym składzie: prof. dr hab. Henryk Hudzik (przewodniczący), prof. dr hab. Tomasz Kubiak (zastępca przewodniczącego), prof. dr hab. Andrzej Sołtysiak (promotor), prof. dr hab. Jerzy Kąkol (recenzent i egzaminator), prof. dr hab. Wiesław żelazko (Instytut Matematyczny PAN w Warszawie; recenzent), prof. dr hab. Paweł Domański (egzaminator), prof. dr hab. Roman Murawski (egzaminator z dyscypliny dodatkowej), oraz dr hab. Wojciech Gajda (członek).

Na tym samym posiedzeniu Rada wszczęła przewód doktorski mgrowi Danielowi Pilarskiemu, słuchaczowi Studium Doktoranckiego przy naszym Wydziale. Rada zatwierdziła temat rozprawy, który brzmi "Moce skalarne zbiorów rozmytych i nieprecyzyjne kwantyfikatory lingwistyczne" oraz powołała na promotora prof. dra hab. Macieja Wygralaka. Rada zatwierdziła też następujący zakres egzaminów doktorskich: dyscyplina podstawowa - teoria zbiorów rozmytych i logika matematyczna, dyscyplina dodatkowa - filozofia matematyki oraz język obcy - angielski.

Na posiedzeniu w dniu 12.04.2005 Rada Wydziału powołała komisję w przewodzie doktorskim mgr Ewy Kasior z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego w następującym składzie: prof. dr hab. Mieczysław Mastyło (przewodniczący), prof. dr hab. Witold Wnuk (zastępca przewodniczącego), prof. dr hab.Marek Wisła (promotor), prof. dr hab. Henryk Hudzik (recenzent i egzaminator), prof. dr hab.Julian Musielak (egzaminator), dr hab. Zygfryd Kominek (profesor Uniwersytetu śląskiego; recenzent), prof. dr hab. Roman Murawski (egzaminator z dyscypliny dodatkowej) oraz prof. dr hab. Lech Drewnowski, prof. dr hab. Jerzy Jaworski i prof. dr hab. Ryszard Urbański (członkowie).

Rada Wydziału na tym samym posiedzeniu zaopiniowała pozytywnie wniosek o zatrudnienie dra Bogdana Szydło z Zakładu Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej na etacie starszego wykładowcy.

W dniu 12.04.2005 Rada Wydziału zatwierdziła następujące limity przyjęć w roku akademickim 2005/2006:

 • studia dzienne:
  • kierunek matematyka - 200 osób,
  • kierunek informatyka - 100 osób,
 • studia zaoczne 5-letnie, kierunek matematyka - 100 osób,
 • studia zaoczne zawodowe 3-letnie, kierunek informatyka - 125 osób,
 • studia zaoczne magisterskie uzupełniające II stopnia - 60 osób,
 • studia podyplomowe:
  • kierunek matematyka - 100 osób,
  • kierunek informatyka - 100 osób,
 • sieci komputerowe i usługi internetowe - 50 osób.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 12.04.2005 przyjęła uchwałę w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów, prac dyplomowych, magisterskich oraz seminariów w roku akademickim 2005/2006.

Komisja do spraw Grantów Naukowych i Dydaktycznych naszego Wydziału przyznała granty dydaktyczne na rok 2005. Granty otrzymały następujące osoby:

 • prof. dr hab. Andrzej Sołtysiak,
 • dr inż. Krzysztof Bucholc,
 • dr Krzysztof Jassem,
 • zespół w składzie: prof. dr hab. Magdalena Jaroszewska i dr Anna Ren-Kurc,
 • zespół w składzie: dr Anna Ren-Kurc i dr Cezary Suwalski.
Nie wpłynęły żadne wnioski o granty naukowe.

