INFORMATOR WYDZIAŁOWY

Wydział Matematyki i Informatyki UAM

styczeń 2002

---------------------------

W styczniu w Informatorze:

- sprawy Wydziału, wiadomości
- wizyty gości Wydziału, wykłady, wyjazdy pracowników
- notka historyczna
- cytat
- Spotkanie przedstawicieli wydziałów i instytutów matematycznych i informatycznych uniwersytetów polskich


wiadomości

 

W dniu 21.12.2001 odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne pracowników i doktorantów Wydziału. Dzień wcześniej, tzn. 20.12.2001 odbyło się studenckie spotkanie opłatkowe.

Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 4.01.2002 rozważano sprawę nadania tytułu naukowego prof. drowi hab. Zbigniewowi Palce. Na wniosek zainteresowanego Rada zamknęła postępowanie w tej sprawie.

Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału wszczęła przewód doktorski mgrowi Piotrowi Majcherowi, słuchaczowi Studium Doktoranckiego przy naszym Wydziale. Rada zatwierdziła temat rozprawy, który brzmi: Nielokalne zagadnienia dla równań różniczkowych i różnicowych w przestrzeniach Banacha. Na promotora powołano prof. dra hab.Ireneusza Kubiaczyka. Wyznaczono również następujący zakres egzaminów doktorskich: dyscyplina podstawowa - równania różniczkowe, dyscyplina dodatkowa - filozofia matematyki, język obcy - angielski.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 4.01.2002 zaopiniowała pozytywnie wniosek o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta drowi Dariuszowi Bugajewskiemu.

Rada Wydziału powołała w dniu 4.01.2002 wydziałową komisję wyborczą w następującym składzie: prof. dr hab. inż. Aleksander Waszak, prof. dr hab. Leszek Skrzypczak, dr Mirosława Kołowska-Gawiejnowicz, dr Jerzy Rutkowski, dr Krzysztof Nowakowski, mgr Filip Graliński, Maria Staszków oraz Paweł Okoński i Michał Kozak.

Senat UAM zaopiniował pozytywnie wnioski o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nie określony następujących pracowników naszego Wydziału: prof. dr hab. Krystyny Bartz, prof. dra hab.Marka Nawrockiego, prof. dra hab.Marka Wisły i prof. dra hab.Macieja Wygralaka.

goście Wydziału
wyjazdy pracowników, wykłady

Prof. dr hab. Krystyna Katulska, prof. dr hab. Mirosław Krzyko i dr Jolanta Grala brali udział w dniach 3-7.12.2001 w XXVII Konferencji Statystyka matematyczna, która odbyła się w Wile.

Prof. dr hab. Ryszard Urbański przebywał w dniach 14-17.12.2001 w Karlsruhe w ramach współpracy naukowej.


notka historyczna

W tym roku mija 250 rocznica śmierci Gabriela Cramera (ur. 31.07.1704 w Genewie, zm. 4.01.1752 w Bagnols-sur-Céze). Syn lekarza, kształcił się w swym rodzinnym mieście. W wieku 18 lat obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską. W roku 1724 utworzono dla niego i dla G.L. Calandriniego (1703-1758) na Akademii w Genewie katedrę matematyki. Obaj na przemian prowadzili wykłady i odbywali podróże naukowe. Podczas tych podróży Cramer pracował z Bernoullimi, studiował matematykę w Cambridge, przebywał w Paryżu, Oksfordzie i w Holandii. W roku 1734 został powołany na profesora filozofii w Genewie, podjął jednak obowiązki profesorskie dopiero w roku 1750. Z powodów zdrowotnych opuścił w roku 1751 Genewę i udał się do południowej Francji. W czasie podróży zmarł.

Najważniejsze dzieło Cramera to Introduction á l'analyse des lignes courbes algébrique (1750). Zajmował się rozwiązywaniem układów równań za pomocą wyznaczników (reguła Cramera), ogólnymi metodami rozwiązywania równań, teorią krzywych algebraicznych, geometrycznym wyznaczaniem rozwiązań równania, teorią szeregów, klasyfikacją krzywych. Dalszym ważnym osiągnięciem Cramera są jego rozważania nad systemem świata Descartesa, wydanie dzieł C. Wolffa, Johanna Bernoulliego oraz korespondencji J. Bernoulliego z G.W. Leibnizem.

