INFORMATOR WYDZIAŁOWY

Wydział Matematyki i Informatyki UAM

marzec 2003

---------------------------

W marcu w Informatorze:

- sprawy Wydziału, wiadomości
- wizyty gości Wydziału, wykłady, wyjazdy pracowników
- cytat
- UAM w działaniach projakościowych we współpracy z innymi uniwersytetami


wiadomości

Prof. dr hab. Tadeusz Batóg i prof. dr hab. Krystyna Katulska otrzymali w dniu 17.02.2003 z rąk Minister Edukacji Narodowej i Sportu dr Krystyny Łybackiej Medale Komisji Edukacji Narodowej.

W dniu 18.02.2003 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Alberta Kubzdeli z Instytutu Matematyki Politechniki Poznańskiej. Tytuł rozprawy brzmiał: ,,The Hahn-Banach type theorems in non-Archimedean analysis". Jej promotorem był prof. dr hab. Jerzy Kąkol, a recenzentami prof. dr hab.Ryszard Urbański (UAM) i prof. dr Wim Schikhof (Uniwersytet w Nijmegen, Holandia). W wyniku obrony komisja postanowiła wystąpić do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgrowi A. Kubzdeli stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki. Komisja uznała też rozprawę za wyróżniającą się.

Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 14.03.2003 odbyło się spotkanie z JM Rektorem UAM prof. drem hab. Stanisławem Lorencem. Na początku spotkania Dziekan prof. dr hab. Zbigniew Palka zaprezentował osiągnięcia wydziału oraz powiedział o planach i bolączkach. Pan Rektor zapoznał zebranych z aktualną sytuacją uniwersytetu oraz przedstawił plany władz rektorskich w zakresie spraw finansowych, poprawy warunków lokalowych, rozwiązania problemu dojazdów na Morasko, racjonalizacji pracy ośrodków zamiejscowych, pakietu działań na rzecz integracji z Unią Europejską, umów z państwowymi i prywatnymi wyższymi szkołami zawodowymi w kwestii możliwości kontynuowania na UAM studiów na poziomie magisterskim, dalszej informatyzacji UAM oraz na temat działalności Senatu UAM. Pan Rektor mówił też o delokalizacji jednostek uniwersyteckich w kampusie zachodnim i centralnym, o planach rozwoju UAM do roku 2011, o pracach Senatu nad nowelizacją Statutu UAM oraz o planach budowy biblioteki filologicznej. W ostatniej części spotkania Pan Rektor odpowiadał na pytania członków Rady Wydziału, które dotyczyły m.in. studiów doktoranckich, urlopów ,,siódemkowych", problemów związanych z inwentaryzacją sprzętu komputerowego oraz problemów wynikających z konieczności stosowania przy zakupie biletów lotniczych ustawy o zamówieniach publicznych.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 14.03.2003 zaopiniowała pozytywnie następujące kandydatury do Nagrody JM Rektora UAM:

 • nagrody indywidualne II stopnia: dr hab. Tomasz Schoen, prof. dr hab. Ryszard Urbański, prof. dr hab. Jerzy Kąkol, prof. dr hab. Andrzej Ruciński, prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk, prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski,
 • nagrody zespołowe II stopnia: zespół w składzie prof. dr hab. Grzegorz Banaszak i dr Wojciech Gajda oraz zespół w składzie prof. dr hab. Magdalena Jaroszewska i prof. dr hab. Julian Musielak.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 14.03.2003 wszczęła przewód doktorski mgr Katarzynie Filipiak z Katedry Metod Matematycznych i Statystycznych Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu. Rada zatwierdziła temat rozprawy, który brzmi: ,,Optymalne układy doświadczalne w modelach współoddziaływania". Na promotora powołano dra hab. Augustyna Markiewicza z Katedry Metod Matematycznych i Statystycznych AR w Poznaniu. Wyznaczono również następujący zakres egzaminów doktorskich: dyscyplina podstawowa - rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, dyscyplina dodatkowa - filozofia matematyki, język obcy - angielski.

Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału wszczęła przewód doktorski mgr Annie Nowak, słuchaczce Studium Doktoranckiego przy naszym Wydziale. Rada zatwierdziła temat rozprawy, który brzmi: ,,Niezawodność systemów progowych". Na promotora powołano prof. dra hab. Dobiesława Bobrowskiego. Wyznaczono również następujący zakres egzaminów doktorskich: dyscyplina podstawowa - teoria prawdopodobieństwa, dyscyplina dodatkowa - filozofia matematyki, język obcy - niemiecki.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 14.03.2003 nadała mgrowi Albertowi Kubzdeli z Instytutu Matematyki Politechniki Poznańskiej stopień naukowy doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki. Rada uznała też rozprawę doktorską mgra A. Kubzdeli za wyróżniającą się.

Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału powołała komisję w przewodzie doktorskim mgra Karola Wlaźlaka w następującym składzie: prof. dr hab. Mieczysław Mastyło (przewodniczący), prof. dr hab. Julian Musielak (zastępca przewodniczącego), prof. dr hab. Henryk Hudzik (promotor), prof. dr hab. Witold Wnuk (recenzent i egzaminator), prof. dr hab. Grzegorz Lewicki (Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; recenzent i egzaminator), prof. dr hab. Roman Murawski (egzaminator z dyscypliny dodatkowej) oraz prof. dr hab. Paulina Pych-Taberska, prof. dr hab.Ryszard Urbański i prof. dr hab. Marek Wisła (członkowie).

Prodziekan ds. studenckich prof. dr hab. Marek Nawrocki omówił na posiedzeniu Rady Wydziału sprawę realizacji pensum dydaktycznego na Wydziale w roku akademickim 2002/2003 z uwzględnieniem sprawy godzin nadliczbowych.

Prodziekan prof. dr hab. Marek Nawrocki przedstawił też członkom Rady Wydziału sprawę przygotowań do złożenia wniosku o akredytację kierunku matematyka.

Rada Wydziału poparła wniosek o przyznanie prof. drowi hab. Romanowi Murawskiemu Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Na posiedzeniu w dniu 14.03.2003 Rada Wydziału dyskutowała także sprawę prenumeraty wybranych czasopism matematycznych w wersji "print".

Komisja ds. Wydziałowych Grantów Naukowych i Dydaktycznych przyznała granty na rok 2003 następującym osobom:

 • granty naukowe otrzymali: dr Irena Skipor-Rybacka oraz zespół w składzie: dr Dariusz Bugajewski (kierownik), dr Daria Bugajewska i prof. dr hab.Henryk Hudzik,
 • granty dydaktyczne otrzymali: dr inż. Krzysztof Bucholz, dr Jerzy Stankiewicz, dr Jan Kaczmarek oraz zespół w składzie: prof. dr hab. Roman Murawski i prof. dr hab. Kazimierz Świrydowicz.

Staraniem władz dziekańskich wydany został informator dla kandydatów na studia dzienne, zaoczne, podyplomowe i doktoranckie na naszym Wydziale w roku akademickim 2003/2004.

W dniu 7.03.2003 odbyło się na naszym Wydziale drugie seminarium Microsoftu prowadzone przez pracowników tej firmy dla pracowników, doktorantów i studentów.

goście Wydziału
wyjazdy pracowników, wykłady

Prof. dr hab. Maria Korcz przebywała w dniach 2-9.03.2003 w Dortmundzie (Niemcy), gdzie brała udział w 37. Konferencji Niemieckiego Towrzystwa Dydaktyki Matematyki.

Prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski przebywał w dniach 9-15.03.2003 w Oberwolfach (Niemcy), gdzie brał udział w konferencji Analytic Number Theory.


cytat

Czas zatem przypomnieć, że - oddając należytą sprawiedliwość wadze profesjonalnej doskonałości - kszatłcenie polega nie tylko na nabywaniu zawodowych umiejętności, lecz także na przechowywaniu i rozwijaniu w sobie dyspozycji do przedkładania dobra nad powodzenie. Jest to zadanie szczególnie ważne i trudne; ważne, ponieważ to ono reguluje poziom wzajemnych relacji w społeczeństwie; trudne, gdyż niewątpliwie temperuje ambicje ludzkiego ,,ja".

T. Sławek ,,O trudnej sztuce jedzenia. Uniwersytet i polityka, smakowanie i pożeranie",
Tygodnik Powszechny 43 (2781), 27.X 2002, s. 8.

