INFORMATOR WYDZIAŁOWY

Wydział Matematyki i Informatyki UAM

marzec 2008

---------------------------

W marcu w Informatorze:

- sprawy Wydziału, wiadomości
- wizyty gości Wydziału, wykłady, wyjazdy pracowników
- notka historyczna
- cytat


wiadomości

W dniu 29.02.2008 odbyło się zebranie wyborcze profesorów i doktorów habilitowanych zatrudnionych na naszym Wydziale, w trakcie którego wybrano członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu oraz elektorów w Wydziałowym Kolegium Elektorów.

Do Kolegium Elektorów Uniwersytetu wybrano: prof. UAM dra hab. Jerzego Jaworskiego, prof. dra hab. Jerzego Kaczorowskiego, prof. dra hab. Romana Murawskiego, prof. UAM dra hab. Marka Nawrockiego, prof. UAM dra hab. Leszka Skrzypczaka.

Do Wydziałowego Kolegium Elektorów wybrani zostali: prof. UAM dr hab. Krystyna Bartz, prof. dr hab. Grzegorz Banaszak, prof. dr hab. Wojciech Buszkowski, dr hab. Mieczysław Cichoń, dr hab. Ryszard Doman, prof. dr hab. Paweł Domański, prof. dr hab. Lech Drewnowski, prof. UAM dr hab. Wojciech Gajda, prof. dr hab. Henryk Hudzik, prof. UAM dr hab. Jerzy Jaworski, prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski, dr hab. Maciej Kandulski, prof. dr hab. Michał Karoński, prof. UAM dr hab. Krystyna Katulska, prof. dr hab. Jerzy Kąkol, prof. UAM dr hab. Maria Korcz, prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk, prof. dr hab. Tomasz Łuczak, prof. dr hab. Wacław Marzantowicz, prof. dr hab. Mieczysław Mastyło, dr hab. Artur Michalak, prof. dr hab. Roman Murawski, prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki, prof. UAM dr hab. Krzysztof Pawałowski, prof. UAM dr hab. Tomasz Schoen, prof. UAM dr hab. Leszek Skrzypczak, prof. UAM dr hab. Andrzej Sołtysiak, prof. UAM dr hab. Stanisław Stoiński, prof. dr hab. Stanisław Szufla, prof. UAM dr hab. Tomasz Szulc, dr hab. Jerzy Szymański, prof. UAM dr hab. Wiesław Śliwa, prof. UAM dr hab. Kazimierz Świrydowicz, prof. dr hab. Zygmunt Vetulani, prof. UAM dr hab. Marek Wisła, prof. UAM dr hab. Maciej Wygralak.

W tym samym dniu odbyło się zebranie wyborcze nauczycieli akademickich naszego Wydziału nie mających stopnia doktora habilitowanego.

W czasie tego zebrania wybrano dra Wiesława Kurca do Kolegium Elektorów Uniwersytetu.

Do Wydziałowego Kolegium Elektorów wybrano dr Izabelę Bondecką-Krzykowską, dra Romana Czarnowskiego, dr Aldonę Dutkiewicz, dra Krzysztofa Dyczkowskiego, dra Michała Jasiczaka, dra Jana Kaczmarka, dra Macieja Radziejewskiego, dr Annę Ren-Kurc, dr Bernadetę Tomasz.

Na członków Rady Wydziału w kadencji 2008-2012 wybrano: dra Romana Czarnowskiego, dra Krzysztofa Dyczkowskiego, dra Andrzeja Gaszaka, dra Krzysztofa Górnisiewicza, dr Bernadetę Tomasz.

W dniu 4.03.2008 odbyło się zebranie wyborcze pracowników Wydziału nie będących nauczycielami akademickimi. W trakcie tego zebrania wybrano elektorów do Wydziałowego Kolegium Elektorów oraz członków Rady Wydziału w kadencji 2008-2012.

Członkami Wydziałowego Kolegium Elektorów wybrano: Elżbietę Dąbrowską, mgr Teresę Nowak oraz lic. Elżbietę Skrzypczak.

Na posiedzeniu w dniu 7.03.2008 Rada Wydziału powołała komisję w sprawie nostryfikacji dyplomu doktorskiego pani Ilony Iglewskiej-Nowak (wydanego przez Uniwersytet w Poczdamie) w następującym składzie: prof. UAM dr hab. Leszek Skrzypczak (przewodniczący), prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk (zastępca przewodniczącego) oraz prof. dr hab. Wojciech Buszkowski, prof. dr hab. Henryk Hudzik i prof. UAM dr hab. Andrzej Sołtysiak (członkowie).

Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek o zatrudnienie dra hab. Ryszarda Domana, kierownika pracowni Ekonometrii Finansowej, na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie także wniosek o przyznanie prof. UAM drowi hab. Krzysztofowi Pawałowskiemu z Zakładu Geometrii i Topologii Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Na posiedzeniu w dniu 7.03.2008 Dziekan prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki złożył sprawozdanie z wykonania budżetu Wydziału w roku 2007. W głosowaniu Rada Wydziału przyjęła sprawozdanie.

Rada Wydziału unieważniła swoją wcześniejszą uchwałę dotyczącą zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich i podjęła decyzję o kierowaniu się w przyszłości przy ocenach zasadami zawartymi w Statucie UAM.

Rada Wydziału przyjęła uchwałę rekrutacyjną na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2009/2010.

Na posiedzeniu w dniu 7.03.2008 Rada Wydziału dokonała zmiany indywidualnego programu studiów studenta matematyki pana Rafała Siejakowskiego.