 R.M.

Spotkanie przedstawicieli wydziałów i instytutów matematycznych i informatycznych uniwersytetów polskich

Wydział nasz zorganizował w dniach 4 i 5 stycznia 2002 spotkanie przedstawicieli wydziałów i instytutów matematycznych i informatycznych uniwersytetów polskich. W spotkaniu wzięły udział następujące osoby:

 • prof. dr hab. Stefan Jackowski (dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego),
 • prof. dr hab. Zbigniew Marciniak (dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego),
 • prof. dr hab. Krzysztof Diks (zastępca dyrektora Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego),
 • dr hab. Marcin Studniarski (prodziekan Wydziału Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego),
 • prof. dr hab. Andrzej Szepietowski (dziekan Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego),
 • prof. dr hab. Ryszard Szwarc (dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego),
 • prof. dr hab. Tomasz Rolski (dyrektor Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego),
 • dr Bogdan Mincer (zastępca dyrektora Instytutu Matematycznego do spraw dydaktyki Uniwersytetu Wrocławskiego),
 • prof. dr hab. Leszek Pacholski (dyrektor Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego),
 • dr hab. Robert Schaefer (zastępca dyrektora Instytutu Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego),
 • prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (zastępca dyrektora Instytutu Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego),
 • dr hab. Mieczysław Kula (prodziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego),
 • dr hab. Zygfryd Kominek (dyerktor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego),
 • prof. dr hab. Adam Jakubowski (dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika),
 • prof. Mariusz Lemańczyk (prodziekan do spraw naukowych Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika),
 • prof. dr hab. Katarzyna Hałkowska (dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego),
 • dr Wiesław Szwast (pełnomocnik dziekana do spraw kierunku informatyka Uniwersytetu Opolskiego),
 • Stanisław Chwirot (przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej),
 • Maciej Kozierowski (sekretarz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej)
 • mgr Krystyna Sorbian-Góral (kierownik Biura Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej).

Wydział Matematyki i Informatyki UAM reprezentowali: prof. dr hab. Zbigniew Palka, prof. dr hab. Krystyna Katulska, prof. dr hab. Jerzy Kąkol, prof. dr hab. Mieczysław Mastyło, prof. dr hab. Ryszard Urbański oraz pełnomocnicy dziekana do spraw informatyki: prof. dr hab. Marek Nawrocki i dr Wiesław Kurc.

Tematem spotkania były dwie kwestie: zagadnienie akredytacji kierunku matematyka i informatyka oraz minimalne wymagania programowe dla kierunku matematyka. Władze sześciu jednostek prowadzących kierunek informatyka zadeklarowały wolę ubiegania się o akredytację tego kierunku. Są to (w porządku alfabetycznym):

 • Uniwersytet Gdański (Wydział Matematyki i Fizyki)
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Wydział Matematyki i Informatyki),
 • Uniwersytet Łódzki (Wydział Matematyki),
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Wydział Matematyki i Informatyki),
 • Uniwersytet Warszawski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki),
 • Uniwersytet Wrocławski (Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki).

Jest bardzo prawdpodobne, że również Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przystąpi do procedury akredytacyjnej - decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w najbliższym czasie. Sprawa ewentualnego przystąpienia do procedury akredytacyjnej kierunku matematyka została odłożona do późniejszych decyzji.


cytat

Można zdobyć wiedzę albo ucząc się od kogoś innego, albo odkrywając to, czego się nie wie. Nauczyć się czegoś można tylko od kogoś innego i przy obcej pomocy, dokonać odkrycia można samemu o własnych siłach. Odkrycie jednak dla tego, kto szuka, jest lekkie i łatwe; dla tego, kto nie posiada umiejętności szukania, jest wprost niemożliwe.

 Archytas

Opracowanie Informatora: Roman Murawski < rmur@amu.edu.pl>