INFORMATOR WYDZIAŁOWY

Wydział Matematyki i Informatyki UAM

kwiecień 2004

---------------------------

W kwietniu w Informatorze:

- sprawy Wydziału, wiadomości
- wizyty gości Wydziału, wykłady, wyjazdy pracowników
- notka historyczna
- cytat
- Ciekawostki z Berkeley 2


wiadomości

W dniu 2.04.2004 odbyło się spotkanie Rady Wydziału z JM Rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. drem hab. Stanisławem Lorencem i Prorektorem prof. drem hab. Bronisławem Marciniakiem. Na początku spotkania Dziekan prof. dr hab. Zbigniew Palka przedstawił zasadnicze kierunki działalności Wydziału i główne osiągnięcia. Następnie Pan Rektor pogratulowawszy osiągnięć Wydziałowi przedstawił informację o pracy i zamierzeniach UAM mówiąc o działalności naukowej, sprawach kadrowych, dydaktyce, inwestycjach, finansach, o działalności władz rektorskich i działalności Senatu UAM oraz o działalności administracji uniwersyteckiej. Przedstawił też zadania na rok 2004. Z kolei prof. dr hab. B. Marciniak mówił o stanie współpracy międzynarodowej na UAM. W dalszej części spotkania miała miejsce dyskusja, w której poruszono następujące kwestie: sprawę deklaracji bolońskiej z punktu widzenia kształcenia matematyków i informatyków, sprawę akredytacji, inwestycji, klimatyzacji w pokojach pracowników, zamówień publicznych, inwentaryzacji (w tym kontekście problem amortyzacji sprzętu komputerowego), komputeryzacji uczelni, problemy związane z nową ustawą o szkolnictwie wyższym, kwestię jakości nauczania na UAM, problemy współpracy z zagranicą, sprawy związane z biblioteką uniwersytecką oraz z kwestią umów o pracę (zamiast mianowania) dla adiunktów i związany z tym problem konkursów oraz sprawę statusu doktoranta.

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich przyznała w dniu 18.03.2004 akredytację na okres 5 lat kierunkowi informatyka prowadzonemu przez nasz Wydział.

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej podjęło w dniu 25.03.2004 uchwałę pozytywnie oceniającą kształcenie na poziomie zawodowym i magisterskim na kierunku informatyka na naszym Wydziale i udzieliło akredytacji (kolejna wizytacja odbędzie w roku akademickim 2008/2009).

Na posiedzeniu w dniu 2.04.2004 Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. drowi hab. Aleksandrowi Pełczyńskiemu z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek o nadanie prof. drowi hab. Zbigniewowi Ciesielskiemu z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk (Pracownia w Sopocie) Medalu za Zasługi dla UAM.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 2.04.2004 wszczęła przewód doktorski mgrowi Tomaszowi Góreckiemu, słuchaczowi Studium Doktoranckiego przy naszym Wydziale. Rada zatwierdziła temat rozprawy, który brzmi "Metody łączone analizy dyskryminacyjnej" oraz powołała na promotora prof. dra hab. Mirosława Krzyśkę. Rada zatwierdziła też następujący zakres egzaminów doktorskich: dyscyplina podstawowa - rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, dyscyplina dodatkowa - historia matematyki oraz język obcy - angielski.

Na tym samym posiedzeniu Rada wszczęła przewód doktorski mgr Magdalenie Roszak, słuchaczce Studium Doktoranckiego przy naszym Wydziale. Rada zatwierdziła temat rozprawy, który brzmi "O własnościach zbiorów rozwiązań równań różniczkowo-całkowych i różnicowych w przestrzeniach Banacha" oraz powołała na promotora prof. dra hab. Ireneusza Kubiaczyka. Rada zatwierdziła też następujący zakres egzaminów doktorskich: dyscyplina podstawowa - równania różniczkowe, dyscyplina dodatkowa - filozofia matematyki oraz język obcy - angielski.

Rada Wydziału na posiedzenium w dniu 2.04.2004 przyjęła uchwałę w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów w roku akademickim 2004/2005.