UAM W DZIAłANIACH PROJAKOŚCIOWYCH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI UNIWERSYTETAMI1

     Od kilkudziesięciu lat w Stanach Zjednoczonych, a od kilkunastu lat w Europie Zachodniej i od tyluż w Polsce w różnych gremiach prowadzone są dyskusje i podejmowane inicjatywy dotyczące zapewnienia wysokiego poziomu jakości w szkolnictwie wyższym oraz ciągłego jej doskonalenia zarówno w zakresie badań naukowych, jak i oferowanych usług edukacyjnych. Uniwersytety polskie wspólnie rozwiązują wiele zagadnień doskonalących ich system zarządzania, jakości kształcenia, zawierają porozumienia konsolidujące działania. Zawarte zostało m.in. ,,Porozumienie uniwersytetów polskich na rzecz jakości kształcenia"2 w roku 1997 oraz ,,Uniwersyteckie porozumienie informatyczne" (UPI)3 w roku 1999. Do wymiernych efektów tych porozumień należy powstanie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA)4 w roku 1998 oraz Uniwersyteckiego Centrum ds. Informatyzacji (UCI)5 w roku 2002. Biura UKA oraz UCI mają siedzibę w naszym Uniwersytecie.
     W roku 1999 wszystkie polskie uniwersytety oraz Papieska Akademia Teologiczna z Krakowa otrzymały z Unii Europejskiej 4 granty w ramach Programu Tempus (wspólne wnioski złożono z inicjatywy UKA). Oprócz uczelni polskich, partnerami było 18 uniwersytetów oraz agencji europejskich współpracujących z uniwersytetami na rzecz poprawy jakości - z Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii. Cele działań podejmowanych w ramach grantów to: poprawienie jakości zarządzania uczelnią, jakości nauczania, usprawnienie działań prowadzonych przez nauczycieli akademickich i administrację na różnych szczeblach. Były to następujące granty:

