INFORMATOR WYDZIAŁOWY

Wydział Matematyki i Informatyki UAM

marzec 2001

---------------------------

W marcu w Informatorze:

- sprawy Wydziału, wiadomości
- wizyty gości Wydziału, wykłady, wyjazdy pracowników
- notka historyczna
- cytat
- Spotkanie z wydawnictwami


wiadomości

 

W dniu 16.02.2001 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Lifang Liu z China University of Geoscience w Pekinie. Tytuł rozprawy brzmiał: On some local and global geometric properties of Musielak-Orlicz spaces. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Henryk Hudzik, a jej recenzentami prof. dr hab. Józef Banaś (Politechnika Rzeszowska) oraz prof. dr hab. Mieczysław Mastyło (UAM). Komisja postanowiła wystąpić do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgr Lifang Liu stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki oraz o wyróżnienie rozprawy doktorskiej.

Dziekan prof. dr hab. Zbigniew Palka powołał komisję ds. współpracy z Wydziałem Fizyki w zakresie kształcenia informatyków w następującym składzie: prof. dr hab. Wojciech Buszkowski, dr Wiesław Kurc, prof. dr hab. Wacław Marzantowicz, prof. dr hab. Marek Nawrocki, dr Jerzy Szymański. Komisji przewodniczyć będzie Dziekan.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 2.03.2001 powołała komisję w sprawie wniosku o tytuł naukowy dla dra hab. Romana Zmyślonego, profesora w Instytucie Matematyki Politechniki Zielonogórskiej. W skład komisji weszli: prof. dr hab. Jerzy Kąkol (przewodniczący), prof. dr hab. Jezy Kaczorowski (zastępca przewodniczącego), prof. dr hab. Lech Drewnowski, prof. dr hab. Mirosław Krzyśko i prof. dr hab. Tomasz Łuczak.

Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału wszczęła przewód doktorski mgr inż. Kindze Bogalskiej, słuchaczce Studium Doktoranckiego przy naszym Wydziale, zatwierdziła temat rozprawy, który brzmi: Operatory punktowego mnożenia na wagowych przestrzeniach Bergmana funkcji analitycznych, oraz powołała na promotora prof. dra hab. Pawła Domańskiego. Rada wyznaczyła następujący zakres egzaminów doktorskich: dyscyplina podstawowa - analiza funkcjonalna, dyscyplina dodatkowa - filozofia matematyki, język obcy - angielski.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 2.03.2001 nadała stopień naukowy doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki mgr Barbarze Kołodziejczak z Zakładu Metod Numerycznych naszego Wydziału (obrona rozprawy odbyła się w dniu 5.02.2001).

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 2.03.2001 nadała stopień naukowy doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki mgr Lifang Liu z China University of Geoscience w Pekinie (obrona odbyła się w dniu 16.02.2001). Rada postanowiła również wyróżnić rozprawę mgr Lifang Liu.

Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek o zmianę nazwy Pracowni Informatyki Szkolnej na Pracownię Technologii Internetowej oraz Pracowni Baz Danych i Multimediów na Pracownię Baz Danych. Obie te pracownie wchodzą w skład Zespołu Dydaktycznego Informatyki.

Rada Wydziału zajęła również stanowisko w sprawie zasad przyjmowania na studia wyższe po Nowej Maturze.

Na wniosek Komisji ds. Nagród, Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 2.03.2001 zaopiniowała pozytywnie wnioski o nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla prof. dra hab.Pawła Domańskiego i prof. dra hab.Andrzeja Rucińskiego oraz wnioski o nagrody JM Rektora UAM stopnia  II dla następujących osób: dra hab. Jerzego Jaworskiego (za habilitację), prof. dra hab. Macieja Wygralaka, prof. dra hab.Mirosława Krzyśki, prof. dra hab.Zygmunta Vetulaniego, dra Jerzego Rutkowskiego, dra Wiesława Śliwy i prof. dra hab.Wacława Marzantowicza.

Rada Wydziału na tym samym posiedzeniu zatwierdziła wykonanie budżetu Wydziału Matematyki i Informatyki UAM za rok 2000.

Na posiedzeniu Rady Wydziału odbyła się dyskusja nad programem studiów na kierunku matematyka, specjalność nauczycielska: matematyka i informatyka.