Rada zaopiniowała pozytywnie wniosek prof. dra hab. Kazimierza Świrydowicza o urlop naukowy w semestrze letnim roku akademickiego 2004/2005.

Rada zaopiniowała pozytywnie także wniosek prof. dra hab. Jerzego Jaworskiego o urlop naukowy w terminie od 26.07.2004 do 25.07.2005.

Rada Wydziału na tym samym posiedzeniu zaopiniowała pozytywnie wniosek prof. dr hab. Pauliny Pych-Taberskiej o obniżenie pensum dydaktycznego w roku akademickim 2004/2005 do 120 godzin.

W dniu 2.04.2004 Rada Wydziału zatwierdziła prowizorium budżetowe na rok 2004. Przewiduje ono przychody Wydziału w wysokości 3.338.700 zł, w tym: dotacja KBN na działalność statutową 882.000 zł i środki z roku 2003 - 4.200 zł, dotacja KBN na badania własne 202.500 zł, dotacja na działalność dydaktyczną 140.000 zł i wpływy z opłat za studia płatne 2.000.000 zł plus środki z roku 2003, tzn. 110.000 zł. Po stronie wydatków przewiduje się m.in. 200.000 zł na zakup książek i czasopism oraz Mathematical Reviews, 150.000 zł na dodatkowe wynagrodzenia za prace badawcze, 100.000 zł na współpracę naukową (wyjazdy pracowników i przyjęcie gości Wydziału).

Prof. dr hab. Mieczysław Mastyło z Zakładu Metod Numerycznych otrzymał grant Komitetu Badań Naukowych na 3 lata na realizację projektu badawczego "Własności interpolacyjne i ekstrapolacyjne operatorów".

Komisja do spraw Grantów Naukowych i Dydaktycznych naszego Wydziału przyznała granty dydaktyczne na rok 2004. Granty otrzymały następujące osoby:

  • dr Izabela Bondecka-Krzykowska,
  • prof. dr hab. Andrzej Sołtysiak,
  • prof. dr hab. Ryszard Urbański,
  • zespół w składzie prof. dr hab. Julian Musielak i prof. dr hab. Leszek Skrzypczak,
  • zespół w składzie dr Anna Ren-Kurc i dr Cezary Suwalski.

Nagrodę Abela otrzymali w tym roku: Sir Michael Francis Atiyah (University of Edinburgh) i Isadore M. Singer (Massachusetts Institute of Technology).

goście Wydziału
wyjazdy pracowników, wykłady

Prof. dr hab. Tomasz Szulc brał udział w dniach 21-27.03.2004 w 75th Annual Scientific Conference GAMM 2004 w Dreźnie (Niemcy).

Prof. dr hab. Roman Murawski przebywał w dniach 21-31.03.2004 na Uniwersytecie w Hanowerze (Niemcy), gdzie prowadził badania naukowe.

Prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski przebywał w dniach 28.03-4.04.2004 na Uniwersytecie w Genui (Włochy), gdzie prowadził badania naukowe.

Prof. dr hab. Wojciech Buszkowski przebywał w dniach 29.03-4.04.2004 w Rawennie (Włochy) w ramach współpracy naukowej.

Dr Artur Michalak przebywał w Ostrawie (Czechy) jako opiekun 4 studentów biorących udział w Międzynarodowych Zawodach Studenckich.

Prof. dr hab. Andrzej Ruciński, prof. dr hab. Michał Karoński i mgr Joanna Polcyn-Lewandowska brali udział w dniach 3-7.04.2004 w Conference on Extremal Combinatorics w Budapeszcie (Węgry).