Rada Wydziału zobowiązała przedstawicieli Wydziału w Senacie UAM do zgłoszenia postulatu podjęcia przez Senat prac nad zmianą w Statucie UAM zasad dotyczących składu rad wydziału w nowej kadencji.


W Wydawnictwie Naukowym UAM ukazał się (pod redakcją prof. dra hab. Roman Murawskiego i prof. UAM dra hab. Kazimierza Świrydowicza z Zakładu Logiki Matematycznej) faksymilowy reprint pierwszego polskiego podręcznika logiki matematycznej, tzn. Elementów logiki matematycznej Jana Łukasiewicza (1929).

W dniu 22.02.2008 prof. dr hab. Zygmunt Vetulani z Zakładu Lingwistyki Komputerowej i Sztucznej Inteligencji wygłosił wykład wydziałowy pt. "Czy komputery mogą rozumieć człowieka? Krótka prezentacja wybranych technik inżynierii języka naturalnego na przykładzie prac własnych".

W dniu 29.02.2008 prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz z Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego wygłosił wykład pt. "Compressing sensing".

W dniu 22.02.2008 prof. UAM dr hab. Ryszard Urbański i dr Jerzy Grzybowski z Zakładu Optymalizacji i Sterowania wygłosili wykład w ramach seminarium Zakładu Teorii Ciała Stałego i seminarium wydziałowego Wydziału Fizyki. Tytuł wykładu brzmiał: "Zastosowanie przestrzeni Minkowskiego-Rådströma-Hörmandera do opisu wzrostu kryształów".


goście Wydziału
wyjazdy pracowników, wykłady

W dniach 23-26.02.2008 gościem Zakładu Matematyki Dyskretnej był prof. Mindaguas Bloznelis z Uniwersytetu w Wilnie (Litwa). Wygłosił on wykład i prowadził badania naukowe.

W dniach 14-24.02.2008 gościem Zakładu Metod Numerycznych był prof. Charles R. Johnson (The College of William and Mary, Williamsburg, USA). Prof. Johnson wygłosił w dniu 21.02.2008 wykład pt. "Determinantal inequalities. Ancient history and recent advances".

W dniach 15.02-31.12.2008 gościem Wydziału będzie dr Gayrat Matlatipov z Uzbekistanu, który przebywać na naszym Wydziale w ramach współpracy naukowej realizowanej poprzez program Unii Europejskiej Erasmus Mundus External Cooperation Window.

Mgr Paweł Mleczko, słuchacz Studium Doktoranckiego przy naszym Wydziale, przebywał w dniach 4-10.02.2008 w Sewilli (Hiszpania), gdzie uczestniczył w konferencji.

prof. UAM dr hab. Andrzej Sołtysiak z Zakładu Analizy Matematycznej przebywał w dniach 4-21.02.2008 w Mexico City (Meksyk), gdzie prowadził badania naukowe i wygłosił wykład.

Dr Michał Jasiczak z Zakładu Analizy Matematycznej przebywał w dniach 10-15.02.2008 w Bonn (Niemcy), gdzie uczestniczył w konferencji.

Dr hab. Jerzy Szymański z Zakładu Matematyki Dyskretnej przebywał w ramach współpracy naukowej na Uniwersytecie w Aveiro (Portugalia).

prof. UAM dr hab. Tomasz Kubiak z Zakładu Teorii Funkcji Rzeczywistych uczestniczył w dniach 11-17.02.2008 w 29th Linz Seminar on Fuzzy Set Theory w Linzu (Austria).


z historii

    200 lat temu, 17.03.1808 zmarł w Lipsku Karl Friedrich Hindenburg (urodził się 13.07.1741 roku w Dreźnie). Po habilitacji uzyskanej w roku 1771 działał na Uniwersytecie we Lipsku, od 1781 jako profesor nadzwyczajny, a od 1786 - jako profesor zwyczajny filozofii i fizyki. Był kilkakrotnie dziekanem, a w roku 1792 - rektorem. Zajmował się kombinatoryką, teorią szeregów i liniowymi układami równań. Uzyskał pewne interesujące wyniki w zakresie kombinatoryki, stworzył własną szkołę w tym zakresie, jednakże posługiwanie się skomplikowaną symboliką spowodowało, że utknął w formalizmach i nie zajmował się aktualnie rozważanymi problemami. Wyraźnie przeceniał znaczenie swoich wyników. Na uwagę zasługuje jego synteza wyników kombinatoryki (Lipsk 1800). Hindenburg był współwydawcą pierwszego specjalistycznego czasopisma matematycznego w Niemczech, a mianowicie 5 tomów Leipziger Magazin für Naturkunde, Mathematik, Ökonomie (1781-1785). Razem z Johannem III Bernoullim wydał 4 tomy Leipziger Magazin für reine und angewandte Mathematik (1786-1788). W latach 1795-1800 wydał (już samodzielnie) 11 zeszytów Archiv der reinen und angewandten Mathematik.

R.M.

cytat

Matematyka jest najpiękniejszym i najpotężniejszym tworem ducha ludzkiego.

Stefan Banach

ERRATA: w numerze 138 Informatora Wydziałowego błędnie podano tytuł rozprawy doktorskiej mgra Pawła Misiorka. Tytuł powinien brzmieć: "Zachowanie rzadkich składowych w grafowym procesie losowym w pobliżu punktu krytycznego".


Opracowanie Informatora: Roman Murawski < rmur@amu.edu.pl>
http://www.wmi.amu.edu.pl.