Nagrodę Abela ufundowaną przez rząd Norwegii otrzymał w tym roku Peter D. Lax z Uniwersytetu w Nowym Jorku (USA). Wyróżniono go za osiągnięcia w dziedzinie równań różniczkowych.

Absolutorium dla studentów naszego Wydziału odbędzie się w tym roku w dniu 4.06.2005 o godzinie 9.00.

goście Wydziału
wyjazdy pracowników, wykłady

Gościem Zakładu Teorii Funkcji Rzeczywistych był w dniu 15.03.2005 dr Holger Rauhat (Technische Universität München, Niemcy). Doktor Rauhut wygłosił w dniu 15.03.2005 wykład pt. "Coorbit space theory and function with symmetry properties".

W dniach 19-23.03.2005 gościem Wydziału był prof. Nigel Kalton (University of Missouri-Columbia, USA). Profesor Kalton wygłosił w dniu 22.03.2005 wykład pt. "Extending linear and Lipschitz maps into spaces of continuous functions".

W dniach 29.03-1.04.2005 gościem Zakładu Metod Numerycznych był prof. Quanhua Xu (Université de Franche-Comte, Besancon, Francja). Profesor Quanhua Xu wygłosił w dniu 31.03.2005 wykład pt. "Free random series".

Prof. dr hab. Mieczysław Mastyło, prof. dr hab. Tomasz Szulc, dr Barbara Kołodziejczak, dr Dominika Wojtera i dr Waldemar Wołyński brali udział w dniach 3-5.03.2005 w konferencji MAT - TRIAD 2005 w Będlewie.

Prof. dr hab. Mieczysław Mastyło przebywał w dniach 6-17.03.2005 na Xiamen University, Xiamen, Chiny.

Dr Maciej Radziejewski uczestniczył w dniach 7-11.03.2005 w Global Runoff Data Center Colloquium w Koblencji (Niemcy).

Dr Izabela Bondecka-Kryzkowska i dr Mirosława Kołowska-Gawiejnowicz uczestniczyły w dniach 7-14.03.2005 w konferencji Zastosowania Algebry IX w Zakopanem.

Prof. dr hab. Roman Murawski przebywał w dniach 9-19.03.2005 na Uniwersytecie w Hanowerze (Niemcy), gdzie prowadził badania naukowe.

Prof. dr hab. Krystyna Katulska i mgr Tomasz Górecki uczestniczyli w dniach od 19.03 do 24.03.2005 w konferencji Niemieckiego Towarzystwa Biometrycznego w Halle (Niemcy).


cytat

(...)nieliczenie się sędziów i urzędników administracyjnych z prawidłami myślenia logicznego mogłoby doprowadzić do dowolnego a nawet samowolnego interpretowania i stosowania prawa pozytywnego, co godziłoby w praworządność państwa, podrywając zarazem jego autorytet.

Jan Łukasiewicz, 1939

notka historyczna

    100 lat temu (27.03.1905) urodził się w Edde Laszlo Kalmár (zmarł w 1976 roku w Szeged (?)). Studiował w Budapeszcie i Szeged, m.in. u L. Fejera i J. Kürschaka, doktoryzował się w roku 1927 w Budapeszcie i następnie pracował na Uniwersytecie w Szeged (od 1932 jako docent prywatny, a od roku 1947 jako profesor zwyczajny).
    Kalmár zajmował się najpierw logiką matematyczną. Publikował prace z zakresu teorii rozstrzygalności. Włączył się też do dyskusji nad statusem tezy Churcha (dotyczącej adekwatności formalizacji pojęcia obliczalności za pomocą pojęcia rekurencyjności). W połowie lat 50-tych zwrócił się ku problemom cybernetyki i informatyki zajmując się m.in. kwestiami związanymi z językami programowania. Opublikował też pojedyncze prace z zakresu algebry, teorii liczb i teorii gier.

R.M

Opracowanie Informatora: Roman Murawski < rmur@amu.edu.pl>
http://www.wmid.amu.edu.pl.