Prof. dr hab. Michał Karoński będzie brał udział w dniach 9-10.04.2004 w konferencji CombinaTexas: Combinatorics in the South-Central U.S.


cytat

    Że niektórzy ludzie, z przyrodzenia bystrzy, nie są matematykami, wypływa stąd, że niepodobna im nagiąć się do zasad matematyki; jeśli zaś matematycy nie posiadają zmysłu pospolitej bystrości to stąd, że nie widzą tego, co mają przed sobą i że przyzwyczajeni do jasnych i grubych zasad matematyki, i do rozumowania jedynie po dokładnym widzeniu i roztrząśnięciu swoich zasad, gubią się w rzeczach subtelnej natury, których zasad nie da się uchwycić w podobny sposób.

Blaise Pascal, Myśli, nr 21

notka historyczna

    1200 lat temu (19.05.804 roku) zmarł biskup Alcuin z Yorku (urodził się w roku 735). Odebrał wykształcenie w Yorku, był tam następnie kierownikiem szkoły katedralnej i szefem biblioteki. W roku 780 udał się do Rzymu. W drodze powrotnej zatrzymał się na dworze Karola Wielkiego. W roku 782 został nauczycielem, a następnie doradcą i ,,ministrem edukacji" cesarza Karola. Był twórcą szkoły pałacowej uważanej za poprzedniczkę uniwersytetu paryskiego.
    Alcuin przeniósł anglosaską tradycję edukacyjną do Francji i spopularyzował tam studium siedmiu sztuk wyzwolonych, tzn. gramatyki, retoryki i dialektyki (które tworzyły tzw.
trivium) oraz arytmetyki, geometrii, muzyki i astronomii (tworzących tzw. quadrivium). Był autorem wielu podręczników i cieszącym się uznaniem nauczycielem. Napisał m.in. Zadania dla ćwiczenia młodzieży. Część problemów zawartych w tym zbiorze była pochodzenia hinduskiego. Charakterystyczną cechą tej pracy było oderwanie zadań od praktycznych zastosowań i traktowanie ich jako rozrywek umysłowych. Przyczynił się do wprowadzenia elementów matematyki i fizyki do nauczania we wczesnym średniowieczu.

R.M.