JM Rektor UAM prof. dr hab. Stefan Jurga mianował z dniem 1.02.2001 prof. dra hab.Romana Murawskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na stałe, a prof. dra hab.Andrzeja Sołtysiaka i prof. dra hab.Zygmunta Vetulaniego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony.

Senat UAM zaopiniował pozytywnie wniosek o mianowanie prof. dra hab.Jerzego Kąkola na stanowisko profesora zwyczajnego.

goście Wydziału
wyjazdy pracowników, wykłady

Prof. dr hab. Henryk Hudzik przebywał w dniach 4-11.02.2001 na Uniwersytecie w Sewilli (Hiszpania), gdzie prowadził badania naukowe.

Prof. dr hab. Tomasz Kubiak przebywać będzie w dniach 13.02- 31.07.2001 na Uniwersytecie w Bilbao (Hiszpania) jako stypendysta rządu hiszpańskiego.

Prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski przebywał w dniach 3-10.03.2001 na Uniwersytecie w Genui (Włochy) w ramach współpracy naukowej.

Dr hab. Maria Korcz brała udział w dniach 4-11.03.2001 w 35. Konferencji Dydaktyki Matematyki w Ludwigsburgu (Niemcy).

Dr hab. Jerzy Jaworski przebywał w dniach 3-10.03.2001 w Düsseldorfie (Niemcy) w ramach współpracy naukowej.

Dnia 24.02.2001 Bronisław Pabich (lider Grupy Roboczej SNM Geometria CABRI) wygłosił wykład pt. Nauczanie matematyki z komputerem.

W dniu 9.03.2001 prof. Jorma Arhippainen z Uniwersytetu w Oulu (Finlandia) wygłosił wykład pt. Gelfand representation of normed algebras.


notka historyczna

W tym roku przypada sześćsetna rocznica urodzin Mikołaja z Kuzy (1401-1464) (Nicolaus Cusanus, Kuzańczyk, właśc. N. Krebs (Chrypffs, Crypfs)). Urodził się w Kues (Cusa) nad Mozelą. W Heidelbergu i Padwie studiował matematykę i astronomię (1418-1423), a następnie teologię (1425-1430). Brał żywy udział w konfliktach kościelnych, początkowo jako reprezentant koncyliaryzmu, następnie jednak przystąpił do obozu przeciwnego. W roku 1448 został kardynałem. Jego poglądy kształtowały się głównie pod wpływem pitagoreizmu neoplatonizmu, mistycyzmu J. Eckharta, kabały oraz prądów humanistycznych. Zajmował się matematyką i filozofią, był jednym z czołowych reprezentantów renesansowego panteizmu. Jego pomysły w dziedzinie nauki utorowały drogę rozwojowi nauk matematyczno-przyrodniczych.


cytat

Profesor Steinhaus uważając matematykę za wykwit czystej inteligencji twierdził, że matematyka można poznać po czymś tak błahym, jak np. zbieranie szyszek - przy czym nie każdy, kto uprawia matematykę zawodowo, włada tą sztuką i przeciwnie!

  Krzysztof Zanussi, O pożytkach rozmowy przy stole, w: Między jarmarkiem a salonem, Wydawnictwo Skorpion, Warszawa 1999.

SPOTKANIE Z WYDAWNICTWAMI

Obok ocenianej np. przez MEN czy KBN działalności naukowej na naszym Wydziale, o której nie da się chyba nic złego powiedzieć, Wydział prowadzi może mniej spektakularną, ale ważną działalność dydaktyczną. O ocenie Wydziału w tej dziedzinie świadczą zgłaszający się na studia dzienne, zaoczne lub podyplomowe kandydaci - ich ilość (i jakość). Jak na razie można sądzić, że nie jest źle (np. ok. 400 studentów na studiach podyplomowych), ale myślę, że powinno się zwiększać i ulepszać ofertę, jeżeli nasz Wydział chce podkreślić swoją rolę w tej dziedzinie. I właśnie taką rolę miało spełnić zorganizowane w dniu 9 grudnia 2000 roku spotkanie z wydawnictwami podręczników szkolnych do matematyki i informatyki.