 1. University Quality Evaluation (UNIQUE), JEP 14320,
 2. System of Quality of Administrative Services (SQUADS), JEP 14324,
 3. New Educational Tools (NET), JEP 14461,
 4. External Partnership's New Dimensions (EXPAND), JEP 14234.
Jednostkami koordynującymi były odpowiednio uniwersytety: UJ, UŚl, UW, UMK, a koordynatorami z UAM - prof. dr hab. Maciej Kozierowski z Wydziału Fizyki, prof. dr hab. Stanisław Dylak z Wydziału Studiów Edukacyjnych, prof. dr hab. Marek Kręglewski z Wydziału Chemii i dr Jacek Radomski z Biura Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów. Całość działań na UAM, w imieniu Prorektora prof. dr hab. Joachima Cieślika, koordynowała prof. dr hab. Magdalena Jaroszewska z Wydziału Matematyki i Informatyki.
     Czego dokonano w ramach poszczególnych grantów?
 • UNIQUE: Wspierano aktywności Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, m.in. przeprowadzono pilotażową ewaluację i/lub akredytację wybranych kierunków studiów (politologia, filologia polska, ochrona środowiska). Opracowano przewodniki będące kompendium wiedzy na temat zapewnienia jakości w szkolnictwie wyższym (m.in. dotyczące zewnętrznej oceny jednostek szkolnictwa wyższego).
 • SQUADS: Przygotowano program krajowego systemu szkoleń kadry akademickiej i administracyjnej dla polskich uniwersytetów. Przeprowadzono, na podstawie opracowanych programów, szkolenia dla dziekanów i dyrektorów instytutów (praca zespołowa i rozwiązywanie konfliktów); dla młodej kadry nauczycieli akademickich (organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych); dla osób zarządzających programem Sokrates i inne. W UAM przeprowadzono dwie edycje szkolenia dla administracji, jedną dla przedstawicieli administracji jednostek UAM, drugą - wszystkich uniwersytetów polskich (informatyczne metody w pracy administracji, tworzenie dokumentów obliczeniowych).
 • NET: Stworzono - na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW - system informatyczny, którego zadaniem jest wspomaganie zarządzaniem uczelnią wyższą na poziomie uczelni, wydziału, instytutu. Prace są zaawansowane, w szczególności w zakresie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS) oraz w zakresie uczelnianej Centralnej Rejestracji Kandydatów na studia.
 • EXPAND: Doskonalono działania uniwersytetów polskich w zakresie pełnienia roli instytucji współpracującej z zewnętrznym otoczeniem oraz rozwijającej aktywności generujące napływ funduszy. Wspierano Biura Rozwoju Uczelni, Biura Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów (Biura Karier) oraz Stowarzyszenia Absolwentów. Przeprowadzono szkolenia dla kadry administracyjnej wymienionych jednostek, zmodernizowano narzędzia (bazy danych studentów i absolwentów, m.in. bazy dotyczące rynku pracy i pracodawców).
     Razem w ramach czterech grantów odbyło się kilkadziesiąt spotkań roboczych. Były to seminaria, warsztaty, szkolenia z udziałem przedstawicieli uczelni polskich i zagranicznych (w UAM zorganizowano 8 spotkań). Kilkudziesięciu pracowników z UAM brało udział w spotkaniach, wygłaszali referaty, prowadzili warsztaty; uczestniczyli w szkoleniach i opracowaniu materiałów. Miały miejsce tygodniowe wyjazdy studyjne do krajów Unii (z UAM było ich około 30). W oparciu o fundusze grantów zakupiono sprzęt dla różnych jednostek UAM; były to serwery, zestawy komputerowe, oprogramowanie, kopiarka (łącznie za około 200 tysięcy złotych). UAM jest właścicielem wszystkich opracowań przygotowanych w ramach projektów, w szczególności systemu informatycznego USOS (w postaci, w jakiej był opracowany w momencie zakończenia finansowania z grantu). System USOS był wprowadzany i testowany przede wszystkim na UW6. Dalsze utrzymanie, rozwijanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie uczelniami jest zadaniem powołanego międzyuczelnianego Centrum (UCI). W UAM prace związane z USOS7 są prowadzone na Wydziałach: Fizyki i Historycznym. Nie sposób przecenić system informatyczny (przy wprowadzonym punktowym systemie studiowania); mogę to stwierdzić na podstawie 6-cio letnich doświadczeń prodziekana ds. studenckich na Wydziale, na którym od roku 1994 analogiczny system funkcjonuje. Pomaga on porządkować wiele działań i wprowadza ich przejrzystość, ułatwia zarządzanie sprawami studenckimi, organizuje pracę, aktywizuje studentów i pracowników. Jednocześnie wymusza dobrą organizację i dostatecznie wczesne planowanie podejmowanych aktywności zarówno ze strony kierownictwa, jak i pracowników oraz studentów.
     Dzięki udziałowi pracowników UAM w pracach projektów oraz przyznanym funduszom odniesione korzyści dla Uczelni są znaczne, choć nie zawsze wymierne. Prowadzonym działaniom pomagało wspieranie (choć nie finansowe) ze strony Prorektora prof. dr hab. Joachima Cieślika, aktywność i zaangażowanie wymienionych wcześniej koordynatorów z UAM, mgr Krystyny Sorbian-Góral z Biura UKA, jak i pracowników wykonujących poszczególne zadania. Współpraca z koordynatorami krajowymi, przedstawicielami jednostek zagranicznych oraz pomiędzy uczestnikami poszczególnych grup zadaniowych układała się bardo dobrze. Ważne są nawiązane międzyuczelniane kontakty. Procentują one wymianą doświadczeń, intensyfikują wymianę studentów. Cenne są również zadzierzgnięte we współpracy przyjaźnie.

Prof. dr hab. Magdalena Jaroszewska


1 Tekst ten ukaże się wkrótce w "Życiu Uniwersyteckim" (przypis mój - R.M.).
2 Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, Informator 2003, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003, str. 15-17.
3 http://www.uci.amu.edu.pl/ link Dokumenty
4 http://main.amu.edu.pl/~ects/uka/uka.html
5 http://www.uci.amu.edu.pl
6 http://www.mimuw.edu.pl/USOS
7 http://main.amu.edu.pl/~usos

Opracowanie Informatora: Roman Murawski < rmur@amu.edu.pl>
http://www.wmid.amu.edu.pl.