INFORMATOR WYDZIAŁOWY

Wydział Matematyki i Informatyki UAM

styczeń 2006

---------------------------

W styczniu w Informatorze:

- sprawy Wydziału, wiadomości
- wizyty gości Wydziału, wykłady, wyjazdy pracowników
- notka historyczna
- cytat


wiadomości

W dniu 9.12.2005 odbył sie inauguracyjny odczyt wydziałowy, który wygłosił prof. dr hab. Lech Drewnowski z Zakładu Analizy Funkcjonalnej. Tytuł odczytu brzmiał: "Nieciagłosci funkcji monotonicznych, przestrzenie Helly'ego i odwzorowania metryzujace".

W dniu 13.01.2006 o godzinie 1200 odbedzie sie kolejny uroczysty Wykład im. Profesora Władysława Orlicza, który w tym roku wygłosi prof. dr hab. HenrykWozniakowski z UniwersytetuWarszawskiego. Tytuł wykładu brzmi: "Złozonosc obliczeniowa procesów ciagłych".

W dniu 5.12.2005 odbyła sie publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Macieja Łuczaka, słuchacza Studium Doktoranckiego naszego Wydziału. Tytuł rozprawy brzmiał: "Rachunki funkcyjne i twierdzenia typu Gleasona- Kahane'a-Zelazki w algebrach A-pseudowypukłych". Jej promotorem był prof. UAM dr hab. Andrzej Sołtysiak, a recenzentami prof. dr hab. Wiesław Zelazko (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) i prof. dr hab. Jerzy Kakol (UAM). W wyniku obrony komisja postanowiła wystapic do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgrowi M. Łuczakowi stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

W dniu 13.12.2005 odbyła sie publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Marka Klonowskiego z PolitechnikiWrocławskiej. Tytuł rozprawy brzmiał: "Algorytmy zapewniajace anonimowosc i ich analiza". Jej promotorem był prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski (PolitechnikaWrocławska), a recenzentami prof. US dr hab. Mieczysław Kula (Uniwersytet Slaski) i prof. dr hab. Tomasz Łuczak (UAM). W wyniku obrony komisja postanowiła wystapic do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgrowi M. Klonowskiemu stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki.

W dniu 14.12.2005 odbyła sie publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Grajdek, słuchaczki Studium Doktoranckiego naszego Wydziału. Tytuł rozprawy brzmiał: "Dekonstrukcja drzewa losowego". Jej promotorem był prof. dr hab. Tomasz Łuczak, a recenzentami prof. PWdr hab.Wojciech Kordecki (Politechnika Wrocławska) i prof. UAM dr hab. Jerzy Jaworski (UAM).Wwyniku obrony komisja postanowiła wystapic do RadyWydziału z wnioskiem o nadanie mgr M. Grajdek stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

W dniu 20.12.2005 odbyło sie spotkanie swiateczno-noworoczne pracowników Wydziału, a w dniu 19.12.2005 - spotkanie swiateczno-noworoczne ze studentami.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 6.01.2006 wszczeła przewód habilitacyjny drowi Mieczysławowi Cichoniowi z Zakładu Równan Rózniczkowych. Tytuł rozprawy habilitacyjnej brzmi: "O rozwiazaniach równan rózniczkowych i inkluzji rózniczkowych w przestrzeniach Banacha". Rada powołała tez dwóch recenzentów, a mianowicie: prof. dra hab. Lecha Górniewicza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i prof. dra hab. Stanisława Szufle z naszego Wydziału. W zwiazku z powołaniem prof. S. Szufli na recenzenta, Rada Wydziału zwolniła go z obowiazków członka komisji w przewodzie habilitacyjnym dra M. Cichonia.

Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 6.01.2006 rozwazano tez sprawe wszczecia przewodu habilitacyjnego drowi ArturowiMichalakowi z Zakładu Analizy Funkcjonalnej, który przedstawił rozprawe habilitacyjna pt. "O pewnych zastosowaniach funkcji wektorowych w badaniach struktury przestrzeni Banacha". Rada powołała komisje do rozpatrzenia sprawy wszczecia tego przewodu habilitacyjnego w nastepujacym składzie: prof. dr hab. Jerzy Kakol (przewodniczacy), prof. dr hab. Paweł Domanski (zastepca przewodniczacego) oraz prof. dr hab. Lech Drewnowski, prof. dr hab. Henryk Hudzik, prof. dr hab. Mieczysław Mastyło, prof. dr hab. Julian Musielak, prof. UAM dr hab. Andrzej Sołtysiak, prof. UAM dr hab. Leszek Skrzypczak i prof. UAM dr hab. Witold Wnuk.

Rada Wydziału na tym samym posiedzeniu nadała mgr Małgorzacie Grajdek, słuchaczce Studium Doktoranckiego przy naszym Wydziale, stopien naukowy doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

Na posiedzeniu w dniu 6.01.2006 Rada Wydziału nadała mgrowi Markowi Klonowskiemu z Politechniki Wrocławskiej stopien naukowy doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki. Rada dyskutowała tez kwestie wyróznienia rozprawy doktorskiej mgra Marka Klonowskiego.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 6.01.2006 nadała stopien doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki mgrowi Maciejowi Łuczakowi, słuchaczowi Studium Doktoranckiego przy naszym Wydziale.