Najpierw kilka szczegółów o samym spotkaniu. Odbyło się ono w dwóch niezależnych sekcjach: matematyki i informatyki, a w ramach każdej odbywały się wykłady, zajęcia metodyczno-warsztatowe, pokazy nowych pomocy dydaktycznych i wreszcie możliwy był zakup na miejscu prezentowanych wydawnictw.

Teraz kilka słów o każdej ofercie i kilka wniosków. Najpierw wykłady: trzeba powiedzieć, że wydawnictwa bardzo prestiżowo potraktowały spotkanie - prawie do końca zdarzała się wymiana wykładowcy na bardziej znanego (w reakcji na posunięcia konkurencji - bieżące zmiany publikowałem w Internecie ...) i w efekcie mieliśmy naprawdę doborową grupę wykładowców. I tak jeśli chodzi o informatykę gościliśmy autorów dwóch pierwszych podręczników do informatyki w Polsce (prof. dr hab. Maciej Sysło i dr Andrzej Walat) oraz praktycznie wszystkich autorów innych podręczników. Odbyły się następujące wykłady:

 • prof. M. Sysło - Informatyka i technologia informatyczna w reformowanej szkole - propozycja WSiP,
 • dr A. Walat - spotkanie autorskie na temat podręczników: Za pomocą komputera (kl.I) i Świat bez granic (kl.II),
 • M.Gulgowski - INFORMATYKA 2000 - realizacja projektu w roku szkolnym 2000/2001,
 • G. Koba - Odkrywanie możliwości komputera na lekcjach informatyki w gimnazjum,
 • G. Moczulski - Elementy informatyki (spotkanie autorskie).

Uwaga, na jaką tu sobie pozwolę, to niestety niewykorzystanie przez naszych studentów szansy spotkania z wykładowcami (i rozmowy - a są to przeważnie osoby znane ze znakomitego sposobu prowadzenia wykładów) i to jest największa porażka spotkania ...

Teraz sekcja matematyki. Tu nie muszę chyba przedstawiać autorów, bo większości Czytelników są oni znani. Oto oni:

 • dr H. Kąkol - Wykorzystanie komputera w procesie nauczania i uczenia się matematyki,
 • M.Fryska, A. Drążek - Nowe technologie w nauczaniu matematyki,
 • dr M. Zakrzewski, dr T. Żak - Matematyka i rzeczy poważne,
 • dr S. Zieleń - Symetrie w gimnazjum,
 • dr M. Sadowski - Podręcznik dla szkół średnich Algebra w zadaniach,
 • prof. G. Treliński - Specyficzne cechy koncepcji Błękitnej MATEMATYKI,
 • dr K. Kłaczkow, M.Kurczab - spotkanie autorskie (podręczniki do gimnazjum i szkoł średniej),
 • A. Jakimiuk - Podręczniki dla zreformowanej szkoły.

Kolejna oferta dla studentów - warsztaty. I tu pojawił się problem: zainteresowanie przekroczyło wszelkie oczekiwania. Poprosiłem Wydawnictwa o zwiększenie propozycji w tej dziedzinie, co spełniły, ale właśnie to przysporzyło najwięcej kłopotów organizacyjnych (np. sale komputerowe, listy podziału na warsztaty). Ponieważ o spotkaniu zawiadomiłem Kuratorium i WOM w Poznaniu, mieliśmy też gości z ich ramienia, oraz uczestników spoza grona naszych studentów zainteresowanych spotkaniem (głównie zresztą naszych byłych studentów). Odbyte warsztaty są cenne dla ich uczestników podwójnie: jako realna pomoc metodyczna, ale i (nie ukrywam tego) jako metoda do wykazania się postępami przy awansie zawodowym. To ostatnie może też być sygnałem, czego będą oczekiwać od Wydziału kolejni kandydaci na studia podyplomowe. A teraz sam przebieg warsztatów: wykorzystaliśmy WSZYSTKIE dostępne sale (zajęcia na studiach zaocznych odbywały się bez zmian) i nie było możliwości zaproszenia większej liczby wydawnictw (a były takie głosy). Krytyczna okazała się oczywiście liczba sal komputerowych.