CIEKAWOSTKI Z BERKELEY 2

     Rywalizacja z uniwersytetem Stanford jest najlepszym przykładem ducha konkurencji, który kreowany jest wśród studentów Berkeley. Walka ta przybiera najbardziej wyrazistą i spektakularną formę podczas corocznych spotkań drużyn sportowych obu uczelni. W tym okresie wszędzie pojawia się napis ,,The Axe is Back", bowiem trofeum w najważniejszym ze spotkań jest właśnie topór. Mecz, bądź co bądź o towarzyskim charakterze, traktowany jest na tyle poważnie, że poprzedza go sporządzenie przez prawników obu uczelni wielostronicowego dokumentu opisującego przebieg spotkania oraz reguły, których zobowiązują się przestrzegać obie strony. Prawdopodobnie wynika to z dużego doświadczenia. Jak bowiem eufemistycznie przedstawia problem "Berkelyan" - cotygodniowa gazeta uczelniana - od wielu już lat spotkania nie przebiegają w bardzo przyjacielskiej atmosferze. Tak więc topór był w tym roku pokazywany publiczności przed rozpoczęciem rozgrywki tylko przez 45 sekund, a maskotki obu uczelni - niedźwiedź Berkeley i drzewo Stanford - musiały przejść test ... alkomatem.
    Długą tradycję mają także spotkania drużyn futbolowych Wydziałów Ekonomii. Zwycięska drużyna otrzymuje Strzałę Arrowa-Debreu'ego. Nagroda upamiętnia fakt, że mecze te były sędziowane przez K. Arrowa i G. Debreu laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, którzy - co warto podkreślić - podali matematyczny dowód istnienia stanu równowagi w pewnych modelach ekonomicznych.
    Jedną z cech charakterystycznych dla amerykańskich uczelni, w tym także dla UC Berkeley, jest ogromna liczba organizacji i korporacji studenckich: od stowarzyszeń zrzeszających studentów tego samego kierunku, poprzez organizacje prawno-polityczne, kulturowe, religijne, sportowe, edukacyjne i hobbystyczne, po tzw. braterstwa ( fraternities). Te ostanie rozpoznać można po nazwach, na które składają się trzy greckie litery. I tak Alpha Kappa Psi to najstarsze i największe koedukacyjne braterstwo zrzeszające studentów reprezentujących różne dziedziny wiedzy, których łączy chęć działania w sferze biznesu. Z kolei Alpha Phi Omega to międzynarodowe koedukacyjne zrzeszenie skupiające wolontariuszy biorących udział w programach służby publicznej. Jak skwapliwie podkreślają braterstwa, tylko dwóch prezydentów Stanów Zjednoczonych nie należało w pewnym okresie swojego życia do jednego z nich.
    Zaletą przynależności do wspomnianych wyżej organizacji i stowarzyszeń studenckich jest choćby pomoc w znalezieniu lokum - nierzadko członkowie bractw mieszkają we wspólnie wynajmowanych domach. W porównianiu bowiem do uczelni polskich, UC Berkley w znacznie mniejszym stopniu pomagają swoim podopiecznym w znalezieniu kwatery. Co prawda, uczelnia dysponuje akademikami, jednak miejsc w nich jest znacznie mniej niż studentów, a okres oczekiwania na pokój bardzo długi.
    W UC Berkeley istnieje system zapisów na zajęcia. Istotna różnica w porównaniu z Naszym Wydziałem polega na tym, że studenci mogą wybierać ze wszystkich przedmiotów oferowanych przez uczelnię. Studenci mogą rezygnować z wybranych przez siebie zajęć w ciągu kilku pierwszych tygodni. Wydaje się jednak, że musiały istnieć precedensy późniejszej rezygnacji, ponieważ ogłoszenie przed pokojem dziekana Wydziału Matematyki mówi, że takie rezygnacje, w szczególności z powodu ... braku wiedzy, nie będą już rozpatrywane.
    Formy zajęć są oczywiście różne. Dla przykładu zajęcia z rozmaitości Riemanna prowadzone przez A. Weinsteina, i bardzo wysoko oceniane przez studentów i doktorantów, polegały na wspólnym analizowaniu kolejnych fragmentów podręcznika. Prowadzący oczekiwał pytań i sam je zadawał. Nigdy jednak nie przedstawił twierdzenia i jego dowodu, czy rozwiązania zadania. Te pierwsze były bowiem w książce, z kolei rozwiązanie tych drugich było zadaniem uczestników.
    W bibliotekach, ośrodkach sportowych oraz w biurach zajmujących się sprawami studenckimi pracują głównie studenci. To do ich zadań należy na przykład układanie książek w bibliotekach, pomoc niepełnosprawnym korzystającym z obiektów sportowych, czy informowanie o prawach i obowiązkach wynajmujących mieszkania. Warty odnotowania jest także system obiegu podręczników. Wykorzystane książki mogą zostać odsprzedane księgarni w semestrze, w którym oferowany jest dany przedmiot. Są one oczywiście tańsze, co nie jest bez znaczenia w Kaliforni, gdzie ceny należą do jednych z najwyższych w Stanach Zjednoczonych.
    Uczelnia przywiązuje szczególną wagę do uczciwości studentów: oszukiwanie, ściąganie czy popełnianie plagiatów w pracach jest zabronione i konsekwentnie karane. Powszechnie dostępne są broszury zawierające definicje "czynów zakazanych" oraz zalecane zarówno studentom, jak i prowadzącym zajęcia środki zapobiegania tego typu nieuczciwym praktykom. W przypadku podejrzenia o łamanie
The Code of Student Conduct procedura przewiduje postępowanie przed sądem studenckim. Karą może być, poza dotkliwym obniżeniem oceny, także ... usunięcie z uczelni. Z drugiej strony uczelnia stara się promować współpracę między studentami. Sięgająca cztery kondygnacje pod ziemią biblioteka jest pełna pomieszczeń zajmowanych przez wspólnie uczących się studentów.

Mgr Michał Jasiczak

Opracowanie Informatora: Roman Murawski < rmur@amu.edu.pl>
http://www.wmid.amu.edu.pl.