Na posiedzeniu w dniu 6.01.2006 Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek prof. dra hab. Jerzego Kaczorowskiego o udzielenie urlopu naukowego, tzw. "siódemkowego", w semestrze letnim roku akademickiego 2005/2006.

Rada Wydziału zatwierdziła na posiedzeniu w dniu 6.01.2006 indywidualny program studiów dla pana Rafała Siejakowskiego, studenta III roku matematyki.

Na tym samym posiedzeniu Dziekan prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki przedstawił informacje na temat dochodów i kosztów studiów płatnych prowadzonych przez Wydział.

Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 6.01.2006 przedstawiona została takze informacja na temat prac nad wprowadzeniem studiów dwustopniowych. Nastepnie odbyła sie dyskusja.

Prof. dr hab. Paulina Pych-Taberska została zastepca przewodniczacego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.

Wwydawnictwie American Mathematical Society (Providence, Rhode Island 2006), w serii Memoires of the AMS (nr 845) ukazała sie ksiazka A Sharp Threshold for Random Graphs with a Monochromatic Trangle in Every Edge Coloring (ss. 66), której autorami sa E. Friedgut, V. R¨odl, A. Rucinski i P. Tetali.

Absolutorium dla studentów naszego Wydziału odbedzie sie w dniu 27 maja 2006 o godzinie 1130.

goście Wydziału
wyjazdy pracowników, wykłady

W najblizszym czasie odbeda sie nastepujace wykłady dla doktorantów:

  • 20.01.2006, godzina 1000, drWaldemarWołynski: "Zastosowanie metod analizy dyskryminacyjnej do rozwiazywania problemów geotechnicznych"
  • 24.02.2006, godzina 1000, prof. UAM dr hab. Marek Wisła: "Zintegrowane systemy informatyczne"
  • 10.03.2006, godzina 1000, prof. dr hab. Mieczysław Mastyło: "Nierównosc Grothendiecka i jej zastosowania"
  • 24.03.2006, godzina 1000, prof. UAM dr hab. Leszek Skrzypczak: "Operator Laplace'a: co i dlaczego warto o nim wiedziec"

Prof. UAM dr hab. Krystyna Katulska, prof. dr hab. Mirosław Krzysko, dr Tomasz Górecki, dr Waldemar Wołynski, mgr Iwona Janicka, mgr Katarzyna Przybył i mgr Michał Skorzybut uczestniczyli w dniach od 5 do 9.12.2005 w XXXI Konferencji Statystyka matematyczna, która odbywała sie w Wisle.


cytat

The facts of mathematics are verified and presented by the axiomatic method. One must guard, however, against confusing the 'ptesentation' of mathematics with the 'content' of mathematics. An axiomatic presentation of a mathematical fact differs from the fact that is being presented as medicine differs from food. It is true that this particular medicine is necessary to keep the mathematician at a safe distance from the self-delusions of the mind. Nonetheless, understanding mathematics means being able to forget the medicine and enjoy the food.

Gian-Carlo Rota, Indiscrete Thoughts, Birkh¨auser, Basel 1997.

notka historyczna

    150 lat temu, 23.02.1856 roku zmarł w Kazaniu Mikołaj Iwanowicz Łobaczewski (ur. 1.12.1792 w Niznim Nowgorodzie). W latach 1807-1811 studiował na Uniwersytecie w Kazaniu. W roku 1811 rozpoczał prace na tym uniwersytecie. W 1816 został profesorem nadzwyczajnym. W latach 1820-1821 oraz 1823-1825 pełnił funkcje dziekana Wydziału Matematyczno- Fizycznego, a w latach 1827-1846 był rektorem. W roku 1841 został, z rekomendacji C.F. Gaussa członkiem-korespondentem Getyngenskiego Towarzystwa Naukowego. Pod koniec zycia stracił wzrok - swa ostatnia prace, Pangeometrie (opublikowana w roku 1885), dyktował.
    Łobaczewski wszedł do historii matematyki przede wszystkim jako twórca geometrii nieeuklidesowej (hiperbolicznej). Główne jego prace z tej dziedziny zostały opublikowane w latach 1829-1840.
    W roku 1895 Kazanskie Towarzystwo Fizyko-Matematyczne ustanowiło nagrode imienia Łobaczewskiego za wybitne osiagniecia w geometrii, zwłaszcza nieeuklidesowej (otrzymał ja m.in. D. Hilbert za Grundlagen der Geoemtrie). Imieniem Łobaczewskiego nazwano tez jeden z kraterów na Ksiezycu.

R.M.

Opracowanie Informatora: Roman Murawski < rmur@amu.edu.pl>
http://www.wmid.amu.edu.pl.