Pozwolę sobie podać warsztaty łącznie, gdyż (jak łatwo zauważyć poniżej) niekiedy zajęcia z matematyki też były ukierunkowane na technologie informatyczne:

 • Informatyka i technologia informacyjna w reformowanej szkole (SP) (Aneta Marciszewska),
 • Informatyka i technologia informacyjna w reformowanej szkole (Gimnazjum) (Aneta Marciszewska),
 • Matematyka Wokół Nas - metody aktywizujące i nowe technologie w nauczaniu matematyki,
 • Matematyka 2001 - EXCEL na lekcjach matematyki (Małgorzata Fryska, Alan Rogerson),
 • Wykorzystanie programu Cabri w nauczaniu geometrii (Witold Pająk),
 • Matematyka na całe życie: kształtowanie logicznego myślenia (dr Marek Zakrzewski),
 • Matematyka na całe życie: kształtowanie wyobraźni (dr Marek Zakrzewski),
 • Funkcje na co dzień (Małgorzata Iwanowska, doradca metodyczny - Warszawa, konsultant matematyki WSZ PWN),
 • EUREKA - Internetowy Klub Szkolny PWN nauczycieli matematyki: Klub szkolny PWN, aktualności, podręczniki i poradniki metodyczne, rozkłady materiału, programy nauczania, forum dyskusyjne, co w sieci?, materiały wspomagające, konspekty i scenariusze, zadania miesiąca, rejestracja klubowiczów) (Małgorzata Iwanowska),
 • Jak uczyć o usługach dostępnych w Internecie? (Grażyna Koba, Zbigniew Talaga - Poznań),
 • Trudne tematy: algorytmy na lekcjach informatyki w gimnazjum (Grażyna Koba)
 • Jak uczyć w gimnazjum przetwarzania informacji w bazie danych? (Grażyna Koba),
 • Klub IKS - Informatyka. Komputery w Szkole: Klub Szkolny PWN (Aktualności. Podreczniki i poradniki metodyczne. Co w sieci? Materiały wspomagające. Konspekty i scenariusze. Piksel - gazeta klubowa. Forum dyskusyjne. Rejestracja klubowiczów) (Andrzej Szymczak, konsultant informatyki WSZ PWN - Warszawa).
 • Konstruowanie zadań wielokrotnego wyboru z matematyki (dr Jerzy Nowik),
 • Podejmowanie decyzji jako punkt wyjścia do kształtowania pojęcia funkcji w gimnazjum (prof. dr hab. Gustaw Treliński),
 • Wartość bezwzględna - interpretacja graficzna i jej zastosowanie do rozwiązywania zadań (dr Krzysztof Kłaczkow, Marcin Kurczab),
 • Modelowanie i symulacja za pomocą komputera - laboratorium losowości (dr Andrzej Walat).

W ramach prezentacji nowych pomocy dydaktycznych niepodzielnie panowały programy komputerowe i środki audiowizualne (nagrania, filmy). I na zakończenie uwaga o sprzedaży - była to na ogół promocja, dostępne były niekiedy pozycje, których nakład jest w zasadzie wyczerpany lub bardzo trudno dostępne, a jeśli chodzi o komercyjny cel wydawnictw, to napiszę tylko, że były i takie, które po prostu rozdały swoje podręczniki zainteresowanym bezpłatnie, więc ... Przy okazji Biblioteka Wydziału uaktualniła swoje zasoby, a oprócz tego będziemy otrzymywać wszystkie nowości (oczywiście bezpłatnie).

Celem spotkania było zapoznanie naszych studentów (głównie studiów podyplomowych) z sytuacją nauczycieli po wprowadzeniu reformy oświaty. Nie jest moją rolą jego ocena. Zapraszam do dyskusji o jego celowości, przebiegu czy przyszłości - zwłaszcza osoby uczestniczące w nim, ale również neutralne - niezaangażowane w organizację tego spotkania.
Zaznaczę, że przeprowadzam obecnie ankietę wśród wydawnictw na te tematy - nie powinienem tu nic pisać o jej efektach, ale skorzystam i podziękuję wszystkim pomagającym mi w dniu spotkania osobom: WSZYSCY podkreślają ich dużą życzliwość i pomoc w dniu spotkania.

  Dr Mieczysław Cichoń

Opracowanie Informatora: Roman Murawski < rmur@amu.edu.pl>